SKOVBOSKOLEN, Halvejen 2, 4632 Bjæverskov. Tlf. 56 87 01 26
Kontakten
Nr. 300 - Maj 2006

INDHOLD:
9. klassernes sidste skoledag onsdag den 24. maj 2006.
Nyt fra skoleledelsen.
Nyt fra skolebestyrelsen.
Efterlysning - mørkeblå vindbreaker.
Nyt fra kontoret - udbetaling af udlæg.
Sidste nyt fra Skovbo Ungdomsskole.
Kalender for juni 2006 - Ferieplan 2006/2007 - Første skoledag.


TOP
9. klassernes sidste skoledag

9. klasserne har sidste skoledag onsdag den 24. maj 2006!

Traditionen tro har eleverne i 9. klasse fået lov til at afholde
"Barberskum- og vandkamp" på banerne fra kl. 11.15 til kl. 12.00.
Hvis jeres barn vil deltage - SKAL der medbringes skiftetøj, da vi af erfaring ved, at mange elever efterfølgende sidder med vådt tøj på de sidste skoletimer.

 

TOP
Nyt fra skoleledelsen

I denne uge har vi inviteret forældre og børn til de kommende børnehaveklasser til fælles møde i Skovboskolens festsal, hvor Annemette fra SFO og jeg vil fortælle lidt om børnehaveklassen. Næste skoleår begynder der hele tre nye børnehaveklasser på Skovboskolen, og det betyder, at vi har skullet ansætte en ny lærer til den ene af disse.
Det er meningen, at alle tre lærere er til stede, når vi holder "præsentationsaften". Efter velkomsten skal de kommende elever så prøve, hvad det vil sige at gå i skole. Det betyder, at man sammen med den nye klasselærer går over i Regnemark, og er "i skole". Jeg tror, det er vigtigt, at man kender lidt til skolen, inden man begynder. Så man ved, hvad det er, man ser frem til. Samtidig er det naturligvis også spændende, hvilken klasse man kommer til at gå i.
Forinden har vi haft to omfattende møder med de afgivende børnehaver. Ud fra disse møder har vi forsøgt at sammensætte de tre børnehaveklasser så optimalt, som det har kunnet lade sig gøre. Mange forældre har ved indskrivningen i november også udtrykt et ønske om, hvilke kammerater man gerne ser, at ens eget barn kommer til at gå i klasse med, og dette er også i høj grad søgt medinddraget ved valg af den kommende klasse.
Den viden som daginstitutionerne ligger inde med omkring de enkelte børn er vigtig ved klassedannelsen. Herigennem lærer vi også eleverne lidt at kende, inden de begynder i skolen til august, så børnehaveklasselærerne og SFO-personalet har naturligvis været med i dette forarbejde.
Videndeling er efter min opfattelse en væsentlig ressource og et godt middel til at nå et mål, der gavner skolens position!
I dette skoleår startede alle børnene i en børnehaveklasse med to børnehaveklasseledere og pædagoger. Først ved efterårsferien blev de endeligt delt op i to klasser. Dette princip har vi evalueret på, og er kommet frem til, at tiden frem til efterårsferien var for rodet og ustruktureret, da man ikke havde et fast tilhørsforhold. Derfor får forældrene allerede på mødet den 16. maj besked om, hvorvidt deres barn kommer i a - b eller c-klassen.
Som ny børnehaveklasseleder til c-klassen har vi ansat Lone Fischer, der kommer fra et arbejde som daginstitutionsleder i Bjæverskov børnehave. Før dette har Lone Fischer arbejdet som afdelingsleder i Skovboskolens SFO, så hun kender en hel del til os i forvejen. Velkommen til Lone Fischer!

I den modsatte ende af skoleforløbet finder vi 9. klasserne, der allerede er i fuld gang med deres afgangseksamen. Man kan sige, at denne allerede begyndte for et par måneder siden, for alle 9. klasse eleverne har været igennem et obligatorisk projektforløb, hvori der er givet karakter, som også vil fremgå af afgangsbeviset.
I et projektforløb er det overordnede emne altid vigtigt, og de to 9. klasser besluttede efter adskillige overvejelser og seriøse diskussioner at arbejde med begrebet: " Modsætninger".
Det er der kommet rigtig mange gode delemner ud af. Heraf kan bl.a. nævnes: Indre og ydre skønhed, Hiphop kultur/ subkultur, Kogebog fedtfattig mad og fed mad, Straf og tilgivelse, Had og kærlighed m.v.
Rigtig mange flotte rapporter og gode fremlæggelser. Vi må håbe, at dette baner vejen for den kommende afgangsprøve.

