SKOVBOSKOLEN, Halvejen 2, 4632 Bjæverskov. Tlf. 56 87 01 26

Kontakten
Nr. 235 - MAJ 2000 Sol

INDHOLD: Månedskalender
Arbejdstelefonnumre
Goddag og farvel - Souschef
Fra skolevejlederen
Fodbold
Skolebestyrelsesmødet den 25. april
Kontaktforældremødet den 13. april
OPRÅB - Læskovvej en gangsti?
Mad og mode
Forårskoncert
TOP

MÅNEDSKALENDER FOR MAJ 2000.

01.05. - 05.05."Fordybelsesuge" i Østervang.
08.05. -"Blå mandag"
08.05. - 12.05. Skriftlige prøver for 9. og 10. årgang.
10.05. - Pædagogisk råds møde.
11.05. - En del af 1.B til skolelæge.
18.05. - Sidste skoledag for 9. og 10. årgang.
19.05. - 21.05. ST. BEDEDAGSFERIE.
22.05. - 09.06. Mundtlige prøver for 9. og 10. årgang.
23.05. - Forældremøde i 7.C
23.05. - Skolebestyrelsesmøde.
26.05. - Håndboldstævne for 6. og 7. klasse.
30.05. - Dialogmøde – skolebestyrelsen og BKU.
01.06. - 05.06. KR. HIMMELFARTSFERIE OG
GRUNDLOVSDAG.
06.06. - 09.06.8. årgang i erhvervspraktik.
08.06. - Ny KONTAKT udkommer.

TOP

ARBEJDSTELEFONNUMRE.
Det sker af og til, at det er nødvendigt for skolens kontor at kunne få kontakt til jer forældre i arbejdstiden – derfor er det meget vigtigt, at vi har jeres arbejdstelefonnumre eller mobiltelefonnumre.
Derfor kontakt skolens kontor, hvis I skifter arbejde eller I mener, at vi ikke har arbejdstelefonnumre.
På forhånd tak.
Sekretærerne

TOP

GODDAG OG "FARVEL".
Mandag den 1. maj 2000 blev de to nye afdelingsledere budt velkommen.
Afdelingsleder/souschef Jan P. Mindegaard er startet i sit nye job, mens afdelingsleder Hans Peter Stokholm starter pr. 1. august 2000.

Konstitueret viceskoleinspektør Jørgen W. Hansen fratræder pr. 15. maj 2000 og genoptager lærergerningen. Skovboskolen siger Jørgen stor tak for særdeles veludført arbejde i konstitueringsperioden.

Bent Elhegn
Skoleleder

TOP

FRA SKOLEVEJLEDEREN.
15. marts er passeret og Skovboskolens afgangselever, i alt 62, har afleveret deres ansøgninger om fortsat uddannelse.

I forhold til tidligere år, er der ikke den store forskel i søgemønstret. Det er stadig de gymnasiale uddannelser (STX-HHX-HTX) samt efterskoler, der har elevernes store interesse.

Fortsat stor interesse for et 10. skoleår, i alt 28 elever har valgt denne mulighed, heraf ønsker de 20 at fortsætte i 10. på Skovboskolen og når dertil lægges 6 elever, som kommer fra Ejby og Vemmedrup, får vi en god klassestørrelse for vores kommende 10. klasse, hvor forberedelsen af kommende skoleår for øvrigt er godt i gang.

Med hensyn til optagelse på de gymnasiale uddannelser er det værd at bemærke, at det er sidste gang de såkaldte egnethedserklæringer om optagelse på en gymnasial uddannelse skal bruges. Med virkning fra kommende skoleår vil optagelse på en gymnasial uddannelse være afhængig af indholdet i elevens uddannelsesplan. Fra næste skoleår skal alle afgangselever have udarbejdet individuel uddannelsesplan i samarbejde med klasselærer og skolevejleder.

Uddannelsesplanen skal være et resultat af den uddannelsesbog, som alle elever allerede fra 6. klasse skal arbejde med.

