SKOVBOSKOLEN, Halvejen 2, 4632 Bjæverskov. Tlf. 56 87 01 26

Kontakten
Nr. 269 - August 2003

INDHOLD:
Nyt fra Skolelederen - Velkommen - "Tid til andet arbejde".
Nyt fra personalet - Fire præsentationer.
Nyt fra kontoret - Telefon - Epost - Billeder.
Nyt fra Skolebestyrelsen - Referat fra 5. august 2003.
Nyt fra færdselslæreren - Af- og pålæsning.
Nyt fra Skolekonsulenten - Erhvervspraktik - Uddannelsesplan.
Tillæg til Kontakten - Nyt elevblad.
Nyt fra SSP på Skovboskolen - Hærværk.
Erfaringer med klassesammenlægning af tre børnehaveklasser.
Månedskalender for august/september.

TOP
Nyt fra Skolelederen

Kære læsere
Først og fremmest vil jeg byde velkommen til et nyt arbejds- og samarbejdsår, hvor hovedoverskriften er at fremme informationen omkring SKOVBOSKOLENS virksomhed.
Derfor sidder I nu med et forynget eksemplar af KONTAKTEN i hånden. Vi har i skoleledelse og skolebestyrelse bestræbt os på at efterkomme de signaler, I som læsere har givet til kende på diverse møder.
Først og fremmest var der et udtalt ønske om at bevare KONTAKTEN i papirformat. Man ønskede ikke på nuværende tidspunkt at gå over til en kombination af papir- og elektronisk udgave. Det var ligeledes et udtalt ønske at bevare diverse referater i den form I kender.
En nyskabelse er ligeledes information omkring nye medarbejdere på SKOVBOSKOLEN. En særlig velkomst skal lyde til Birgitte, Annmari, Anette og Michael, jeg håber I vil tage godt imod disse nye medarbejdere.

Venlig hilsen
Bent Elhegn
Skoleleder

 

TOP
"Tid til andet arbejde"

Tid til andet arbejde omfatter bl.a. forældremøder, skole-hjem samtaler, lejrskole/hytteture, skolekomedie, lærernes efter-/videreuddannelse, skolebibliotekets åbningstid, tilsyn med fagsamlinger og diverse udvalg.

Udviklingen i timetildelingen har i de sidste 3 år været:
I skoleåret 2001/2002 fik SKOVBOSKOLEN tildelt 9.095 timer til andet arbejde.
I skoleåret 2002/2003 fik SKOVBOSKOLEN tildelt 8.265 timer til andet arbejde, dvs. en mindre tildeling på 780 timer.
Vi valgte at bruge 10.441 timer, da det var vigtigt at få givet 18 lærere "Det pædagogiske IT – kørekort". Timerne til merforbruget stammede fra en overførsel fra en anden kommunal institution.
I skoleåret 2003/2004 har vi fået tildelt 7.089 timer, dvs. 1176 timer mindre end tildelingen fra 2002/2003, men en nedgang på 3.352 timer i forhold til det faktiske forbrug.
Derfor føles nedgangen ekstra hårdt i dette skoleår.

Bent Elhegn
Skoleleder

 

TOP
Nyt fra personalet

Annmari Lillith Sol Andersen, årgang 48, midtsjællænder, læreruddannet 1971.
Fag: hjemkunskab, idræt/svømning og sprog.
Fritidsinteresser: mine børnebørn, synge viser, skrive festsange, være rejseleder.
Motto: "Lad livet og kunsten danse" og " Når solen skinner bør det være forbudt at opholde sig indendørs".

Jer er den nye børnehaveklasseleder og hedder Anette Simoni.
Jeg er gift og mor til to piger på 30 og 26. Og har et barnebarn - en dreng, Alexander på 7½ år.
Jeg glæder mig til at skulle arbejde på Skovboskolen og holder meget af at arbejde med børn i skolealderen.

