SKOVBOSKOLEN, Halvejen 2, 4632 Bjæverskov. Tlf. 56 87 01 26
Kontakten
Nr. 297 - Februar 2006

INDHOLD:
Nyt fra skoleledelsen.
Godt ord igen... (anstændig omgangsform).
Referat fra skolebestyrelsesmødet den 10. januar 2006.
Referat fra skolebestyrelsesmødet den 8. februar 2006.
Kalender for marts 2006.


TOP
Nyt fra skoleledelsen

Mange voksne synes i dag, at nogle unge taler og skriver et råt, vulgært og meget direkte sprog. En helt særlig sprogkode, som kun de forstår.
Det kan ofte føre til nogle gevaldige misforståelser, og vi, der færdes i skolen til daglig, ved også, hvor sårende og nedværdigende, det kan virke.
Det er imidlertid ikke så sært, at det "grimme" sprog hurtigt tager over, for "modellerne" står nærmest i kø for at formidle det. Ikke mindst rapkulturen benytter sig af et sprog, som mange voksne i dag finder aldeles uacceptabelt.
Der er forskel på, hvordan generationerne bruger sproget. Nye ord og udtryk dukker op med de unge. Det kan give diskussioner om, hvad der er rigtigt eller forkert sprog. Vi er efterhånden en del, der mener, at sproget blandt nogle unge er blevet alt for råt og fuld af ord, der er grove, nedsættende og især diskriminerer piger.

Derfor har vi her på Skovboskolen haft emnet oppe på lærermøde og i skolebestyrelsen. Vi har fundet frem til en handlingsplan, som vil træde i kraft, hvis vi hører "snavset" sprog eller oplever mobning af elever eller lignende. Alt efter graden af den anstødelige adfærd, vil vi skride ind med sanktioner, så vi forhåbentlig behandler hinanden pænt og ordentligt på skolen. Vi håber naturligvis på et godt samarbejde med jer forældre, og ved overtrædelse træder "9-trins-raketten", som I kan se senere i Kontakten, i kraft.

Mandag d. 27. februar holder vi fastelavn på skolen. Som sædvanlig er det i indskolingen, at der er tøndeslagning, men i år vil vi gøre det lidt anderledes ved, at der er fastelavnsboller til alle på skolen. Som jeg tidligere har nævnt, går jeg ind for faste traditioner, og på den måde markerer vi alle fastelavnsmandag på skolen.

I skrivende stund er skolebestyrelsesvalget endnu ikke afgjort, idet der stadig kan komme kandidater på banen, men på trods af manglende fremmøde ved valgmødet d. 1. februar, lykkedes det alligevel at samle en skolebestyrelse på 7 faste medlemmer og 7 suppleanter. Mere herom i næste udgave af Kontakten, hvor vi præcis ved, hvilke medlemmer, der er kommet ind i den ny skolebestyrelse, som træder i kraft d. 1. april.

Som mange af jer sikkert ved, har Skovboskolens økonomi været omtalt i Dagbladet efter at have været på Økonomiudvalgets møde i januar måned. I forbindelse med, at der er blevet ansat ny ledelse på skolen, er der administrativt foretaget en gennemgang af Skovboskolens økonomiske situation. Denne gennemgang, som er blevet foretaget af løn- og personalekontoret, har desværre vist, at vi har et akkumuleret underskud på ca. 1 mill. kr., som skal afdrages gennem en årrække.
Umiddelbart lyder 1 mill. kr. af meget, men procentuelt udgør det under 5% af den samlede rammebevilling til skolen. Så ved at afdrage omkring 1% om året vil det være muligt at komme af med underskuddet i løbet af en kortere årrække, men det havde selvfølgelig været bedre at begynde som ny leder med et overskud.

Efter drøftelse på lærermøder og i skolebestyrelsen indfører vi fra næste skoleår fleksibelt skema i indskolingen. Det betyder, at indskolingslærerne selv tilrettelægger, hvornår der skal læses de forskellige fag på skemaet. Jeg forestiller mig, at man tilrettelægger for 10 uger ad gangen, som ledelsen naturligvis orienteres om. Eleverne får selvfølgelig også det samme antal timer, som de ellers ville have fået. Forskellen bliver, at man ikke er afhængig af et fast skema. Hvis man f. eks. har lyst til at lave et matematikprojekt, kan man på en enkelt skoledag lave et skema, så der udelukkende er matematik på programmet. Det samme kunne gælde for et af det andre fag. På den måde behøver klokken ikke at virke forstyrrende på det, man har valgt at arbejde med. I sidste ende skal regnskabet så gå op med det oprindeligt udmeldte timetal for de enkelte fag.
Jeg ser frem til dette, da det ud over at gøre lærerne mere selvstyrende, også øger fleksibiliteten i hverdagen. Netop i vor tid, tror jeg det er vigtigt med fordybelse, og det vil der være mulighed for med en sådan ordning.