Også skolens 7. og 8. klasser har arbejdet intensivt med projektopgaven i løbet af vinteren og foråret, som en forløber på den obligatoriske opgave i 9. klasse. På den måde kan det ikke komme bag på nogen, når det er "alvor".

Henrik Marker
Skoleleder

 

TOP
Nyt fra skolebestyrelsen

 1. Godkendelse af referater fra den 2. marts og den 3. april 2006:
  Referat fra 2. marts 2006 er godkendt med følgende tilføjelse:
  I skolebestyrelsen er der blandt de enkelte medlemmer ikke enighed omkring den afgørelse, som Skovbo kommune har meldt ud vedrørende overførsel af budget fra Skovboskolens SFO til Skovboskolen.

 2. Elevrådet:
  Elevrådet og de store elever synes ikke, at det er en straf at blive bortvist fra skolen. De ville gerne have, at eleverne skulle være på skolen efter undervisningen.
  Det blev meddelt, at skolen kun anvender bortvisning i skærpede tilfælde, og at hjemmet naturligvis altid er orienteret om baggrunden herfor.

 3. Kommende møderække for skoleåret 2006/2007:
  Flyttes til pkt. 6.

 4. Orientering om ansættelse af SFO-afdelingsleder:
  Fra den 1. juni 2006 er der ansat en ny SFO-afdelingsleder, Linda Sjølund, som kommer fra Køge. Linda har tidligere været leder for en SFO i Greve kommune.

 5. Status vedrørende skolebestyrelsens udvalg:
  Skolebestyrelsens udvalg blev gennemgået.
  Brian Christiansen og Ejner Andersen blev valgt som medlemmer af fysiske rammer.
  Hvis der opstår ad hoc udvalg, så var alle klar til at byde ind på opgaverne.

 6. Økonomi - Budgetrammer:
  Skovbo kommune har lavet en fejl i tildelingen på børnene i SFO, så de får 250.000,00 kr. mindre i 2006.
  Budgetramme - undervisningspersonalet har været for højt, så der skal spares på personalet i specialklasserne - da disse har været overnormeret.
  Skovboskolen er opmærksom på at få refusioner hjem til dækning af vikar ved længerevarende sygdom eller fleksjob.
  Legeplads fremlægges i næste møde.

 7. Ønsker til dagsordenpunkter: Hvordan ønsker bestyrelsen at arbejde? Forældrenes inddragelse. Elevernes inddragelse. Årsberetning?:
  Næste møde mandag den 12. juni 2006.
  Møderækken for skolebestyrelsesmøder i skoleåret 2006/2007.
  Den første tirsdag i hver måned, dog er første møde den 15. august i det nye skoleår.
  Dorte Therkildsen spurgte, om der var noget, der skulle gøres anderledes - her var der ønske om en mere fleksibel dagsorden.
  Tidspunkter på dagsorden ved hvert punkt eventuel med en vægtning/kategorisering af punkterne.
  Lukket møde vil fremover kun være elev/personalesager eller kritiske oplysninger.
  Årsberetning skal være på skolen en gang om året. Årsberetningen finder sted i efteråret.

 8. Årsplanlægning/fagfordeling 2006/2007:
  Henrik Marker orienterede om fagfordelingen, som er godt i gang. Fagfordelingen er lærernes arbejdstid - skema og aktivitetsplaner. Vi er nået langt på nuværende tidspunkt og kan allerede se, at skolen skal ud at ansætte 4 - 5 nye lærere.
  Der skal ansættes en ny børnehaveklasselærer.
  Der er ansættelsessamtaler den 16. maj 2006.

 9. Meddelelser:
  a) Formanden: Dorte Therkildsen orienterede om demonstration vedrørende den individuelle eksamen i 9. klasse.

  b) Skoleledelsen: Skovboskolen holder dimissionsfest den 20. juni 2006 for 9. klasserne. Dette vil foregå som gallafest.
  Dorte Therkildsen holder eventuelt tale.
  Der er bestilt en gave til eleverne.

  c) Forældreråd SFO: SFO har pileflettedag lørdag den 6. maj 2006.
  SFO har sommerfest fredag den 16. juni 2006.

  d) Øvrige: Anne Marie Enevoldsen orienterede om, at 10. klasse center eventuelt vil blive lagt under Skovboskolen under den nye fusion med Ny Køge kommune.
  Ungdomsskolen vil blive samlet under et, men ingen kender til fremtiden, og der er ikke en endelig afgørelse på sammenlægningen.

