Skolebestyrelsens årsberetning 2006 - 2007

Hermed fremlægges skolebestyrelsens (SB) årsberetning for 2006-2007.
Denne periode har som forventet båret præg af kommune samlægningen med Køge kommune og set i bakspejlet syntes vi for nu at være kommet godt igennem det første lange seje træk med de mange forberedelser og foranderlige tiltag som syntes at være nødvendige.
På vores SB møder har emnet været drøftet seriøst og grundigt hvor alle har været meget engagerede.
Også andre større emner har vi fra årets start vidst skulle afklares bl.a. økonomi, SFO og legeplads.
Samtidig har SB arbejdet med både forventelige hverdags, men også pludseligt visende sig problematikker året igennem og overordnet set med nogle konstruktive løsninger som resultat.

I løbet af sidste år har fusionen med Køge kommune taget form for at kunne træde i kraft første januar 2007. SB deltog den 17/8 2006 i et dialogmøde på Køge rådhus hvor også bl.a. skoleledelse fra de andre 16 skoler i den nye kommune deltog. Forinden var alle skolers bestyrelser blevet bedt om at afgive høringssvar om handleforslag vedr. samkøring og ikke mindst besparelser, hvilket havde givet anledning til nogen fustration, da der skulle spares mange millioner !.
I oktober faldt afgørelsen på budgetforliget og af hovedpunkter skal nævnes:
- skovboskolen får pr. 1/8-07 ansat en afdelingsleder
- 1/3 af 2-sprogsundervisningen vil spares væk
- tildelingen til center 10 formindskes
- normeringen af servicearbejde i hele kommunen sættes lidt ned
- taksten samt personaleressourcerne for SFO 2 stiger
- SFO 1 er med morgenpasning
- børnevariablen bliver bestemmende for aktiviteten.

SB er kommet med en udtalelse vedr. forslag til styrelsesvedtægt for Køge kommunes skolevæsen.
Forinden var modtaget hørringssvar fra SFO"s forældreråd.
Indeholdt styrelsesvedtægten lå bl.a. forslag om et fælles skoleråd, bestående af SB formanden for hver af de 16 skoler i kommunen. Dette fællesråd har, i samarbejde med skole og samfund afholdt de første møder og kaldes nu et skoleråd. For SB er dette et fint tiltag i forhold til samarbejdet de enkelte skoler imellem da der hermed sikres forbindelse.
Ligeledes har SB kommenteret forslag til "sammenhængende børnepolitik i Køge kommune", et udkast som børnerådet sendte til høring i december... hvilket gav en meget kort svar frist !
Under hele sammenlægningsprocessen har Skole og Samfund vist sig at være en god støtte og sparingspartner for SB og i september afholdes endnu et arrangement. En SB dag , hvor strukturen i Ny Køge kommune blev gennemgået og der blev talt forventninger til fremtidens skole - SB opfordres til at tage kontakt til forvaltningen ved fremtidige spørgsmål.
Begge udtalelser omkring styrelsesvedtægten og børnepolitikken er foretaget med hensynet til det enkelte barn i centrum og matcher så vidt mulig Skovboskolens vision og målsætning.

Mht. økonomi fik vi os en lærerig overraskelse da skolens underskud pga. uheldig planlægning fra tidligere år, havde vokset sig temmelig stort. SFO'ens regnskab viste sig også at være i ubalance, blot med overskud..... hvilket førte til nogen debat. Problemet fik imidlertid sin afslutning da det fra kommunal side blev besluttet at skolen, overordnet set nu kun skulle føre et regnskab.

SB ønsker at prioritere samarbejdet med SFO'ens forældreråd højt, og har bl.a. revideret samarbejdsaftalen, således at der i løbet af året sikres en vis kontakt.
SFO'en har som følge af fusionen undergået en del strukturforandringer både mht. åbningstider, lukkedage, morgenpasning, forældrebetaling, samt tidspunkt for overflytning fra børnehaven.
De forskellige høringssvar har indimellem været foretaget med nogen fortvivelse da ingen forslag syntes anvendelige og det samlede billede kun forringes.... men sådan er vilkårerne når der skal spares. "worst case scenario" syntes heldigvis at være undgået, udfra de handlemuligheder der var lagt op til og vi kan være tilfredse med det foreløbige resultat, som nu skal stå sin prøve.

SB har fulgt SFO'ens legepladsprojekt på tæt hold og deltaget i drøftelserne vedr. økonomi og andre prioriteringer, så nu er første runde afsluttet på fineste vis.

SB har forsøgt at forsætte og udbygge det positive skole-hjem samarbejde og en følge af det meget vellykkede forældremøde efteråret 2005, blev en foredragsaften omkring misbrug af rusmidler med Christoffer Eriksen og Daniel Mikkelsen. Denne aften var også SSP inviteret. Der var stor tilslutning til denne aften af engagerede deltagere og det var godt da der var brugt en del penge og tid på planlægningen af aftenen. Det skal dog lige nævnes at der var gjort meget ud af reklamen for aften, da SB generelt kan have svært ved at samle folk til div. arrangementer.
SB medlemmerne er fordelt som kontaktpersoner på alle skolens klasser mhp. at fremme debatten og kontakten for samarbejdet. Indtrykket er dog at dialogen godt kunne blive bedre, hvorfor SB vil arbejde videre med dette i fremtiden.
Skole- hjem samarbejdet er også omtalt i udviklingsplanen og er af største vigtighed for børns skolegang. Et tiltag er udbyggelsen af intranettet med ForældreIntra som bliver benyttet af stadig flere. Ligeledes udkommer folderen "Kontakten" i en ny revideret og mere interessant udgave.