Mit navn er Birgitte Krøyer. Den 1. august 2003 blev jeg ansat som lærer på Skovboskolen.
Jeg er uddannet fra Blaagaard Seminarium med liniefagene engelsk, religion og specialundervisning.
I dette skoleår er jeg klasselærer i 8.B og underviser i dansk, Religion, engelsk og historie.

Mit navn er Michael Krysfeldt.
Jeg er ansat på Skovboskolen i 2003 som musiklærer for 1. til 5. klasse.
Underviser også på Bramsnæs Musikskole og på aftenskole i Gentofte.
Uddannet på Rytmisk Musikkonservatorium.


TOP
Nyt fra kontoret

Telefonen er lukket hver dag mellem kl. 9.00 – 11.00.

Der kan indtales besked på telefonsvarer.
Hvis du har uopsættelig henvendelse kan du ringe på 56 86 95 50.

Skolen har en mailadresse, hvor man kan meddele f.eks. adresseændringer m.m.
skovboskolen@skovbo.dk


Glimt fra børnehaveklassernes 1. skoledag

 

TOP
Nyt fra Skolebestyrelsen

Referat fra Skolebestyrelsesmødet
5. august 2003


Lars Frederiksen bød velkommen til Lasse Buus, der afløser Susanne Reiff Petersen, og Benny Mathiesen, der afløser Alice Morell, i skolebestyrelsen.


Budget 2004 - 2007
Skolebestyrelsen skal udtale sig om budgetlægningen for årene 2004 - 2007. Der er fra politisk side lagt op til en udvidelse af budgettet på børne- og kulturområdet. Inden for området er der imidlertid udmeldt en besparelse på puljebeløbet til SFO1 og SFO2, hvilket skolebestyrelsen ikke ønsker.

Det er beklageligt, at der ikke er bedre tid til at behandle så vigtigt et emne i både skolebestyrelse og SFO - forældreråd. Derfor vil skolebestyrelsen forbeholde sig ret til at vende tilbage med yderligere bemærkninger, når budgetmaterialet har været drøftet i SFO´s forældreråd.


Dialogmøde med Børne- og Kulturudvalget den 09.09.03
I skolebestyrelsen har vi ønsket at tale med Børne- og Kulturudvalget om:
  • Fleksibel skole
  • Udearealer på Skovboskolen, herunder legeplads og trafikforhold
  • Lokalesituationen på Skovboskolen.


Referent til Kontakten
Det blev vedtaget at opgaven som referent skal gå på omgang mellem de forældrevalgte medlemmer af skolebestyrelsen, da vores faste referent Susanne er trådt ud af skolebestyrelsen.


Repræsentant til arbejdsgruppe
Ejner Andersen blev valgt til repræsentant i en tværkommunal arbejdsgruppe, der skal arbejde med overgangen fra børnehave til SFO 1.


Skolebestyrelsens tilknytning til klasser
Navn Telefon Tilknyttede klasser
Lars Frederiksen (formand) 56 87 16 72 0.A - 2.A
Dan Oddershede (næstformand) 56 87 09 22 7.B - 8.A - 9.B - 9.C
Gitte Holm 56 87 22 44 4.A - 4.B - 5.A
Jens-Ole Jørgensen 56 87 02 04 Slusen - 0.B - 1.F - 1.Y - 2.C - 2.Y - 3.B
Ejner Vismoes Andersen 56 87 23 37 1.G - 5.B - 6.A - 6.B
Jørn Lasse Buus 56 87 08 26 0.C - 2.B - 3.A - 3.Y
Benny K. Mathiesen 56 87 09 60 7.A - 8.B - 9.A


Tilfredshedsundersøgelser
Vi drøftede udformning og succes kriterier ved den tilfredshedsundersøgelse skolebestyrelsen og skoleledelsen ønsker at gennemføre blandt forældre, elever og medarbejdere umiddelbart før efterårsferien. Undersøgelserne skal være med til at målrette vores arbejde med at udvikle skolen, således at vi sikrer en høj grad af overensstemmelse og holder fokus på de områder, grupperne betragter som vigtige. Skolebestyrelsens forretningsudvalg vil sammen med skolens ledelse udarbejde et oplæg til skolebestyrelsen. Samtidig vil Skovboskolens samarbejdsudvalg arbejde med problemstillingen. For at sikre at elevernes interesser bliver varetaget, vil emnet blive taget op i sikkerhedsgruppen, hvor eleverne er repræsenteret.


