SKOVBOSKOLEN, Halvejen 2, 4632 Bjæverskov. Tlf. 56 87 01 26
Kontakten
Nr. 299 - April 2006

INDHOLD:
Nyt fra skoleledelsen.
Nyt fra skolebestyrelsen.
Nyt fra forældrene i skolefritidsordningen.
Nyt fra landbetjenten - Færdselskontroller.
Nyt fra skolefritidsordningen - Ny SFO-leder.
Skoleboden - Varm/kold mad hver tirsdag.
Cykelstativerne - hvor eleverne skal parkere.
Nyt fra SSP - Skating.
Kalender for maj 2006.


TOP
Nyt fra skoleledelsen

Vi har desværre haft et mildt tilfælde af ”Happy Slapping” på skolen, hvor en elev fra 6. klasse har forgrebet sig på en yngre elev i 2. klasse samtidig med, at en elev fra 10 klasse centeret har optaget episoden gennem sin mobiltelefon. Dette skete ved busstoppestedet nær skolen en eftermiddag i marts måned.
I den pågældende episode havde eleven fra 2. klasse uden at provokere modtaget et par lussinger, og havde derefter fået en albue i maven.

Selvom der er tale om et mildt tilfælde, og drengen fra 6. klasse bagefter undskyldte sin handling overfor drengen, har jeg valgt at tage sagen meget alvorligt.
Drengen er blevet bortvist fra skolen i nogle dage, og herudover har jeg kontaktet nærpolitiet, så de er orienteret om, hvad der er foregået. Jeg har naturligvis også kontaktet afdelingslederen af 10. klasse centeret, så der også den vej rundt også bliver taget hånd om situationen. Jeg har haft talrige samtaler med forældrene til den skyldige dreng, og de har under hele forløbet taget sagen meget alvorligt og bakket op om skolens konsekvente holdning til det skete.
Jeg vil gerne understrege, at drengen har forstået det utilstedelige i sin handling, og i dag angrer dybt, at han har gjort det.
I kan derfor som forældre fortsat trygt sende jeres børn i skole. Jeg er overbevist om, at han aldrig vil gøre det igen.

Drengen fra 2. klasse som det gik ud over har heldigvis ikke lidt psykisk eller fysisk overlast. Allerede dagen efter var han i skole igen og har siden virket ved godt mod.

Jeg håber med disse ord at modvirke unødig rygtedannelse.

Når vi ser bort fra ovennævnte episode, synes jeg, det er vigtigt at pointere, at der ellers generelt er en rigtig god tone på skolen, som vi måske ikke altid selv bemærker, men som bliver noteret, når vi har gæster på skolen. Der foregår meget spændende undervisning rundt omkring i klasserne - både i hverdagen og i de uger, hvor skemaet er afløst af tværfaglige aktiviteter. Jeg oplever også, at der fra forældreside er en stor opbakning til skolen, og den linie, vi står for. Her tænker jeg ikke mindst på vedtagelsen af principper omkring den gode tone på skolen, hvor vi har et regelsæt, der træder i kraft, når vi oplever chikane og dårlig opførsel. Denne opbakning er jeg rigtig glad for!

Det er til gengæld med en vis bekymring, at jeg må understrege det uheldige i , at flere elever ikke møder til de undervisningspligtige årlige ca. 200 skoledage. Sygdom kan vi ikke gøre noget ved, men forsømmelser for at skulle til frisør, på udsalg eller hygge sig med familien efter fester eller - og det er det mest markante - ferier i stigende omfang, har negativ betydning for skolearbejdet. Jeg har som skoleleder ikke et ønske om at stå i vejen for ferieønsker, for der er ingen vinder i konflikter herom. Derfor skriver jeg ”ja - og god tur”, når der anmodes om frihed, evt. suppleret med en bemærkning om, at hjemmet varetager undervisningen i den pågældende periode. Men hver gang er der undervisning og samarbejde, der lider skade. Derfor beder jeg om, at man i familierne gør sig umage for at ramme skolens ferie- og fridage, når der planlægges ferie.