 10. Eventuelt:
  Fremtidens møder forlænges med 30 minutter.
Mødet sluttede kl. 20.30.

 

TOP
Efterlysning

Har nogen set en mørkeblå vindbreaker med hvide striber på forstykket - ryg mørkeblå - striber på ærmerne lyseblå/hvide - mærke Ticket to heaven? Ejer Andreas Aagaard Pedersen 3.F.
Henvendelse til
Lene Pedersen
Læskovvej 142, Bjæverskov - telefon 56 87 20 84

 

TOP
Nyt fra kontoret

Udbetaling af udlæg

Det er ikke muligt fremover, at få udbetalt sine udlæg kontant på skolens kontor.
Dette gælder f.eks. refusion af kørsel i forbindelse med praktik.
Pengene vil fremover blive sat ind på elevens bankkonto.
Er man under 18 år, skal man sikre sig, at ens bankkonto er registreret som NEMKONTO.
Det bliver den ikke automatisk.
Har eleven, som skal have refunderet udlæg, ikke en NEMKONTO, sættes pengene ind på en af forældrenes NEMKONTO.
Dette gøres ved at indberette personnummer. Dette skal derfor påføres udbetalingsbilaget.

 

TOP
Sidste nyt fra Skovbo Ungdomsskole

Ungdomsskolen er slut for i år………… næsten - for vi er på banen i sommerferien med sommerferieaktiviteterne: Sommerfoto, Liverollespil, Motocross, Gokart og Sommerteltlejr, som du kan se i folderen: Sommerferieaktiviteter, der uddeles af Skovbo Kommune.

Næste gang du hører fra os vil være i uge 33 / 34, når vores nye program for sæson 2006/2007 er klar.

Skal du til at tage knallertkørekort, vil der starte efterårshold op torsdag den 31. august 2006. Så fylder du 16 i efteråret 2006 eller senest i april 2007, skal du sørge for at få tilmeldt dig på vores hjemmeside som åbner for knallerttilmeldinger den 9. august.

Følg med i hvad din ungdomsskole tilbyder af spændende aktiviteter på www.skovbo-ungdomsskole.dk.

Ha' en dejlig sommer

Jørgen og Hanne
Skovbo Ungdomsskole

 

TOP
Kalender for juni 2006

Dato: Tid: Hvem: Hvad:
01.06   1. B Skolesundhedsplejerske 2/2.
01.06 - 02.06   2.C og 2.Y Overnatning på Naturskolen.
08.06
08.05 - 13.30

1. A
Skolesundhedsplejersken på besøg.
Matematik på Naturskolen
09.06   2. A På skovtur.
12.06 18.30 - 20.30   Skolebestyrelsesmøde.
15.06   2. A Barn/forældremøde.
20.06 19.00 - 9. årgang Dimissionsfest.
22.06 14.00 - 18.00 7. - 8. årgang Sommerarrangement.
23.06 08.05 - 11.25 0. - 6. årgang "Grøn dag" - idrætsdag.
24.06 - 13.08   Eleverne Sommerferie.


Sommerferien
24. juni - 13. august 2006. Begge datoer er fridage.


Første skoledage
Mandag 14. august 2006 - 1. - 9. klasse møder kl. 9.00.
Tirsdag 15. august 2006 - Børnehaveklasserne møder kl. 10.00.


Skovboskolens ferieplan for skoleåret 2006/2007

  - Ferie -   - Første fridag -   - Sidste fridag -
Sommerferie lørdag 24/6 - 2006 søndag 13/8 - 2006
Efterårsferie lørdag 14/10 - 2006 søndag 22/10 - 2006
Juleferie torsdag 21/12 - 2006 tirsdag 2/1 - 2007
Vinterferie lørdag 17/2 - 2007 søndag 25/2 - 2007
Påskeferie lørdag 31/3 - 2007 mandag 9/4 - 2007
Store Bededag fredag 4/5 - 2007 søndag 6/5 - 2007
Kr. Himmelfart torsdag 17/5 - 2007 søndag 20/5 - 2007
Pinseferie lørdag 26/5 - 2007 mandag 28/5 - 2007
Grundlovsdag tirsdag 5/6 - 2007  
Sommerferie lørdag 30/6 - 2007 søndag 12/8 - 2007

TOP


Sidst opdateret den 22. maj 2006