Punkter til kommende møder
Skal eleverne have cykelhjelm på, når de er på cykeltur med skolen?


Meddelelser:
Jens Jørn Bruun er konstitueret SFO - leder, Annemette Jørgensen er konstitueret souschef i SFOen.
Det forventes, at der er ansat en ny SFO - leder 01.11.03.
Der indkaldes til et møde i skolebestyrelsens ansættelsesudvalg, hvor også repræsentanter for SFO-forældreråd vil blive inviteret. Ansættelsesudvalget skal være med til at tegne den profil, der ønskes ansat, hvorefter Børne- og Kultur direktør Vera Nielsen tager sig af stillingsopslag samt første samtalerunde med ansøgere. Vi håber at holde mødet i uge 34.

Vi har haft en god skolestart og har sagt goddag og velkommen til 3 børnehaveklasser med henholdsvis 21, 21 og 20 elever.

Af pædagogiske årsager har mange klasser fået andet klasselokale. F.eks. har 8. og 9. klasse meget projektorienteret undervisning, og er derfor placeret på Læskov gangen således, at de kan være tæt på Pædagogisk Servicecenter og de mange faciliteter der findes der. Fordelingen er herefter:
Regnemark: børnehaveklasser og 1. årgang
Tuemosen: slusen
Vestervang: 1.y og 2. og 3. årgang
Dalmosen: 2.y og 3/4.y
Læskov: 8. og 9. årgang
Østervang: 4. til 7. årgang


Næste møde
Tirsdag den 09.09.03 fra kl. 18 - 19, derefter dialogmøde med Børne og Kulturudvalget kl. 19 - 21.


Referent: Jan Mindegaard

 

TOP
Nyt fra færdselslæreren

Af- og pålæsning
Der skal så lidt til at sikre vejen til og fra skole. Hvis vi alle overholder færdselsreglerne undgår vi både små og store ulykker.
Det er vigtigt at forældre fremstår som et godt eksempel. Derfor vil vi bede Jer om at respektere færdselsloven.

Respekter skiltene og vær med til at gøre det mere sikkert at færdes til og fra skole.
Det er for farligt at sætte eleverne af langs hallen overfor omklædningsrummene.

Det er en af grundene til at der er
"Parkering og standsning forbudt".

Det vil være sikkert for børnene at gå fra parkeringspladsen og over til skolen, hvis ALLE respekterer ovenstående.

Skolen har afmærkede båse på Skovbohallens parkeringsplads til af- og pålæsning.

Færdselsloven siger stadig, at man skal køre efter forholdene. Det betyder, at man i områder ved skoler ofte skal køre mindre ind 50 km/t for at tage hensyn til de små og bløde trafikanter.

Der må i øvrigt ikke cykles på fortorvet.

Helene Tschernja
Færdselslærer

 

TOP
Nyt fra Skolekonsulenten

Erhverspraktik
Alle elever på 9. årgang skal i erhvervspraktik i uge 41. Ikke alle elevers ønsker kan opfyldes, men under alle omstændigheder kan eleven glæde sig til en spændende uge i nye omgivelser med tæt kontakt til mennersker i det erhvervsliv der venter.

Skolevejlederens obligatoriske elevsamtaler starter i september. Jeg beder forældrene være opmærksomme på de udskrifter eleverne får med hjem. Samtalerne skal danne baggrund for den uddannelsesplan vi i fællesskab skal lave i februar 2004.