Klassens lærere har i alle hovedfagene udarbejdet en skriftlig årsplan, hvor man kan se, hvilke områder der arbejdes med i løbet af året. Her kan man som forældre danne sig et indtryk af, hvilke undervisningsforløb, der er gældende på et bestemt klassetrin. Hvis I af en eller anden årsag ikke allerede har modtaget en årsplan, kan I bede jeres barns lærer om en. Der er på skolen indkommet rigtig mange gode årsplaner, som tydeligt bærer præg af et større stykke arbejde, der lægges i sagen på de enkelte klassetrin. Det er kun en fordel, hvis så mange som muligt med tilknytning til skolen får glæde af disse. Samtidig er årsplanerne en rigtig godt redskab til at følge med i, hvad der foregår på skolen.

Henrik Marker
Skoleleder

 

TOP
Nyt fra skolebestyrelsen

 1. Statusmøde vedrørende skolebestyrelsen - herunder konstituering af formand:
  Konstituering af skolebestyrelsen:
      Formand: Dorte Myhre Therkildsen
      Næstformand: Ejner Vismoes Andersen
  I udvalg:
      Skole og Samfund: Anne-Marie Enevoldsen og Knud Birkedal Nielsen
      Agenda 21: Kenn Birger Klinthøj
      Undervisningsmiljøvurdering: Kenn Birger Klinthøj, Knud Birkedal Nielsen og Peter Knappmann.

 2. Godkendelse af referatet:
  Referatet blev ikke godkendt, da der var uoverensstemmelse vedrørende punkt 7 økonomi - lukket møde.

 3. Velkomst til Peter Knappmann - Flemming Skov udtræder af skolebestyrelsen:
  Annemette Jørgensen ny SFO-leder velkommen i skolebestyrelsen.

 4. Elevrådet:
  Line Enevoldsen orienterede om ønsker fra elevrådet:
  Der ønskes mere plads til cyklerne ved skolens hovedindgang - evt. flere cykelstativer eller cykelkælder. Johnny Larsen undersøger mulighederne for at etablere/renovere cykelområdet.
  Vedrørende elevernes påklædning foreslog elevrådet, at 9. klasserne orienterede de yngre elever på Skovboskolen om påklædning og mobning.

 5. Orientering om lovforslag vedrørende folkeskolen:
  Henrik Marker orienterede om lovforslaget vedrørende folkeskolen. Lovforslaget vil være med til at styrke faget historie og dansk. Der vil blive flere timer til dansk i de små klasser. Der vil blive flere internationale test på forskellige fag. Resultaterne fra elevernes test skal bruges til individuelle handleplaner, hvor målet er et værktøj til elevens videreudvikling og læring.

 6. Orientering om busskur:
  Johnny Larsen orienterede om busskuret, der skulle placeres ved Halvejen. Skovbo kommune har givet afslag på den ansøgning, der var sendt til kommunen.
  Brian Christiansen og Johnny Larsen laver et nyt forslag og sender det til Skovbo kommune.

 7. Principper for læsning/dansk:
  Henrik Marker orienterede om dansk og læsning på Skovboskolen. Henrik fortalte om LUS (LæseUdviklingsSkema), som er et bedømmelsesværktøj til lærerne, så lærerne kan beskrive dem enkelte elevs læseudvikling og læsefærdigheder. Samtidig kan materialet bruges som afsæt for planlægningen af læseundervisningen.
  Princippet for læsning og dansk blev vedtaget.

 8. Skolebestyrelsens samarbejde i kommunen:
  Knud Birkedal Nielsen orienterede fra møde Skole og Samfund på Gørslev skole. På mødet var der forslag om, at oprettet et fællesråd, som skal arbejde med skolestrukturen i Ny Køge kommune.
  Der var enighed om, at det var et godt forslag med et fællesråd og skolebestyrelsen vil fortsætte deres arbejde i Skole og Samfund.

 9. Kommende børnehaveklasser:
  Der er på nuværende tidspunkt indskrevet 70 elever til de kommende børnehaveklasser. Der bliver 3 klasser, som dannes ud fra følgende principper - forældreønsker og børnehaveplacering.
  Der vil være et fælles forældremøde tirsdag den 16. maj 2006.

