SKOVBOSKOLEN, Halvejen 2, 4632 Bjæverskov. Tlf. 56 87 01 26
Kontakten
Nr. 290 - Juni 2005

INDHOLD:
Nyt fra skoleledelsen - Kære forældre og elever.
Nyt fra kontoret - Skolemælk.
Nyt fra pedellen - Glemte ting!
Nyt fra skolebestyrelsen - Referat af skolebestyrelsesmødet den 7. juni 2005.
Nyt fra SFO - Legeplads og Høstfest.
Nyt fra eleverne - Referat af elevrådsmøde mandag den 11. april 2005.
                          - Referat af elevrådsmøde mandag den 30. maj 2005.
Ferieplan for skoleåret 2005/2006.
Kalender for august 2005.

TOP
Nyt fra skoleledelsen

Kære forældre og elever

Sig nærmer tiden, hvor jeg skal sige farvel.
Fredag den 17. juni er min sidste skoledag på Skovboskolen.
Jeg vil her gerne benytte lejligheden til at sige tak for samarbejdet gennem 6 år.
Jeg har haft 6 spændende og udviklende år på Skovboskolen og drager nu videre mod nye udfordringer på Havdrup Skole.
Jeg forlader en skole, der er nyrenoveret, faseopdelt og med lærerne arbejdende i selvstyrende teams. En skole, hvor lærere og pædagoger samarbejder i indskolingen. En skole, hvor vi arbejder på at forbedre vikardækningen af det kendte fravær - i dette skoleår er vi nået langt, men det kan stadig blive bedre.
I, elever, har givet mig mange gode oplevelser og spændende udfordringer. Fra jer forældre har jeg mødt et stort engagement i jeres børns skole.
Pr. august 2005 starter vi børnehaveklasserne på en ny måde: alle børn starter i én klasse med 2 børnehaveklasseledere og 2 pædagoger, således at der vil være 3 voksne omkring børnene i 4 af ugens 5 dage. Først efter efterårsferien vil eleverne blive delt i børnehaveklasse A og B. Dette sikrer en mere kvalificeret klassedannelse.
Pr. august 2005 placerer vi en stor del af specialundervisningsressourcerne i indskolingen for at styrke det forebyggende arbejde.
Jeg overlader hermed en udviklingsorienteret skole til min efterfølger, Henrik Marker. Det er mit håb, at alle vil tage godt imod ham.

Venlig hilsen
Bent Elhegn
Skoleleder

 

TOP
Nyt fra kontoret

Skolemælk

Der er allerede omdelt mælkegirokort for første halvår af skoleåret 2005/2006.
De elever, der får mælk, har fået girokort med navn på.
På kontoret kan afhentes blanke girokort.
Sidste indbetalingsfrist er tirsdag den 28. juni 2005.

 

TOP
Nyt fra pedellen

Glemte ting!

Glemte ting ligger til gennemsyn/afhentning i foyeren foran festsalen uge 24.

Jørn Hansen
Teknisk serviceleder

 

TOP
Nyt fra skolebestyrelsen

Referat af skolebestyrelsesmødet den 7. juni 2005

Formanden for forældrerådet Henrik Agner og SFO-leder Bente Kamp, fortalte om de foreløbige planer for legepladsen. Der vil i nær fremtid blive påbegyndt jordforbedringer omkring Regnemark, der vil blive drænet, lagt rullegræs, samt bygget en sandkasse. På næste møde vil der foreligge en plan for det videre arbejde. Det blev besluttet at fremsende en ansøgning til Børne- og Kulturudvalget på kr. 200.000 til hjælp med det store projekt at gøre legearealerne omkring Skovboskolen færdige. SFO regneskab og budget blev gennemgået og det blev besluttet, at der skal ses på proceduren for fremlæggelse af budget og regnskab.

I løbet af skolesommerferien vil servicemedarbejderne færdiggøre cykelstativet foran skolen.

Der arbejdes på at der etableres en madordning på Skovboskolen, af hensyn til regler om håndtering af fødevarer, har vi valgt at indkøbe og sælge emballeret mad. I den forbindelse søges om tilskud til transportomkostninger, samt en mindre ombygning af køkkenet i festsalen.

Der er planlagt et kontaktforældremøde i den første uge af september.

Skolebestyrelsesformand Dan Oddershede orienterede om en stribe afslag på ansøgninger til kommunen. Derefter takkede skolebestyrelsen for et godt samarbejde med skoleleder Bent Elhegn. Dan Oddershede meddelte herefter, at skolebestyrelsen skal have ny formand. Ny formand bliver Dorthe Myhre Therkildsen.

Ref. Jan Mindegaard

 

TOP
Nyt fra SFO

Legeplads og Høstfest

Lørdag den 17. september afvikles arbejdsdag og Høstfest.

Legepladsudvalget er langt i deres planlægning af projekter der skal gennemføres, og igen i år vil der blive foretaget store investeringer i legeplads og udearealer. Men jo mere vi kan ordne selv, jo flere penge bliver der til nye ting. Så sæt kryds i kalenderen og lad os se, om vi kan gøre legepladsdagen fra sidste år efter, der med sine mange deltagere opnåede så store resultater, at pengene rakte til rigtig mange investeringer i nye ting.

I skrivende stund starter et projekt med dræning og jordopretning ved gavlen i Regnemark. Der vil op til sommerferien blive anlagt græs i området, samt etableret en gangsti langs bygningen, afgrænset med lærkebjælker der passer i stilen til de ting der er etableret.
Der planlægges anlagt 100 meter mooncarbane og en stor sandkasse.