Med venlig hilsen
Niels Ole Nielsen
Skolekonsulent

 

TOP
Tillæg til Kontakten

Sidste skoleår besluttede elevrådet for mellemtrinnet, at de ville prøve at lave en avis. Det er nu lykkedes, og vi håber at kunne komme med flere elevnyheder i løbet af skoleåret via "Kontakten".

Vi har valgt at sende avisen ud til hele skolen og ikke blot mellemtrinnet, da alle har glæde af det, der står i skolebladet. Vi håber, I vil tage godt imod det nye skoleblad uanset alder.

Som I vil kunne se, har avisen en hjemmeside og en e-mailadresse, så benyt jer af disse, hvis I har forslag til indhold eller gerne vil være en del af avisen. Derudover er det også en mulighed at snakke med Kasper fra 6.A, som har lagt et meget flot og stort stykke arbejde (også i sommmerferien) i denne udgave. Han er redaktør for avisen og kunne godt tænke sig nogle flere medskrivere, tegnere o.lign.

God fornøjelse med læsningen

 

TOP
Nyt fra SSP på Skovboskolen

Vi har i sommerens løb været plaget af en del hærværk på og omkring Skovboskolen.

Der har været tændt bål både på idrætslegepladsen og på SFO´s legeplads. Da der ikke er så meget brænde tilgængeligt, har man valgt at brænde spejdernes aviser af, samtidig med at man har smadret en del flasker.

På Skovboskolen er man begyndt at brække et legehus fra hinanden, for at bruge det som brænde. I skolegården har nogen hygget sig med at ryge hash, nyde øl og forskellige andre alkoholiske drikke. Ølflaskerne er derefter blevet knust i skolegården. På trods af øget overvågning fra medarbejdere og politi, er det ikke lykkedes at få fat i gerningsmændene.

Vi har dog fået at vide, at det er meget unge mennesker i 13-14 års alderen, der er set på og omkring Skovboskolen. Vi er i SSP meget bekymrede over, at så unge mennesker løber rundt uden opsyn efter kl. 23 om aftenen.
Vi vil opfordre til, at alle forældre taler med jeres børn om, hvad de laver om aftenen.

Tirsdag den 19.08.03 deltager klasselærere i 3. – 5. klasse, samt SFO personale i en temaaften om børn og unges vilkår i Skovbo Kommune. Vi håber her at få gode ideer til forebyggende arbejde.

Torsdag 02.10.03 afholder vi SSP-dag for 6. – 9. klasse, hvor vi har sammensat et spændende og alsidigt program.

På SSP-udvalgets vegne
Jan Mindegaard

 