 10. Meddelelser:
  a) Formanden: Dorte Therkildsen fortalte, at hun var blevet kontaktet af TV Køge vedrørende et interview omkring økonomien på Skovboskolen. Interviewet blev ikke til noget.

  b) Skoleledelsen: Vedrørende lærernes arbejdstid næste skoleår, så er fagfordelingen og timeplansfordelingen hængt op. Nye tiltag er 1 ekstra time i kristendom på 1. og 6. årgang.
  Majken Matras Christoffersen starter på arbejde igen den 4. april efter længerevarende sygdom.

  c) Forældreråd SFO: Birthe Jeppesen SFO går på efterløn til maj.
  Arbejdet på legepladsen vil starte til maj.
  Der er fælles forældredag med pileflet den 6. maj.
  Annemette Jørgensen starter i dag som ny SFO-leder.

 11. Lukket møde - Aktuel elevsag:
  Henrik Marker orienterede om elevsag, der er nøjere beskrevet ovenstående.

 12. Lukket møde - økonomi:
  Henrik Marker orienterede om punktet. Det er fra politisk side besluttet at sammenlægge SFO og skoleøkonomien på samtlige skoler i kommunen.

 13. Eventuelt:
  Kenn Klinthøj og Johnny Larsen orienterede om Agenda 21 udvalget, hvor der på nuværende tidspunkt bliver arbejdet med ”sund skole”.
  Vi prøver med bedre og sundere mad i skoleboden, og vi arbejder på, at bygge et væksthus med kantine, opholdsrum, føle-, sanse- og forsøgsområder.
Mødet sluttede kl. 21.20.

 

TOP
Nyt fra forældrene - skolefritidsordningen

Pilefletdag på legepladsen

Det har længe været et ønske fra børn og voksne tilknyttet SFO'en, at få bygget hegn til afskærmning og som hyggekroge på legepladsen. Derfor afholdes pilefletdag den 6. maj 2006 fra kl. 10 - 16. På dagen får vi hjælp af Henrik Buhl, som driver firmaet Arresø Pil. Han er ekspert i pileflet og vil supplere med råd og vejledning under arbejdet. Midt på dagen inviterer SFO'en deltagerne på en lækker frokost.
Tilmeldingssedler er sendt ud, men skulle du ikke have modtaget én, er der stadig mulighed for at tilmelde sig til personalet.

Med venlig hilsen Personale, Legepladsudvalg og Forældreråd

 

TOP
Nyt fra landbetjenten

Fra landbetjenten til forældre med børn på Skovboskolen

Der er nu afviklet en del færdselskontroller på og omkring Skovboskolen i starten af 2006. De fleste af jer gør det rigtig godt og overholder færdselsloven samt udviser hensyn, når I afleverer jeres børn på skolen, og det vil jeg gerne rose jer for. Det er virkelig til gavn for alle børnene, at de færdes trygt til og fra skole. Jeg tænker her først og fremmest på jeres kørsel i bil. Herunder hastigheden på og ved skolen, overholdelse af vigepligt, fastspænding af børnene og overholdelse af færdselstavler.

Vi kan nok blive enige om, at der ikke findes noget vigtigere i hele verden end vores børn. Det vil være meget kedeligt, hvis der sker dem noget, som nemt kunne undgås.

Jeg har sammen med mine kollegaer givet en del påtaler og enkelte har fået bøder for overtrædelse af færdselsloven. Jeg ser dog stadig nogle, som kører ind mellem hallen og skolen, selvom det ved færdselstavle er tilkendegivet, at motorkøretøjer er forbudt. Jeg har påtalt dette i flere dage, og nu er jeg begyndt at uddele bøder, hvis man trodser forbuddet og kører ind i området. Forbuddet er helt sikkert lavet for at beskytte børnene bedst muligt ved skoleområdet. Hold jer derfor ude på P-pladsen med jeres biler, når I afleverer og henter børnene.

