Indslusning af elever
fra Gørslev Skole

læsende computer

Principper for indslusning af elever fra Gørslev Skole

Det er vigtigt, at elevernes overførsel fra Gørslev Skole til Skovboskolen bliver en positiv oplevelse for såvel elever, forældre som skolerne. Derfor følges følgende brobygningsplan for 6. klasserne på begge skoler:

Januar/februar: Skolelederen er primus motor for et formøde med kontaktforældre fra alle 6. klasserne. Her planlægges det kommende informationsmøde for alle elever og forældre.

Februar: Informationsmøde på Skovboskolen for alle elever og forældre fra begge skoler. Skolelederen er tovholder og kontaktforældrene medansvarlige.

Marts/april: Klassedannelse. Ved klassedannelsen skal det tilgodeses, at der i klasserne bliver en homogen sammensætning af elever med en god integration af elever fra Gørslev skole. Det bør tilstræbes at fastholde klasserne på Skovboskolen, og en opbrydning af disse klasser bør kun ske hvis særlige pædagogiske hensyn taler derfor, fx ordensmæssige hensyn eller hvis antallet af klasser udvides. Der må ikke oprettes "rene" Gørslevklasser.
Forud for klassedannelserne gennemføres der på Gørslev skole en ønskeproces, hvor hver elev kan ønske et antal kammerater, som de ønsker at gå sammen med i overbygningen på Skovboskolen. Såfremt der er afvigelser fra elevernes ønsker er klasselæreren forpligtet til at orientere eleven og dennes forældre om årsagen. Dette kan gøres i forbindelse med sidste skole/hjem-samtale i 6. klasse.
Hvis der sker en opbrydning af klasserne på Skovboskolen gennemføres der en lignende ønskeproces.
Skolelederen og 6. klassernes klasselærere på de to skoler sammensætter klasserne.

Senest 1. maj: Skolelederen udmelder klassedannelserne.

Maj/juni: Fællesarrangement for alle nydannede 7. klasser - gensidigt klassebesøg, idrætsdag eller lign. Tovholder klasselærerne.

Juni: Kontaktforældrene arrangerer inden sommerferien i samarbejde med klasselærerne elev/forældrearrangement(er) på Skovboskolen i de kommende 7. klasser. Heri indgår rundvisning på skolen.
Eleverne kan evt. stå for noget af arrangementet. Det kan i så fald være en del af deres nye samarbejde.

September: Lejrskole for eleverne i begyndelsen af 7. klasse.

Forældremøde med deltagelse af eleverne. På dette møde skal der være lejlighed til at drøfte skolestarten - hvad var godt, hvad var skidt.


Godkendt på skolebestyrelsesmødet den 3. marts 2009


Sidst opdateret den 10. marts 2009