Der sker meget på det uddannelsesmæssige område:

1. Bortfald af egnethedserklæringer.
2. Indførelse af obligatorisk uddannelsesplan.
3. Ny erhvervsuddannelsesreform pr. 1. januar 2001.
4. Ny lov om 10. klasse.
Der ligger et stort arbejde for såvel klasselærer som skolevejleder med at holde sig ajour, informere og udmønte ovennævnte nye love og bestemmelser.

Niels Ole Nielsen
Skolevejleder

TOP

FODBOLD.
Onsdag den 26. april 2000 deltog 7.C i en turnering for 7-mandshold indenfor Dansk handicap Idrætsforbund. Holdet vandt turneringen og skal den 24. maj 2000 deltage i en regionsturnering i Odense mod 3 andre hold.
Holdets spillere er: Kim, John, Emil, Peter, René, Lasse og Morten. Hver spiller modtog et diplom og en nål og desuden fik klassen en pokal.
Karsten Nielsen


TOP

Referat fra Skolebestyrelsens (SB)
møde den 25. april 2000

Referent

Afbud: Hans Erik Jensen (Dan Oddershede indkaldt som suppleant)
Fraværende: Søren L. Christensen, Lisbeth Baggesen og elev Jakob.


Vikardækning
Der var en længere debat omkring principperne for vikardækning, der endte med, at SB bad Bent Elhegn om at udarbejde et oplæg til nye principper ud fra en elevgruppering, der hedder 0-3. kl., 4.-6. kl., 7.-9. kl. og 10. kl. for sig.
Oplægget skal bl.a. tage højde for hvilke fag/timer, der skal dækkes, timedækning i stedet for klassedækning samt selvstyrende lærergrupper.
Oplægget behandles på SB's møde den 23. maj.


Mobning
Kontaktforældrene havde punktet på dagsordenen, se referat andetsteds i Kontakten.
Pædagogisk udvalg, elevrådene og forældreudvalget tager emnet op udfra det fine materiale, der findes i "moppe-mappen".
Gruppernes oplæg til en handleplan behandles i SB's møde i september.


Regnskab
Regnskabet for 1. kvartal godkendt med følgende kommentarer:
Vikarer dækker også for sygevikarer, men er alligevel foruroligende højt i forhold til budgettet.
Varmeforbruget skal undersøges.
En lignende rapport fra SFO ønskes.


SB's møders struktur og indhold
udsættes til mødet den 23. maj kl. 18.00.


Ekstraordinært møde tirsdag den 2. maj 2000 kl. 19.00
med følgende punkter på dagsordenen:
Timefordelingsplan, budget 2001 og fremefter samt mødedatoer for næste skoleår.


Eventuelt
4.a havde haft en god hyttetur.


Med venlig hilsen
Susanne Reiff Petersen


TOP

KONTAKTFORÆLDREMØDET
Torsdag den 13. april 2000


Der deltog 18 kontaktforældre, hvilket var et noget ringere fremmøde end ved sidste møde. Til gengæld var næsten alle klasser repræsenteret (undtagen 8. klasse), og det er jo ikke så ringe endda.

Vores skoleleder Bent Elhegn deltog også i mødet, og var en stor hjælp for Skolebestyrelsens medlemmer, idet der ofte stilles spørgsmål, som vi har svært ved at besvare. Nedenfor er de vigtigste punkter refereret i korte træk.

Principper for kontaktforældrenes arbejde
I mappen for kontaktforældre ligger der en pjece, der på udmærket måde skitserer disse principper. Alle var dog enige om, at lærer/forældresamarbejdet er meget vigtigt for at få en klasse til at fungere.

Mobning
Skolen har en mobbemappe, der har været til høring i elevrådene for Vestervang og Østervang. Eleverne selv ønsker ikke noget regelsæt herfor. Mappen har ikke været i Regnemark. Det er skolebestyrelsens opgave at udarbejde retningslinier for en mobbepolitik i samarbejde med pædagogisk råd, men forældrene opfordres også til at komme med forslag. Det blev derfor besluttet at nedsætte et moppeudvalg, som er rådgivende for skolebestyrelsen, bestående af Henrik Husted (1A), Hanne Petersen (3A/5AC), Liselotte Christiansen (2A), Susanne Christiansen (0A) samt to medlemmer fra Skolebestyrelsen.