Henrik Marker
Skoleleder

 

TOP
Godt ord igen...

Tiltaleformer elev/lærer/pædagoger

En konsekvenspædagogisk holdning til opnåelse af anstændig
omgangsform elev/elev   elev/lærer på Skovboskolen.

Hvis en lærer/pædagog oplever, at en elev gennem provokerende adfærd eller anstødelig optræden søger en negativ kommunikation i forhold til sine omgivelser kan følgende "optrapningsmuligheder" anvendes:

Vi gør følgende i prioriteret rækkefølge:

 1. Det blideste er et bestemt blik, der signalerer, at man hørte dette, og det er uden for det acceptables grænser.

 2. Det næste er skældud – gøre opmærksom på problemet.

 3. Herefter en samtale i frikvarteret under fire øjne.

 4. Dernæst kommer en opringning til hjemmet, hvor man fortæller om forløbet/ konflikten, og håber på en konstruktiv dialog omkring den.

 5. Hvis problemet fortsat ikke er afhjulpet indrages skoleledelsen. Eventuelt kontaktes hjemmet telefonisk eller skriftligt.

 6. Eventuelle sanktioner i form af f. eks. oprydning efter skoletid i klasseværelset, kan i denne fase aftales. Pedellen kan her inddrages. Hjemmet skal naturligvis også orienteres.

 7. En anden klasse kan her indgå i overvejelserne. (At skulle sidde og skrive sine opgaver i en klasse under ens eget trin kan virke ydmygende).

 8. Bortvisning fra skolen i op til en uge.

 9. Eventuelt klasseskift (anvendes sjældent).

 

TOP
Nyt fra skolebestyrelsen

Referat af Skolebestyrelsesmødet den 10. januar 2006

 1. Elevrådet:
  Der bliver ofte bestilt for lidt mad til skoleboden. Elevrådet foreslår, at der bliver bestilt mere. Henrik fortæller, at Yvonne har forsøgt at justere, da der tidligere er blevet bestilt for meget. Henrik taler med Yvonne om problemet.
  De store elever kan virke dominerende på skolevejen og skaber dermed utryghed på vej til skole. Henrik opfordrer til, at man kommer til ham med navne på de pågældende store elever, så man konkret og målrettet kan gøre noget ved problemet.
  8. klasse står for skoleboden og spørger, om aftalen om indtjening til deres klassekasse holder. Det gør den, og der er d.d. solgt 12.000 enheder. Klasserne får 25 øre for hver solgt enhed.

 2. Orientering om brugertilfredshedsundersøgelsen:
  Har tidligere været drøftet.

 3. Eksempel på aktivitetsplan:
  Henrik Marker orienterede om aktivitetsplan for den enkelte lærer. Som eksempel blev en typisk lærers timeforbrug på årsplan gennemgået.

 4. Planlægning af besøgsdag torsdag den 26. januar 2006:
  Henrik præsenterede besøgsskema for hvert enkelt skolebestyrelsesmedlem.

 5. UMV - UndervisningsMiljøVurdering:
  Vurderingen foregår på intranettet i perioden 30. januar til 17. februar 2006.
  Henrik orienterede om proceduren, indholdet og omfanget af vurderingen. Skemaerne behandles på udvalgsmøder den 25. januar og 9. marts 2006. Fra skolebestyrelsen deltager Flemming, Knud og Kenn i udvalget.

 6. Plan for voldsom adfærd eleverne imellem:
  Forslag om at udbygge mobbeplanen til også at indeholde en handlingsplan/procedure, der kan håndtere den, der udøver volden og den, der er ramt af volden. Henrik laver et udkast.

 7. Euforiserende stoffer. Evt. planlægning af en fælles dag:
  Specielt i indskolingen er der blandt forældre et stort ønske om en temaaften med foredragsholder. Dorte arbejder videre.