Ved SFO II er vi ikke helt klar med detaljerne endnu, men blandt de projekter der er i spil er legefortets fremtid, multibane, skaterbane og mooncarbane. Beslutningen om hvad der kan gennemføres forventes truffet inden sommerferien.

De beskrevne projekter bliver udført af et legepladsfirma, men der er masser af klargøring, oprydning, vedligeholdelse og meget andet, så vi glæder os til at se jer den 17. september.

Efter ferien vender vi tilbage med detaljer om både arbejdet og høstfesten.

SFO's forældreråd ønsker jer en god sommerferie.
Henrik Agner

 

TOP
Nyt fra eleverne

Referat af elevrådsmøde mandag den 11. april 2005

Til stede:
Alle klasser repræsenteret, med undtagelse af 9. klasserne.

Sket siden sidst:

 1. Intet nyt om læskur ved busstoppested.
 2. Der er endnu ikke kommet tag på cykel skurerne - sæt jeres cykler ordentlig så alle cykler kan stå der.
 3. Der er endnu ikke kommet cykelstativ - hvor er de gamle?
 4. Frugtautomat - Der bliver ikke opsat automater på skolen.
 5. Kantine - mere frugt og billigere mad.
 6. Bøger JA TAK - stadigvæk.
 7. På computerne har skolearbejde fortrinsret.
Dagsorden:
 • Har det sin rigtighed at de fremmedsprogede elever kommer og går som det passer dem ?
 • Idet vores forslag om en svømmehal i forbindelse med Skovbohallens udvidelse desværre blev forkastet, foreslog elevrådet at man kunne ombygge bordtenniskælderen og dér lave et svømmebassin !
 • Det store elevråd ønsker rygerum, eller HELT røgfri skole.
 • Til indehaverne af knallerter som bliver parkeret under halvtaget mellem Tuemosen og Vestervang: I bedes starte jeres knallerter ude på vejen, da det forstyrrer undervisningen.
 • Elevrådet vil ikke lave en sportsdag med henblik på indsamling til UNICEF.
 • Elevrådet foreslår at man sælger frugt nede i 8 – 9 klasses kantine.
Venlig hilsen Elevrådet

 

Referat af elevrådsmøde mandag den 30. maj 2005

Til stede:
Alle klasser, med undtagelse af 9. klasserne, som går til eksamen.

Siden sidst:

 • Der har været Skolebestyrelsesmøde, hvor der er meddelt at nu er projekt "læskur ved busstoppestedet" iværksat – det glæder vi os til.
 • Stadig intet nyt omkring cykelparkeringen.
 • Der er endnu ikke kommet cykelstativ - hvor er de gamle?
 • Kan et lille "pip" om BØGER i det nye skoleår undre nogen …

Orientering om Fælleselevrådet i Køge (FIK)
Vi er interesserede i mere information.

Diverse:

 • Valg af Undervisningsmiljørepræsentant (UVM)
  Niels Langholm informerede om UVM
  Vi skal have valgt 2 elever (helst fra elevrådet) til UVM. Dette må gerne foregå i indeværende skoleår. Skulle der være to friske og initiativrige elever, helst 6. – 7. klassetrin, som kunne tænke sig at beskæftige sig med ovenstående, så er chancen her nu ! … Se punkt 6, her er allerede et emne at gå i gang med !

 • Brugere af fysiklokalet
  klager over både luft- og lydgener, (som bl.a. afstedkommer hovedpine) kan der gøres noget ?

 • Udskolingen
  ønsker stadig at flytte over i Østervang p.gr.a. larm fra SFO'en.

 • Så nåede vi til vejs ende !
  – og det var tid til en velfortjent sodavand og kage.

Susanne Jensen
Kontaktlærer

 

TOP
Ferieplan for skoleåret 2005/2006

  - Ferie -   - Første fridag -   - Sidste fridag -
Sommerferie lørdag 18/6 - 2005 søndag 7/8 - 2005
Efterårsferie lørdag 15/10 - 2005 søndag 23/10 - 2005
Juleferie onsdag 21/12 - 2005 tirsdag 3/1 - 2006
Vinterferie lørdag 18/2 - 2006 søndag 26/2 - 2006
Påskeferie lørdag 8/4 - 2006 mandag 17/4 - 2006
Store Bededag fredag 12/5 - 2006 søndag 14/5 - 2006
Kr. Himmelfart torsdag 25/5 - 2006 søndag 28/5 - 2006
Pinseferie lørdag 3/6 - 2006 mandag 5/6 - 2006
Sommerferie lørdag 24/6 - 2006 xxdag x/8 - 2006
(Alle nævnte dage er fridage - Grundlovsdag falder i pinsen)

 

TOP
Kalender for august 2005

04.08 Kl. 08.00 - 14.00 Lærerne Kursus for lærerne.
05.08 Kl. 09.00 - 14.00 Lærerne Kursus for lærerne.
08.08 Kl. 08.05 - 10.40 1. - 9. årgang 1. skoledag.
09.08 Kl. 09.00 - 10.30 "Slusen" 1. skoledag.
09.08 Kl. 10.00 - 11.30 0. klasserne 1. skoledag.
31.08 Kl. 18.00 - 20.00 Lærerne Pædagogisk råds møde.
31.08 Kl. 19.00 - 21.00 4. A Forældremøde.

TOP


Sidst opdateret den 15. juni 2005