SKOVBOSKOLEN, Halvejen 2, 4632 Bjæverskov. Tlf. 56 87 01 26
Kontakten
Nr. 293 - Oktober 2005

INDHOLD:
Elevfotografering.
Nyt fra skoleledelsen - Johnny Larsen, ny viceskoleinspektør - Henrik Marker, Diverse.
Nyt fra skolebestyrelsen - Referat af skolebestyrelsesmødet den 4. oktober 2005.
Nyt fra SFO - Legepladsdagen den 17. september.
Fritidstilbud - Skoleskakken er startet op.
LektieCafé på PSC for 3. - 9. klasse.
Skolebestyrelsen 2 - Overhold færdselsloven.
Kalender for november 2005.


TOP
Elevfotografering

BEMÆRK – Der er elevfotografering tirsdag den 1. og onsdag den 2. november 2005.
I vil få nærmere besked om, hvilke en af dagene jeres barns klasse skal fotograferes.

Sonja Vangkilde
Sekretær

 

TOP
Nyt fra skoleledelsen

Skolens Nye Viceskoleinspektør

Den 1. oktober 2005 var den dag, jeg havde set frem til med spænding og store forventninger. Efter 9 år som lærer i Solrød Kommune skulle jeg starte på Skovboskolen som viceskoleinspektør.
Jeg blev uddannet som lærer i 1998 og har matematik og geografi som liniefag. Udover undervisningen har jeg været klasselærer fra 1. til 9. klasse, hvor jeg har prioriteret individualitet, faglighed, effektivitet og selvstændighed meget højt. Jeg har arbejdet med teamudvikling, hvor jeg arbejdede med rammerne for det enkelte team samt selvstyrende teams. Jeg mener, at det er vigtigt, at vi som lærere kan have et forum med sparring og refleksion, så vi kan udvikle vores faglige/personlige kompetencer. For at få så stor indsigt i Folkeskolen som muligt, så har jeg været medlem af skolens MED-udvalg i 4 år, har været med til at danne og implementere Solrød Kommunes værdier og målsætninger inden for skoleområdet.
Jeg er uddannet EDB-assistent fra 1992 og har deraf haft IT-tilsynet på skolen. En merkonomuddannel-se fra 1992 i IT og i personaleadministration i 2002. Uddannet datavejleder i 2003 og flere IT kurser de følgende år. Tidligere har jeg været leder i forsvaret, hvor jeg primært har fungeret som idrætskonsulent og har ledet og planlagt den daglige idræt, udarbejdet målsætninger, personlige udvikling og evaluering for den enkelte soldat under uddannelse.
Jeg har siden 14 års alderen undervist i spring/rytme gymnastik og arbejdet med foreningsarbejde i mange år.
Jeg har her prøvet at give et kort rids over, hvordan jeg har samlet min pædagogiske og formelle bagage, men derudover er der den personlige side. Det er den side, der er svær at sige noget om, når det gælder en selv. Men jeg ved – at viceskoleinspektørjobbet ofte er et blækspruttearbejde, hvor der tit hives i alle mine fangarme på samme tid!
For mig er det vigtigt at være et helt menneske: at bruge sig selv, bruge hovedet, at skabe overblik, have fornemmelse og forståelse og ikke mindst viljestyrke. Det er vigtigt, at det også er sjovt at være på arbejde.
Endelig kan jeg fortælle, at jeg er gift og har en dreng på 8 år, jeg bor i Solrød lidt nord for Køge i et hyggeligt træhus.
Jeg ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde om, at gøre en god skole endnu bedre.

