SKOVBOSKOLEN, Halvejen 2, 4632 Bjæverskov. Tlf. 56 87 01 26

Kontakten
Nr. 261 - September/oktober 2002

Ekstraudgave

INDHOLD: Skolebestyrelsen stiller politikerne stolen for døren.
Høringssvar vedr. Overordnede mål for vikaranvisning.
Børne- og kulturudvalget opfordres til dialog.

 

TOP
Skolebestyrelsen på Skovboskolen stiller politikerne stolen for døren, og stiller krav om at skolen får tildelt de ressourcer, der skal til for at kunne gennemføre undervisningen.

På det ekstraordinære bestyrelsesmøde tirsdag den 24. september blev der aflagt rapport om, hvor stor en del af undervisningen, der i august måned ikke var gennemført som følge af de manglende vikarressourcer. Tallene er både skræmmende og ganske uacceptable. Det var den enstemmige konklusion på mødet.

Læs her i vores ekstraudgave af kontakten Skolebestyrelsens høringssvar til Børne- og kulturudvalget. Du kan ligeledes læse om bestyrelsens konstruktive forslag til løsning af problematikken i det brev, der efterfølgende er sendt til Børne- og kulturudvalget.

Kontaktforældrene indkaldes til hastemøde tirsdag den 1. oktober.

Venlig hilsen

Lars Frederiksen
Skolebestyrelsesformand

 

TOP
Høringssvar vedr. Overordnede mål for vikaranvisning på skoleområdet.

Til Børne- og kulturudvalget
i Skovbo Kommune

Bjæverskov, den 24. september 2002


Vi er nu blevet præsenteret for skoleledernes vurdering af, hvilke konsekvenser det har for undervisningen på kommunens skoler, hvis der skal vikardækkes med de økonomiske ressourcer, der af kommunalbestyrelsen er blevet stillet til rådighed i resten af indeværende kalenderår.

Det er naturligvis ikke acceptabelt, at aflyse undervisningstimer på 6. - 9. årgang for at frigøre lærere til at passe de mindre børn på 0. til 5. klassetrin, hvilket vil være konsekvensen, når man omfordeler lærerressourcerne.

Aflysning af timer med tolærerordninger, specialundervisning, og tosprogede, der er tildelt efter et analyseret behov og derved allerede er begrænset, er heller ikke acceptabelt.

Eleverne i udskolingen og til dels på mellemtrinet er efter vores opfattelse i forvejen ramt af et utilfredsstillende højt antal fritimer. Som skolebestyrelse må vi stille krav om, at vores elever skal have mulighed for at tilegne sig det pensum, der skal til for at bestå folkeskolens afgangsprøve med et tilfredsstillende resultat, hvis de overordnede mål for vikaranvisning vedtages i den indstillede form.


Forventninger

Vi har en forventning om at Skovboskolen tilføres de nødvendige ressourcer, der sikrer at det er muligt at gennemføre en undervisning på skolen, der giver eleverne mulighed for at tilegne sig det pensum undervisningsministeriet har fastsat for de respektive årgange.


Rettidig omhu

Det er særdeles påkrævet, at der kommer en hurtig afgørelse. Vi er derfor af den opfattelse, at en behandling i løbet af oktober måned ikke er tilfredsstillende. Der skal handles med rettidig omhu, hvilket kræver en behandling allerede på Børne- og Kulturudvalgets møde i september.


Venlig hilsen

Lars Frederiksen
Formand for Skovboskolens bestyrelse

 

TOP
Skovboskolens skolebestyrelse ønsker hermed at opfordre Børne- og kulturudvalget til en dialog omkring løsning af Skovbo skolevæsens vikarsituation.

Til Børne- og kulturudvalget
i Skovbo Kommune

Bjæverskov, den 24. september 2002


Problemet skal efter vores opfattelse løses i to tempi. Vi skal have en "nu og her" løsning for indeværende skoleår 2002/2003. Samtidig skal vi sætte en proces i gang med det formål, at vi fra skoleåret 2003/2004 får tilrettelagt og organiseret undervisningen på skolerne efter en mere fleksibel model, således at det bestående lærerkorps i langt de fleste tilfælde vil være i stand til at dække hinandens fravær.

Reelt vil der kun være behov for en centralt styret vikarkonto til dækning af langtidssygdom og barsel.

Almindeligt sygefravær samt det såkaldte planlagte fravær i forbindelse med kurser, lejrskoler, ekskursioner mv. er det muligt at tage højde for i forbindelse med planlægning og organisering af undervisningen efter modellen for "Den fleksible skole", såfremt de nødvendige time- og økonomiske ressourcer er til stede. Denne vurdering foregår pt på Skovboskolen.

Modellen har en lang række andre fordele, som vi gerne vil fremlægge på et snarligt dialogmøde.


Midlertidig løsning i indeværende skoleår

Det altafgørende for elever og forældre er at få sikkerhed for, at eleverne i skoleåret vil modtage tilstrækkelig undervisning til, at de når det pensum, de er tiltænkt på de respektive årgange.

"Nu og her" løsningen kunne derfor være, at vikardække årgangene indtil 5. klasse, samtidig skal det sikres at der ikke sker forringelser på specialundervisningsområdet, serviceniveauet i pædagogisk servicecenter, to-sprogsundervisningen etc..
Skolerne finansierer selv det planlagte fravær, mens sygefraværet finansieres centralt.
Anvendelse af ressourcerne på de små årgange har to formål. Dels pasningen, og dels vil der være større mulighed for at en vikar kan gennemføre nogen reel undervisning i de små klasser frem for i de store klasser, hvor stoffet er mere kompliceret.

De store årgange får enten fri, anden undervisning eller "arbejd selv" opgaver i de timer, hvor deres lærere måtte være fraværende. Ledelsen vurderer løbende sammen med lærerne om eleverne har haft mulighed for at tilegne sig det nødvendige stof, der i sidste ende gør eleverne i stand til at aflægge Folkeskolens Afgangsprøve med et for den enkelte elev tilfredsstillende resultat.

Det betyder, at skolerne skal have midler til at "købe" de timer eller andre ressourcer, der evt. måtte være nødvendige for at eleverne kan nå deres pensum.

Som en del af vores tilsynsopgave med skolens virksomhed, modtager skolebestyrelsen allerede i dag kvartalsrapporter over fraværet og årsagen hertil i de respektive klasser.

Ledelsen vil i forbindelse med kvartalsrapporterne blive bedt om at redegøre for de tiltag, der er gjort for at klasserne kan nå deres pensum.


Venlig hilsen

Lars Frederiksen
Formand for Skovboskolens bestyrelse

TOP


Sidst opdateret 25. september 2002