SKOVBOSKOLEN, Halvejen 2, 4632 Bjæverskov. Tlf. 56 87 01 26
Kontakten
Nr. 308 - marts 2007

INDHOLD:
Nyt fra skoleledelsen.
Referat fra skolebestyrelsesmødet den 6. marts 2007.
Nyt fra SFO'en.
Kalender for april 2007.
Konkurrence - tomat-and.


TOP

Nyt fra skoleledelsen

Elevplaner
Der er nu vedtaget en form for, hvordan vi på Skovboskolen skal arbejde med elevplaner i dette skoleår. Da der først indenfor den seneste måned er indgået aftale mellem Køge lærerkreds og skoleforvaltningen i Køge omkring dette, vil det i første omgang være en meget enkel og overskuelig model, der anvendes. Men et er sikkert. Alle elever på skolen vil inden sommerferien modtage en skriftlig elevplan, hvor man som forældre vil blive orienteret omkring de enkelte fag. Det vil være klasselæreren, der har ansvaret for, at elevplanerne kommer ud.

Ny lærer på Skovboskolen
Der er ansat en ny lærer ved skolen pr. 1. april. Det drejer sig om Jette Sundbøll, 42 år, der senest har været ansat som lærer ved Borup Skole og før dette Frederikssundvejens Skole. Jette Sundbøll mangler endnu at afslutte et enkelt fag, inden hun er helt færdig med sin læreruddannelse. Dette forventer hun at gøre til sommer. Jette har tidligere i sin karriere arbejdet som museumsinspektør, tekstforfatter, web-designer og faglig konsulent.
Yderligere har hun en uddannelse som cand. phil i kinesisk kunst og kultur samt en e-media uddannelse fra Multimedieinstituttet i København. Jette skal foruden matematiktimer i 1.B, være med i arbejdet omkring skolebiblioteket.
Velkommen til Jette Sundbøll som ny lærer på Skovboskolen.

Underskuddet er væk
For ikke længe siden fik jeg den endelige opgørelse over skolens økonomi 2006, der viser at det tidligere økonomiske underskud for Skovboskolen nu er væk. Der er nu nogenlunde balance i tingene, og derved har vi rimeligt grundlag at arbejde ud fra i det kommende år. De økonomiske rammer for at drive skole er nogenlunde de samme i Køge Kommune, som da vi hed Skovbo Kommune.

ForældreIntra
Flere og flere lærere og forældre benytter sig af ForældreIntra. Det er også et rigtig godt redskab til at holde sig orienteret omkring skolen og de aktiviteter, der foregår i den enkelte klasse. Jeg har aftalt med Peter Elkjær, der er skolens IT-ansvarlige, at han også til næste skoleår vil fortælle forældrene om de muligheder, der ligger i brugen af ForældreIntra. Dette vil ske på det førstkommende forældremøde i indskolingen.

Skolebestyrelsens årsberetning
Skolebestyrelsens formand, Dorte Therkildsen, fremlagde skolebestyrelsens årsberetning på skolens lærerværelse tirsdag d. 27. februar. Personligt synes jeg, at det er en meget flot og fyldestgørende årsberetning, der kommer ind på de områder vi gennem det seneste år har beskæftiget os med på skolen. Skolens årsberetning kan ses i sin fulde længde på skolens hjemmeside www.skovboskolen.dk
Der var et rigtig flot fremmøde på aftenen med en god og livlig debat.

Henrik Marker
Skoleleder


TOP
Referat fra skolebestyrelsesmødet
tirsdag den 6. marts 2007

 1. Godkendelse af referat:
  Referat godkendt med kommentar. Det ville have været rart at have haft hjemmesideadressen på madordningen før mødet.

 2. Elevråd:
  Ikke noget nyt. Hvad skal der ske med videoovervågning af biblioteket?

 3. Opgørelse af budgetramme 2006 fra Skovboskolen og skolefritidsordningen:
  Budgettet viser et lille overskud samlet set for skole og SFO. SFO's budget blev gennemgået. Spørgsmålstegn ved rammen, hvorfor er der separate økonomiske udmeldinger indenfor en samlet ramme - hvori består den fælles økonomi? Punktet udskudt til næste møde p.gr.a. spørgsmål til Henrik Marker/Johnny Larsen. Endvidere ønskes en opgørelse over el/vand/opvarmning.

 4. Budget 2007:
  Punktet udskudt til næste møde p.gr.a. spørgsmål til Henrik Marker/Johnny Larsen, der begge var fraværende ved mødet.

 5. Orientering om børnehaveklasser:
  Pt. ser det ud til, at der kommer to store børnehaveklasser med i alt 55 elever, der er dog endelig skæringsdato 15. juni. SFO går formodentlig ind med 14 lektioner pr. børnehaveklasse.

 6. Orientering om ny struktur i Dalmosen:
  Annemette Jørgensen orienterede om, at der arbejdes med, hvordan strukturen skal være omkring de kommende 3. klasser. Det forsøges sikret, at vilkårene fra SFO1 forsættes i klubbens lokaler.