TOP
Erfaringer med sammenlægning af
tre børnehaveklasser til to 1. klasser

I marts 2003 fik forældrene i daværende 0 klasser information om, at de tre klasser til næste skoleår ville blive til to, da Skovbo kommune vurderede at 54 børn (det antal der i alt var i de 3 klasser) kun udløser to klasser, inden for lovens rammer.
Kontaktforældrene tog initiativ til en skrivelse og en underskriftindsamling som blev sendt til kommunen og skolens ledelse. I dette brev kom vi med alle argumenterne for, at sammenlægge tre velfungerende klasser til to, og hvilke krav vi havde hvis sammenlægningen blev en realitet.
Det betød også, at de nedordningslærer de tre klasser havde haft, nu ikke kunne være dem der skulle følge dem i 1 klasse. Man skal nok som skole overveje, om den ide med nedordningslærer er en god ide, når det så sjældent har kunnet lade sig gøre, at lærerne følger eleverne i 1 klasse.
Bent Elhegn indkaldte alle forældre til møde den 28/4-03, hvor vi blev orienteret om beslutningen og konsekvenserne. Samtidig lyttede skolen til vores ønsker for den kommende sammenlægning.
Fra forældrene lød opfordringerne:
Vi ønskede lærerkræfter der havde lyst og vilje til på lang sigt at engagere sig i 1. klasserne, så der blev sikret en kontinuitet mange år frem.
Vi ønskede dannelse af to nye 1. klasser (forældrene lagde vægt på det sociale, hvor lærerne kunne vurdere både det sociale og det faglige).
At det var børnehaveklasselederne som skulle være primus motor i fordelingen af børnene, da de kendte børnene bedst.
At der blev etableret en intensiv nedordning, således at børnene kunne møde deres nye klasse og klasselærer nogle timer hver uge resten af skoleåret.
At de nye klasser fik nye navne (bogstaver) så ingen kom i deres gamle klasse.
Skolen opfyldte mange af vores ønsker, dog blev klassedelingen offentliggjort kort før en weekend og den efterfølgende mandag skulle de møde i de to nye klasser. Her kunne man som forældre, have ønsket sig lidt mere information om hvordan resten af skoleåret skulle forløbe i de to nye klasser.
Her gik det lidt for hurtigt, hvilket skabte nogle problemer som dog hurtigt blev løst. Det var bl.a. - hvordan skulle man få sagt ordentligt farvel til den gamle klasse, - praktiske problemer med at der ikke var borde og stole nok i klasserne mandag morgen, - hvordan skulle lærerfordelingen i de to klasser være, da der nu var tre lærer og to klasser.
Der blev meget få nedordningstimer med de nye lærer, specielt den ene klasse hvor der kun var 1 eller 2 timer i alt.
Det positive i den tidlige sammenlægning var at børnene var trygge ved at starte i den nye 1 klasse efter ferien.
Det er nok forældrene der har haft de fleste bekymringer ved sammenlægningen, da børnene stort set har taget det meget naturligt. Vi tror dog stadigvæk på, at det også er på grund af at der blev taget højde for mange ting ved denne sammenlægning samt at klasserne kom ned på 23 og 24 børn, da der var en del flytninger over sommeren. Forældrene havde en positiv attitude overfor deres børn i forhold til sammenlægningen, hvilket vi også tror har stor betydning for et positivt forløb.
Dette er ikke en proces vi ønsker at andre skal igennem, da det er en frustrerende periode indtil alt falder på plads, men vi har oplevet at man kan komme hel ud på den anden side, både børn og voksne.

På kontaktforældrenes vegne

Lise Christiansen 1G, Finn Enevoldsen 1F og Anne Birkedal 1F

 

TOP

KALENDER FOR AUGUST/SEPTEMBER 2003.

Særlige dage

Ugedag Dato Aktivitet
mandag
- fredag
25. august 2003
- 29. august
6.A + 6.B på lejrskole.
onsdag 27. august 2003 SFO forældremøde 19 - 21.
torsdag 28. august 2003 Drenge fra 7. årg. til stævne i fodbold i Greve.
mandag 8. september 2003 Skovboskolens fødselsdag - fællessamling.
tirsdag 9. september 2003 Skolebestyrelsesmøde klokken 18.00 - 19.00.
Skolebestyrelsen har dialogmøde med BKU klokken 19.00 - 21.00.
onsdag 10. september 2003 Pædagogisk råd møde klokken 18.00 - 20.00.
torsdag
- fredag
11. september 2003
- 12. september
5.A på hyttetur.


Klassernes skole/hjem-samarbejde

Ugedag Dato Aktivitet
Skoleåret 2003/2004
onsdag20. august 2003 3.B Forældremøde
torsdag21. august 2003 2.A Forældremøde
mandag25. august 2003 1.Y Skole/hjem-samtale 1/2
tirsdag26. august 2003 1.Y Skole/hjem-samtale 2/2
tirsdag2. september 2003 2.B Forældremøde
5.A Forældremøde
onsdag3. september 2003 1.F Forældremøde
torsdag4. september 2003 7.A Forældremøde
tirsdag9. september 2003 5.B Forældremøde

TOP


Sidst opdateret den 20. august 2003