SB har forsat den nytilkommne tradition, hvor SB's forældrerepræsentanter besøger skolens klasser en gang om året, hvilket er utroligt udbytterigt og hyggeligt, da vi jo så oplever hvordan skolen fungerer til daglig. Vores indtryk er da også at lærerne synes, at det er en god ide.

Der har i det forgangne år været valg til SB, hvilket dog ikke gav anledning til ændring i bestyrelsen men sidenhen er Flemming Skov trådt ud og Peter Knapmann trådt til.
Ligeledes deltager Orla Johansen som følge af fusionen ikke længere i de faste møder, hvilket er en forringelse, da den direkte vej til det kommunale regi er brudt.

Et fast punkt på SB møderne er nyt fra elevrådet og herunder er der drøftet mange relevante problematikker, bl.a. trivsel og tryghed samt normer og værdier fulgt op og afsluttet af et princip.

Ansættelsesudvalget i SB har som følge af årsplanlægningen og fratrædelser, deltaget i en del nyansættelser, bl.a er Annemette Jørgensen blevet ny SFO-leder og deltager i SB møderne sammen med skolens øvrige ledelse. En fast repræssentant fra SFO har vist sig at være meget fremmende for samarbejdet og giver et bedre samlet billede af skolen som helhed.

I forbindelse med årsplanlægningen har SB betragtet prognosen for antal elever og klasser frem til år 2017-18.
Her skal vi på sigt tænke kreativt for i løbet af de næste 10 år skal der være plads til 10 klasser mere på skolen, så her ligger en stor udfordring !.

SB har delt sig i udvalg og har f.eks. deltaget i agenda 21 projekt, der har arbejdet med miljøvenlige sparetiltag udfra en ELO-rapport.

Ligeledes har SB medvirket i en undervisningsmiljøvudering som foregik på intranettet, hvor der af eleverne blev udfyldt nogle skemaer, som vuderes på de efterfølgende udvalgsmøder.
Resultatet dækkede bredt fra gardiner, rengøring af faglokaler, møbler, udsmykning samt vedligeholdelse af blandingsbatterier og basketbanen. UMV skal tages op hvert 2-3 år.

Kommunalbestyrelsen i Skovbo kommune havde vedtaget en overordnet kostpolitik således at alle børn får tilbudt sund mad og SB har løbende været med i evalueringsprocessen og støttet op omkring det igangværende arbejde med skoleboden således at der kommer mest mulig gavn ud af det udmærkede tiltag.

Efter utallige ansøgninger og et årelangt ønske om at få et busskur er det endeligt lykkedes... skuret er færdig bygget i materialer der oven i købet matcher legepladsen og taget i brug.

Samtidig ser det ud til at der efter megen debat omkring "tunnel" sikkerheden ligger en afklaring.
Midlerne er nu bevilget og arbejdet kan føres ud i praksis.

I udviklingsplanen for skovboskolen er et af målene at arbejde med den fleksible og inkluderende skole, herunder selvstyrende teams, som SB ønsker at støtte op om, men godt er klar over at en så markant ændring i arbejdsgangen kræver et langt sejt træk.
Udviklingsplanen opstiller ligeledes mål omkring læringsmiljø. For at støtte barnets læring, trivsel og personlige udvikling har SB understøttet og udarbejdet nogle principper omkring bl.a. mobiltlf/ kamera, og normer, værdier samt adfærd - "godt ord igen". Ligeledes er også lagt en handlingsplan for voldsom adfærd eleverne imellem.

For at sikre elevernes kundskaber og færdigheder og nå de fagligt opstillede mål har SB vedtaget et princip for læsning og bakket op omkring handleplanen der skal opstilles for hver enkelt elev.

SB har forsøgt at prioritere undervisningsmidler højt men der er i budget og besparelser mange hensyn at tage.
Samtidig er det også vigtigt at bygninger og lokaler vedligeholdes, hvorfor der stadig arbejdes ihærdigt på at få et nyt gymnastikgulv og få renoveret gulvet i sløjd ....... et funktionelt gulv i fysiklokalet er det blevet til og ikke mindst forsat at holde skimmelsvampen væk fra skolen.
Flere forbedringer og nyanskaffelser er der søgtmidler til hos forskellige fonde o.a.

Det har været et travlt år med mange møder hvor fusionen har optaget rigtig megen tid.
Nu da den er nået så langt håber vi på i år at få mere tid til at arbejde for forhold på vores skole, velvidende at lokal forholdene jo langt hen ad vejen er en afspejling af omgivelserne og de bestemmelser der i øvrigt foretages.

      På vegne af skolebestyrelsen
      formand Dorte Therkildsen


Sidst opdateret den 2. marts 2007