Principper for skole/hjem
Et udkast til principper blev forelagt kontaktforældrene, der syntes godt om principperne. Da disse principper skal til høring i Pædagogisk råd vil de ikke fremgå af dette referat, men så snart de bliver vedtaget i Skolebestyrelsen, vil de blive offentliggjort i Kontakten. Det blev bl.a. foreslået, at klasselæreren beder faglærerne om at komme med informationer, som derefter sendes ud til forældrene med måneds-/ugebreve.

Rusmidler
En forælder havde hørt, at der skete salg af hash omkring skolen. Skolen er vidende om dette og samarbejder med politiet om opklaringen. Skolen slår hårdt ned på den slags, og SSP gruppen (Skole/Socialforvaltning/Politi) gør en kæmpeindsats på området, men man mangler anmeldelser for at kunne gøre noget effektivt. Skolen opfordrer derfor alle forældre/børn, der hører eller ser noget, om at give besked til Skolens ledelse, så man derved får en større chance for at stoppe dette. Med hensyn til Extacy og andre rusmidler opfordres alle forældre til at tage en snak med deres børn p.t. især om extacy, som umiddelbart ikke ser ud til at være farligt, men det er det, jf. avisartikler med børn, der ender i koma m.v.
Forældrene ønsker, at oplysningsarbejdet begynder allerede i 5. klasse (i dag i 6. klasse).

Kantine
Skolebestyrelsen arbejder på sagen sammen med elevrådet. Der er netop nedsat et udvalg bestående af 2 fra elevrådet, Pia Lange og Susanne Reiff fra SB, 1 fra skolens ledelse og en kontaktforælder (Tove Sørensen – 4A/7A). En forælder spurgte, om ikke udlicitering kunne være en idé. Det bringes hermed videre til kantineudvalget.

Gående trafik på Læskovvej
Det bør indskærpes, at Læskovvej er for bilende trafik og ikke for fodgængere og cyklister. Svært kan det være for børn at forstå det, når nogle lærere heller ikke overholder dette!

Forældre opfordres i øvrigt til at give deres børn en lektion i normal god opførsel og etik. Det er trods alt forældrenes ansvar, at deres børn opfører sig ordentligt, når de ikke er i skole. Måske skulle forældrene (hvis de har en fridag) prøve at slå et sving omkring centeret i det store frikvarter for at se, hvorledes børnene opfører sig, og hvilken rute de tager tilbage til skolen.

Svampene
Er det rigtigt, at der efter renovering stadig er svamp i den gamle SFO? Dalmosen og Tuemosen skulle have været afleveret, men da man efter grundig rengøring og efter forsegling i 5 dage stadig kan måle svampesporer, kan man ikke fortsætte, førend problemet er helt løst. Dette indebærer derfor også, at man ikke kan begynde på næste bygning.
Når lokalerne bliver taget i brug, er det meningen, at der efter et år tages en ekstra måling for svampesporer. Der kom et forslag om, at det burde gøres flere gange i det første år.

Vikardækning
En forælder ønskede oplysning om, hvordan man som lærer kan holde fri i 18 dage, hvordan disse timer dækkes ind, og kan lærere optjene afspadsering.
Retningslinier for fravær og vikardækning er under udarbejdelse i Skolebestyrelsen.
Bent Elhegn forklarede hele problematikken omkring årsnorm, vikardækning m.v., og om hvordan man har prøvet at løse problemerne udfra bestående vikarstab/økonomi osv.
Teamsamarbejdet vil i årene fremover komme til at spille en meget større rolle, og målet er at indarbejde timer til lærerteamet, således at teamlærerne kan dække hinanden ind på fraværsdage.
Med hensyn til vikarordning har hver klasse en vikarmappe, hvor lærerne hele tiden skal sætte nyt materiale ind, således at vikarer har noget fornuftigt at fylde timerne med.
I øvrigt bør forældrene stille krav til børnene om, at de opfører sig ordentligt, også når de har vikarer, og at disse timer ikke er at betragte som fritimer.