 8. Meddelelser:
  Skovbo Center 10 har i øjeblikket 38 elever.
  Rullende mødedatoer for skolebestyrelsen:
  Første møde onsdag den 8. februar 2006. Derefter den første torsdag i måneden, dernæst den første tirsdag o.s.v.
  Henrik Marker orienterede om, at SFO-leder Bente Bøgh Kamp har opsagt sin stilling.
  Mødet sluttede kl. 20.25.

 

TOP

Referat af Skolebestyrelsesmødet den 8. februar 2006

 1. Elevrådet:
  Der er meget tyveri på Skovboskolen, så der var et ønske om nøgleskabe til hver elev.
  Der var et ønske om, at 7. - 9. klasse bliver flyttet til Østervang efter sommerferien.
  Elevrådet havde en konkurrence om et nyt navn til skoleboden.

 2. Opfølgning på skolebestyrelsesvalg:
  Proceduren blev gennemgået og de 3. kandidater var på plads med hver af deres 4. stillere.
  Suppleanter er på plads.

 3. Evaluering af besøgsdag:
  Alle fra bestyrelsen fortalte om dagen, og alle var generelt positive med dagens oplevelser.

 4. Normer/værdier/adfærd:
  Henrik Marker orienterede omkring bilaget "Godt ord igen".
  Bilaget blev vedtaget.

 5. Principper for vikardækning:
  Principperne for vikardækningen blev gennemgået og vedtaget.
  Følgende pkt. skulle med "Oversigt over vikarforbrug til skolebestyrelsen".

 6. Orientering vedr. IT på skolen:
  Udsat til næste møde.

 7. Orientering vedr. selvstyrende teams:
  Henrik Marker orienterede om selvstyrende teams i indskolingen, som bliver sat i værk efter sommerferien.

 8. Orientering omkring skimmelsvamp:
  Johnny Larsen orienterede om renoveringen af fysiklokalet og dette er nu klar til brug igen.

 9. Økonomien (lukket møde):
  Emnet blev drøftet.

 10. Meddelelser:
  Der var mange fra de forskellige skolebestyrelser fra Skovbo Kommune, der var mødt op til det store fælles møde på Gørslev skole. Her blev fusionen med Ny Køge Kommune drøftet.
  Ansættelsesudvalget vedrørende den nye SFO leder er på plads og proceduren blev gennemgået. Se bilag.
  Skovboskolen har modtaget en mail, hvor eleverne kan være med som statister i skuespil og film. Dette blev taget positivt. Forældre skal tages med på råd.
  10. klasse Center fremlagde ønske om salg i skoleboden hver torsdag i skoleåret 2006/2007. Dette fik de lov til.
  Jens Jørn Bruun orienterede om SFO 1 & 2. Der bliver arbejdet indefor følgende områder:
  Legepladsen skal udbygges.
  Lukkeordning.
  Forældreråds mål for 2006.
  Mødet sluttede kl. 21.00.

 

TOP
Kalender for marts 2006

Dato: Tid: Hvem: Hvad:
02.03 2006   0.A Skolesundhedsplejerske.
02.03 18.30 - 20.30   Skolebestyrelsesmøde.
03.03   8. årgang Karakterblade med hjem.
06.03 - 10.03   0. og 1. årgang Emnedage "Trolde".
06.03 - 10.03   2. og 3. årgang Emnedage "Børn i andre lande".
06.03   8. A Skole/hjem-samtaler.
08.03   1.A Forældremøde.
08.03   8. A Skole/hjem-samtaler.
09.03   0.A og 0.B Skolesundhedsplejerske.
09.03   6.B Skole/hjem-samtaler.
13.03   1.B Skole/hjem-samtaler.
13.03   6.A Skole/hjem-samtaler.
13.03   8.B Skole/hjem-samtaler.
14.03   1.B Skole/hjem-samtaler.
14.03   6.A Skole/hjem-samtaler.
14.03   8.B Skole/hjem-samtaler.
15.03 18.00 - 20.00   Pædagogisk råds møde.
16.03   0.B Skolesundhedsplejerske.
20.03   0.A og 0.B Skole/hjem-samtaler.
20.03   5.B Skole/hjem-samtaler.
21.03   0.A og 0.B Skole/hjem-samtaler.
21.03   5.B Skole/hjem-samtaler.
21.03 19.00 - 21.00   Orienteringsmøde nye 0.klasser 2006/2007.
23.03   3.F Skolesundhedsplejerske.
27.03   0.A Skole/hjem-samtaler.
29.03   4.A Skole/hjem-samtaler.
30.03   3.F På tur til naturskolen.

TOP


Sidst opdateret den 16. februar 2006