Jeg vil fortsat dukke op med jævne mellemrum og foretage både større og mindre færdselskontroller, og håber derfor, at I stadig vil passe godt på alle børnene og overholde færdselsreglerne. Jeg går ikke på kompromis med børns sikkerhed, og det tror jeg ikke, at I selv gør.

Med venlig hilsen
Landbetjenten

 

TOP
Nyt fra forældrene - skolefritidsordningen

Ny SFO-leder

Den 1. april 2006 tiltrådte jeg min nye stilling som SFO-leder og er derfor ”flyttet” til et kontor i skolens kontorbygning.
Lene er konstitueret afdelingsleder i SFO 1, indtil stillingen bliver besat.
Jeg har arbejdet som afdelingsleder i SFO 1 i 3½ år og før det var jeg ansat i klubben i rigtig mange år, så jeg kender arbejdet i hele SFO'en.
Jeg glæder mig til at tage fat på udfordringerne, der ligger i arbejdet som SFO-leder. Jeg ved, at jeg kommer til at savne den daglige kontakt med børnene og forældrene, men håber at være tilstede i SFO'en, når det er muligt.

Venligst Annemette Jørgensen

 

TOP
Skoleboden

Skovboskolen har fået en aftale med Enhedsplejen om levering af varm/kold mad hver tirsdag. Der vil være mulighed for at vælge mellem en kold ret med frugt eller en varm ret til en pris på 20,- kr.
Agenda 21 udvalget vil hele tiden arbejde på, at gøre maden sundere, men i første omgang må vi se på, om der overhovedet er mulighed for en madordning. Vi har fået mad 2 gange fra Enhedsplejen og er på nuværende tidspunkt meget tilfredse med maden. Jeg vil ønske, at der var lidt flere forældre, der ville bakke denne madordning op, så vi har mulighed for at give børnene en god og sund kost.

 

TOP
Cykelstativerne

Elevrådet på Skovboskolen har ønsket flere cykelstativer ved skolens hovedindgang. Vi har set på det fra to synsvikler, nemlig sikkerhed og antal/pladsforhold.

 • Vi mener ikke, at det er forsvarligt, at flere elever skal passere vejen, når den er så trafikeret hver morgen.
 • Vi mener ikke, det er forsvarligt, at eleverne placerer deres cykler uden for stativerne (her menes tunnel og på cykelstien), så eleverne skal passere/køre uden om de placerede cykler, for at komme om til cykelstativerne på Halvejen
Derfor henstiller vi til, at alle I forældre orienterer jeres børn om, hvor de skal parkere deres cykler.
Eleverne i Vestervang, Regnemark, Slusen, Dalmosen parkerer ved Halvejen i cykelstativerne mod hallen.
Eleverne i Østervang, Kildebjerg, Læskov parkerer i cykelstativerne ved skolens hovedindgang.
Vi vil samtidig henstille til, at eleverne cykler med cykelhjelm.

Johnny Larsen
Viceskoleinspektør

 

TOP
Nyt fra SSP

En stor gruppe drenge fra udskolingen synes, det er ”fedt” at skate. Dette er også en rigtig god interesse, det skal bare foregå de rigtige steder.
Gruppen af skatere må ikke skate inde på skolen. Dette hænger sammen med, at skolens gulve bliver ødelagt. Vi håber på at få oprettet en bane til skating.

 

TOP
Kalender for maj 2006

Dato: Tid: Hvem: Hvad:
01.05 - 06.05   8. årgang Erhvervspraktik.
02.05 18.30 - 20.30   Skolebestyrelsesmøde.
04.05   1. A Skolesundhedsplejerske 1/2.
08.05 - 11.05   9. årgang Skriftlige afgangsprøver.
11.05   1. A Skolesundhedsplejerske 2/2.
18.05   1. B Skolesundhedsplejerske 1/2.
20.05   1. A I Lellingeskoven med forældre.
22.05 - 24.05   Indskolingen Emnedage "Kost og motion".
24.05   9. årgang "Sidste skoledag".
29.05   7. årgang "Blå mandag".
29.05 - 02.06   4. - 6. årgang. Emneuge "Ude- og idrætslege".

TOP


Sidst opdateret den 6. april 2006