Mødet sluttede kl. 21.05 og havde været godt og konstruktivt.

Med venlig hilsen
Susanne Reiff Petersen


TOP

OPRÅB

Læskovvej skal omdannes til gangsti

Man kunne jo fristes til at foreslå, at Læskovvej skulle omdannes til gangsti, og at stisystemerne skulle åbnes for den kørende trafik. Dette må da være løsningen, når et stort antal af den gående og cyklende trafik i dag åbenbart mener, at det ikke kan "betale" sig at benytte de 3 beskyttede stier, som vi har i Bjæverskov.

Nå, men spøg til side. Undertegnede vil bare gerne give til lyd for, at vi borgere i Bjæverskov i langt højere grad benytter disse ualmindelige gode stier, i stedet for at gå og cykle på en langt farligere vej, som i realiteten ikke er beregnet til gående og cyklende. At vore børn kan gå og cykle til og fra skolen, uden at vi skal være urolige for den kørende trafik.

Vi skulle nødigt have flere trafik-ulykker og drab end dem der har været.

Så undertegnede vil hermed gerne slå til lyd for, at vi alle griber os selv og vore børn i nakken of lader være med at gå og cykle på Læskovvej.

Men det er selvfølgelig vigtigt, at så mange som muligt bakker op om ideen, og viser et godt eksempel, i stedet for som i dag hvor alt for mange lader hånt om det fornuftige i at benytte stisystemerne. Man ser jo både forældre, lærere, pædagoger og ældre, som går eller cykler på Læskovvej. Det er sltså svært, at påvirke sine børn til at benytte stisystemerne, når voksne, som børnene ser op til, dagligt benytter Læskovvej som gang- eller cykelsti.

Så lad dog Læskovvej være bilernes vej og benyt vore gode stisystemer til det som de nu engang er beregnet til, nemlig: Til at cykle og gå på.

Henrik Housted.


TOP

Mad og mode

Personalet og forældrerådet i SFO havde den 26. april inviteret til forældreaften med emnerne mad og mode.

Sundhedplejerske Jette Sørensen indledte mødet med et oplæg omkring sund mad, der understregede vigtigheden af, at vi forældre giver vores børn nogle gode kostvaner.

Frands Kristiansen kom herefter med et oplæg omkring børns påvirkning af moden med udgangspunkt i dagligdagen i SFO'en. Det er i dag "in" at være klædt på som tiden store "pop-idoler", en påklædning, der måske ikke altid er lige velegnet til en hverdag i SFO. Børn følger meget hinanden med henblik på tøjvalg, og moden kan derfor også let blive grund til mobning af de børn, der af den eller anden grund ikke er "med på moden". Vi forældre bør tænke på de signaler vores børn sender til omverdenen gennem deres påklædning – for de lidt større børns vedkommende også på de signaler, de sender til det modsatte køn, når f.eks. pigerne allerede som 13-14 årrige ligner "små kvinder".

Trods det begrænsede fremmøde var der en livlig og god debat omkring emnerne, især fik mode-emnet mange ord med på vejen. En forældre foreslog, at SFO i samarbejde med skolebestyrelsen arbejder på at indføre et "tøj-regulativ".

Herudover blev der talt om sommerens kolonier – uge 30 for SFO II og uge 31 for SFO I – der kommer nærmere besked herom senere. Og der blev mindet om Legepladsdag 27. maj 2000 – man kan endnu nå at tilmelde sig.


TOP

Forårskoncert

Traditionen tro er det ved at være tid til forårskoncert på Skovboskolen. I år foregår det den:

25. maj klokken 19 - 21

P.gr.a. ombygning på skolen er koncerten i år henlagt til gymnastiksalen.
Skolens musikhold og elever fra musikskolen vil underholde os denne aften. Der er mulighed for at købe øl og vand i pausen.

Vel mødt.

Skolens musiklærer.


Sidst opdateret 3. maj 2000