Johnny Larsen
Viceskoleinspektør


Nyt fra skoleledelsen - fortsat

Nu er skoleledelsen så næsten ny, og vi har sagt velkommen til Johnny Larsen, der begyndte som ny viceskoleinspektør på skolen den 1. oktober.
Jeg ser frem til samarbejdet med Johnny, og i den nærmeste fremtid vil vi sætte os sammen og finde ud af, hvordan vi fordeler de forskellige ansvarsområder imellem os. I første omgang har der været afholdt en introduktionsuge, hvor Johnny har haft møde med de forskellige personalegrupper på skolen, så han hurtigst muligt lærer skolen at kende.
Som nævnt i sidste udgave af Kontakten er vi gået i gang med arbejdet omkring "Brugertilfredshedsundersøgelsen", der blev foretaget i foråret, og hvor alle forældre havde mulighed for at vurdere skolen ud fra forskellige spørgsmål.
Udvalget, der arbejder med undersøgelsens resultater, består af repræsentanter fra skolebestyrelsen, servicepersonale på skolen, SFO, 10. klasse centeret og ledelsen. Ved sidste møde udvalgte vi nogle punkter, som der skal arbejdes videre med. Sammen fandt vi frem til 5 områder: Skole-SFO-samarbejdet, SFO/hjem samarbejdet, lærerfagligheden, lærernes indsats for at skaffe ro og orden i klasserne samt kvaliteten af undervisningsmaterialerne.
Ved det næste møde, som afholdes senere i denne måned er det så meningen, vi skal drøfte, hvilke handlinger, der skal til for at forbedre indsatsen indenfor de forskellige områder. Mere herom senere!
I starten af måneden oplevede vi desværre et par voldsomme slagsmål mellem enkelte af eleverne. Jeg har brugt megen tid på at komme til bunds i de to sager, og har i den forbindelse været på besøg i klasser, haft møde med forældre, lærere og SFO-personale og så naturligvis talt med de berørte elever. Der skal ikke herske tvivl om min holdning i sådanne tilfælde. Jeg vil gøre, hvad der er muligt for, at vi undgår den slags. Vores skole skal være en skole, hvor børnene føler sig trygge, og hvor de kan lide at færdes. Lad mig samtidig understrege, at det ikke er normalt med to voldsomme slagsmål på en dag. Det er første gang jeg har oplevet det i de 2½ måned, jeg har været skoleleder. Men bliver vi vidne til slags, er det vigtigt, at der bliver grebet ind med det samme, og at eleverne bestemt får at vide, at det er uacceptabelt. Ved det seneste personalemøde har jeg foreslået, at vi arbejder med normer og værdier på skolen, så vi kan finde nogle fælles rammer for, hvad det er acceptabel adfærd, og hvornår, der skal skrides ind.
Oplever vi mobning og chikanerier af den ene eller anden art, er "nul-tolerance" at foretrække frem for "lalle-tolerance".

Henrik Marker
Skoleleder

 

TOP
Nyt fra skolebestyrelsen

Referat af skolebestyrelsesmødet den 4. oktober 2005

Skolebestyrelsen startede med at byde velkommen til Johnny Larsen som er Skovboskolens nye viceskoleinspektør fra den 1. oktober 2005.

Peter Elkjær Pedersen havde en gennemgang af skolens Intranet, som består af ElevIntra, InfoWeb, PersonaleIntra og ForældreIntra. Derefter viste Peter, hvordan skolebestyrelsens redigeringsdel er opbygget, så skolebestyrelsen bl.a. selv kan redigere og lægge skrivelser på hjemmesiden.

Elevrådet ønskede flere taskebøger frem for kopier. Elevrådet havde et ønske om, at sproget på skolen og især i de små klasser bliver forbedret.

Skoleleder Henrik Marker orienterede om skolens brugertilfredshedundersøgelse, hvor der er valgt 5. punkter, der skal arbejdes med som var vigtige, og der bliver taget udgangspunkt efter kommunens tid- og handlingsplan.

Henrik Marker orienterede om de nye prøveformer, hvor eleverne skal havde flere test i dansk, matematik, tysk og engelsk. Undervisningsministeriet har lavet nye prøver i fysik/kemi sammen med biologi og geografi.

Henrik Marker orienterede om det stigende salg i skoleboden.
Elevrådet vil lave et forslag om salg af sund mad.

Skolebestyrelsen holder besøgsdag den 26. januar 2006 i lektion 1 – 4, hvor skolebestyrelsen vil deltage i undervisningen i forskellige klasser.

 

TOP
Nyt fra skolefritidsordningen

Legepladsdag 17. september 2005

En dejlig sensommer morgen mødte 40 – 50 forældre, børn og pædagoger op, for at give et nap med til færdiggørelsen og opfriskning af både SFO1 og 2's udarealer.
Efter morgenkaffe og brød gik de forskellige arbejdshold i gang. På forhånd kunne man skrives sig på en liste med det jobs, man nu synes, man havde temperament og lyst til.
Fodboldbanen i SFO2 er endelig blevet malet færdig – aldrig har FCK og Brøndby haft flottere bane!
Der blev lavet bålpladser, repareret legehus, lagt fliser og diverse legeredskaber fik olie – sidstnævnte med lidt blandingsvanskeligheder. Men det lykkedes til sidst!
Frokosten stod Pia og hjælpere for, og efter en lille pause og god mad fortsatte arbejdet.
Skulle man blive tørstig undervejs – Kom vand og ølbordet forbi.
Afslutningsvis var der dejlig middag og underholdning.
Efterhånden fremtræder udearealerne rigtig indbydende i SFO og skole området.
Håber at alle børn og voksne vil få nogle gode oplevelser fortsat på Skovboskolen.

