Indskrivning
af elever

Hent: Indskrivningsskemasom .DOC   -   som .PDF
Hent: Ind- og udmeldelse af SFO 1som .DOC   -   som .PDF
Hent: Samtykkeerklaering skole-SFO  
som .DOC   -   som .PDF
Hent: Samtykkeerklæring -
         personoplysninger og billeder

som .DOC

  -   som .PDF
Hent: Invitation til Orienteringsmøde
         om skoleindskrivning

som .DOC

  -   som .PDF

 
logo

Halvejen 2,  4632 Bjæverskov
Tlf. 56 87 01 26   Fax: 56 87 02 61
skovboskolen@koege.dk
www.skovboskolen.dk

Indskrivning til børnehaveklasse, 1. klasse og SFO
skoleåret 2009/2010

Alle folkeskoler i Køge Kommune afholder indskrivning af børn til børnehaveklasse og 1. klasse på skolerne i uge 47 (17. - 21 november 2008), hvis dit barn skal begynde skolegangen til august 2009.
Af hensyn til skoleårets planlægning er tidsfristen for indskrivning den 21. november 2008.

Hvis De ikke kan komme på de anførte tidspunkter, bedes De skriftligt eller telefonisk kontakte skolen, helst inden indskrivningsdagen (af hensyn til planlægningen af det nye skoleår).

Indskrivning sker på skolen i det distrikt, hvor barnet bor. Dette gælder alle børn - også hvis barnet ønskes optaget på en anden skole end distriktsskolen.


Ønske om anden skole end distriktsskolen:

Ønsket skal fremsættes ved indskrivningen, og en skriftlig anmodning herom sendes til den skole, barnet ønskes optaget på, senest den 21. november 2008.

Obs: En sådan ansøgning imødekommes, hvis elevtallet på modtagende skole i den pågældende klasse er under 24.
(Det skal dog bemærkes, at der ikke hermed er garanteret en plads i modtagende skoles SFO.)

Er der flere ansøgere, end der er plads til, optages efter følgende prioritering:
Søskendekriteriet: Børn fra familier, der allerede har børn i distriktet, optages først.
Afstandskriteriet: Børn, der bor i et nabodistrikt, optages før børn, der bor i distrikter, der ligger længere væk.

Som følge af Køge Kommunes flygtninge- og indvandrerpolitik, skal der ved indskrivningen og ved klassedannelsen tilstræbes en hensigtsmæssig fordeling mellem danske børn og indvandrer-/flygtningebørn.

Obs: Ved skolevalg uden for skoledistriktet er eleven ikke omfattet af kommunal befordring til og fra skole.


Børnehaveklasse:

Børn, der er født i 2003, optages efter forældrenes anmodning i børnehaveklasse.

Endvidere kan børn, der er født mellem den 1. januar og 1. oktober 2004 førtidsoptages i børnehaveklasse. Dog kun hvis det forventes, at barnet kan følge undervisningen og således fortsætte i 1. klasse året efter.
I tilfælde af førtidsoptagelse foretages evt. en skolepsykologisk modenhedsprøve.


1. klasse:

Børn, der er født i 2002, er i følge loven undervisningspligtige august 2009 og optages i 1. klasse.
Hvis det er begrundet i barnets udvikling, kan forældre dog anmode kommunalbestyrelsen om, at undervisningen udsættes til august 2010.
I dette tilfælde skal skriftlig ansøgning med konkret begrundelse fremsendes til Køge Kommune, Skoleafdelingen, Torvet 1, 4600 Køge.

Endvidere kan et barn, der er født mellem den 1. januar og 1. oktober 2003 førtidsoptages i 1. klasse, hvis det forventes, at barnet kan følge undervisningen.
I dette tilfælde skal der sendes begrundet ansøgning til skolens kontor.
Der kan ved førtidsoptagelse til 1. klasse forlanges foretaget en skolepsykologisk modenhedsprøve.

Obs: Hvis dit barn går i børnehaveklasse i indeværende skoleår, betragtes det som indskrevet til 1. klasse, og så behøver du ikke at møde frem til indskrivning.


SFO:

Tilmelding til skolefritidsordningen - SFO - sker på skolen i forbindelse med skoleindskrivningen.

Du kan godt ønske dit barn optaget på en bestemt SFO indenfor skoledistriktet, men den endelige placering sker i samarbejde mellem skolen og SFO'en efter principper vedtaget af skolebestyrelsen.


Tid og sted for indskrivning på Skovboskolen:

Skolens distrikt: Lidemark og Bjæverskov sogne minus Vemmedrup skoledistrikt.

Tidspunkt for indskrivning:
Mandag den 17. november kl. 8.00 - 14.00 på skolens kontor.
Tirsdag den 18. novemberkl. 8.00 - 14.00 på skolens kontor.
Onsdag den 19. novemberkl. 8.00 - 14.00 på skolens kontor.
Torsdag den 20. novemberkl. 8.00 - 14.00 på skolens kontor.
Fredag den 21. novemberkl. 8.00 - 14.00 på skolens kontor.

Skovboskolen afholder informationsmøde / aftenindskrivning torsdag den 20. november klokken 19.00 - 20.00 i festsalen.

Herudover er du velkommen til at kontakte skolen telefonisk - Tlf. 56 87 01 26.

Indskrivning på skolerne i Køge Kommune i øvrigt - distrikter og tidspunkter (PDF)Sidst opdateret den 10. november 2008