 7. Madordning i SFO'en:
  Udsat til næste møde, da det er Kenn Klinthøjs ønske at få punktet taget op.

 8. Vision og målsætning:
  Hvor er vi nu?
  Eventuel revidering af skolens plan.
  Evaluering af møde den 27. februar 2007 vedrørende årsberetningen.

  Der var ca. 25 til stede under skolebestyrelsens årsberetning. Årsberetningen kan ses på nettet. Det blev besluttet at holde et forældremøde samt et kontaktforældremøde om året. Endvidere var der ønske om, at dagsordenen var synlig før mødet, så forældrene kunne komme med kommentarer til dagsordenen. Denne vil fremover være at finde på skolens hjemmeside og eventuelle kommentarer kan så sendes som mail til Dorte Therkildsen. Det er vigtigt, at kontaktforældrene får kigget på hjemmesiden.
  Der blev på mødet endvidere udtrykt ønske om bedre brug af forældreintra fra lærerside - det er vigtigt, at retningslinjerne for skolen bliver videreformidlet til forældrene.
  Kontaktforældremødet vil fremover som en fast tradition ligge som den sidste tirsdag i november, så også nyvalgte kontaktforældre kan deltage.
  Det er vigtigt, at alle klasser er repræsenteret af minimum en kontaktforældre.
  Mange kontaktforældre har ikke modtaget brochuren omkring kontaktforældrearbejdet. Skolebestyrelsen vedtog, at klasselæreren skal modtage eksemplarer til uddeling ved det første forældremøde til de nyvalgte kontaktforældre.
  Der er et ønske om større synlighed og debat på nettet. Skolebestyrelsen arbejder hen imod dette og undersøger mulighederne for et debatforum for kontaktforældrene på forældreintra. Anne-Marie Enevoldsen kontakter Peter Elkjær Pedersen.
  Skolens visioner er fra 2003, så det er på tide med en revidering. Endvidere skal Køge kommunes mål implementeres. Derudover blev det besluttet at afholde en temadag for skolebestyrelsen samt to repræsentanter fra forældrerådet søndag den 19. august 2007 - gerne med en oplægsholder, hvor vi skal have fælles brainstorming om nye visioner for Skovboskolen, f.eks. grøn skole, mobbefri skole etc.

 9. Meddelelser:
  a) Formanden: Temamøde 27/3 med skolebestyrelse og forældreråd. Yderligere information følger.
  Aftale om korte elevplaner på skolen i år. Disse udbygges næste år.
  DRO nedlægges pr. 23/5, men forsættes i et uformelt samarbejde næste år med Anne-Marie Enevoldsen som repræsentant for skolebestyrelsen.

  b) Skoleledelsen: Intet.

  c) Forældreråd SFO: Intet.

 10. Eventuelt:
  Næste skolebestyrelsesmøde er 10/4

TOP

Nyt fra SFO'en

Så blev det endelig besluttet - hvilke institutioner, der holder åbent i uge 29 og 30. For børn fra Skovboskolens SFO1 blev det Vemmedrup SFO. Der kommer personale med fra "vores" SFO - så der er kendte ansigter for børnene. Senere kommer tilmeldingen til både uge 29 og 30 samt resten af sommerferien.
Nu er der cirkus igen - derfor afholder SFO1 ekstraordinær forældrekaffe fredag den 23. marts 2007, så der er mulighed for at se forestillingen. Også denne gang skal børnene i Ældrecentret og vise deres "numre". Det er en tradition de ældre ser meget frem til.
I den næste måned vil der blive fabrikeret påsketing på værkstederne udover de sædvanlige aktiviteter.
Når dagen slutter for børnene i Regnemark, kan der godt se lidt tomt ud, når I træder ind ad døren. Vi forsøger at trække børnene og aktiviteterne ind i Guldminen, så vi slutter dagen på en rolig måde.
Klubben har været på vinterkoloni. Der kom en del sne i løbet af ugen, dette bevirkede, at kælkene rigtigt kom i brug og børnene fik dejlige røde kinder - men også en strømafbrydelse og en stor forsinkelse, da de skulle hjem. Trods vanskelighederne var det en god koloni. Et lille hjertesuk i den forbindelse - husk at rette telefonnumre, når I får nye numre!
Vi håber det dejlige forårsvejr fortsætter - så børnene ikke bliver våde hver dag!

Annemette Jørgensen
SFOleder


TOP
Kalender for april 2007

Dato: Tid: Hvad:
31.3. -   9.4.   Påskeferie.
10.4. 18.30 - 21.00 Skolebestyrelsesmøde.
12.4.   0. klasserne til skolesundhedsplejerske.
16.4. - 20.4.   Sund uge i indskolingen (0. - 3. klasse).
19.4.   1.A til skolesundhedsplejerske.
2.A skole/hjem-samtaler.
30.4. -   3.5.   Indskolingen (0. - 3. klasse) har emneuge.

TOP

Konkurrence

Gæt hvilken klasse denne tomat-and er set i

Løsningen mailes til: helle.resen.joergensen@skolekom.dk  
Vinderen får måske en agurk.
NB - 6.a må ikke deltage.


TOP


Sidst opdateret den 13. marts 2007