Med venlig hilsen
Gitte (Mor)

 

TOP
Fritidstilbud

Skoleskakken er startet op

Vi spiller hver onsdag fra klokken 14.30 – 16.00 i Østervang nr. 2.
Det er Hans Andersen og Tom Jensen, der står for undervisningen.
Både begyndere og erfarne er velkommen.
Der opkræves kontingent på kr. 50,00 for et halvt år – de to første gange er gratis.
Eventuelle spørgsmål til Tom Jensen på telefon 56 87 23 57.

Tom Jensen/Hans Andersen

 

TOP
LektieCafé på PSC

LektieCafé på PSC for 3. - 9. klasse

Som noget nyt tilbyder vi lektiehjælp for elever i 3. - 9. klasse på Pædagogisk Servicecenter.
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag i 6. lektion.
Det kan lade sig gøre, fordi vi ikke har nogle klasser, der kommer fast i disse timer.
Kommentarer fra nogle af de elever, der allerede benytter sig af det:
"Det er rart, fordi her er ro!" - "Det er dejligt at få lavet sine lektier, for så kan man lege resten af dagen". - "Det er godt, fordi man kan få hjælp".

Venlig hilsen Niels Langholm, Lise Vikkelsø og
Anna Marie Holsting

 

TOP
Overhold færdselsloven

Skolebestyrelsen har for nogle år siden prøvet at gøre skolevejen så sikker som muligt for vores børn. Dette bliver desværre ikke respekteret af alle forældre, da der stadig køres ind mellem skolen og hallen for at sætte børn af, selvom der tydeligt er indkørsel forbudt.
Ligeledes er der også forældre, der parkerer på afsætningspladserne tættest ved hallen på den store parkeringsplads. Her er der parkering forbudt. Disse pladser er kun til at sætte børn af, sige farvel og derefter køre. Dette medfører at de forældre, der kun sætter børn af holder i svinget eller uden for afmærkning. Som bekendt er definitionen på en standsning, at man holder under 3 minutter, hvilket ikke kan overholdes, hvis man følger barnet ind.
Hvis ikke alle forældre viser vilje til at overholde disse skiltninger, agter skolebestyrelsen at kontakte Politimesteren i Køge med henblik på officiel håndhævelse af reglerne. Alle har et medansvar for, at skolens børn har en sikker skolevej.

Lad os i samme omgang huske alle på at huske selen, også for børn, ligesom alle børn også opfordres til at bruge cykelhjelm.

Skolebestyrelsen

 

TOP
Kalender for november 2005

01.11   Alle klasser Elevfotografering 1/2.
01.11 15.00 - 19.00 6.A Skole/hjem-samtaler 1/2.
01.11 17.00 - 21.00 1.B Skole/hjem-samtaler.
01.11 18.30 - 20.30   Skolebestyrelsesmøde.
02.11   Alle klasser Elevfotografering 2/2.
02.11 16.00 - 19.30 6.A Skole/hjem-samtaler 2/2.
03.11   7.A Sundhedsplejerske 1/2.
04.11   8. årgang Karakterblade med hjem.
07.11 16.00 - 20.00 3.F Skole/hjem-samtaler 1/2.
07.11 - 12.11   9. årgang Erhvervspraktik.
08.11 16.00 - 20.00 3.F Skole/hjem-samtaler 2/2.
14.11 16.20 - 21.00 5.B Skole/hjem-samtaler 1/2.
15.11 13.00 - 16.00 5.B Skole/hjem-samtaler 2/2.
22.11   Slusen Sundhedsplejerske.
22.11 08.05 - 14.00 5.B Ekskursion.
23.11 18.00 - 20.00 Lærere og pædagoger Pædagogisk Råds møde.  
24.11   7.A Sundhedsplejerske 2/2.
28.11 - 02.12   7. - 9. årgang Erhvervsuge.
30.11 17.30 - 20.00 Regnemark Juletræsfest.

TOP


Sidst opdateret den 12. oktober 2005