Vision og Målsætning læsende computer

UDVIKLINGSPLAN FOR
Skovboskolen
Vision

Vores vision er, at Skovboskolen er blandt de mest attraktive folkeskoler i Danmark.

Børnefamilier søger til eller vælger at blive i Bjæverskov, fordi vi har en skole, der har ry for at være blandt de bedste.

Ledere og medarbejdere fastholdes og søger til Skovboskolen, fordi der her er faglig udfordring og rammer, der giver mulighed for personlig og faglig udvikling.

Skovboskolen ligger på et højt niveau i tilfredshedsundersøgelser i alle interessegrupper – hos forældre, medarbejdere, ledere og elever.

Skovboskolen er en fleksibel skole, hvor arbejdet og samværet er præget af åbenhed og dialog. I samarbejde indgår vi aftaler, der giver værdi og tilfredshed for de involverede parter. Skolen er et fælles ansvar, hvor hver enkelt tror på, at han/hun gør en forskel.

For at nå vores vision opstiller vi mål og beskriver succeskriterier, der løbende følges op på. Mål og opfølgning er nøgleord, der indgår i en proces, der principielt aldrig ender.

 

Målsætninger

1. Skovboskolens udvikling

Fleksibel skole

Det er Skovboskolens mål at indføre den fleksible skole pr. 1. august 2004. Skolebestyrelsen vedtager principper for undervisningens organisation, der tager udgangspunkt i, at lærerne i teams planlægger, gennemfører og evaluerer undervisningen.

Skolen vil være uden skarp opdeling i undervisning, pasning og fritidsaktiviteter i traditionel forstand, men fortsat sådan at eleverne oplever en forskel mellem undervisningstid og fritid.

Der indgås aftaler mellem skolen og dagpasningsordningerne om en fælles indskolingsproces.

Læringsmiljø

Det er Skovboskolens mål at skabe et læringsmiljø, der tager udgangspunkt i det enkelte barn og støtter barnets læring, trivsel og personlige udvikling.

Læringsmiljøet skabes gennem fleksibel indretning af både lokaler og skema, så elevernes faglige og kreative virketrang tilgodeses.
Læringsmiljøet skal underbygge samspillet mellem ledelse og personale, personalet indbyrdes samt mellem skolen og hjemmet.

Der skal være tid til fordybelse og oplevelse af plads til udfoldelse, nysgerrighed og kreativitet, hvilket er en forudsætning for, at der kan ske en personlig tilegnelse af viden.

Den udvikling Skovboskolen skal rettes mod, kan sammenfattes således:

Fra: Mod:
Skolen med fast ugeskema Skolen uden ugeskema
Én lærer Samarbejde og evaluering i personaleteams
Én lektion Undervisningsforløb
Én klasse Stamklasse/hold/gruppe/par/individuelt
Ét fag Vekselvirkning mellem faglighed og tværfaglighed
Ét lokale Situationsbestemte steder
Ét fast tidspunkt Fleksibel planlægning ud fra årsnorm
Ét helt skoleår Projektperioder og fagperioder

 
2. Kundskaber og færdigheder

Det er Skovboskolens mål:

 • At eleverne kvalificeres fagligt, kreativt og socialt til et samfund i stadig udvikling.
 • At styrke elevernes nysgerrighed og virkelyst.
 • At eleverne udvikler en høj grad af ansvarlighed for sig selv og for fællesskabet: "Man må være sig selv, for at kunne være noget for andre".
 • At skabe daglige succesoplevelser for at styrke den enkeltes selvværd og selvstændighed.
 • At eleverne opnår en helhedsopfattelse af deres omverden.

Faglige mål:

Med udgangspunkt i årsnormen for de respektive klassetrin fastsætter lærerteamet mål i samarbejde med eleven mål for den enkelte elev.
Forældrene orienteres om målsætningen, og målene evalueres minimum halvårligt eller efter behov hvert kvartal:

 • Hvis udviklingen er tilfredsstillende fortsættes som planlagt.
 • Hvis udviklingen ikke er tilfredsstillende iværksættes tiltag, der fremmer elevens udvikling.
 • Hvis udviklingen er mere end tilfredsstillende revurderes målsætningen, således at eleven fortsat oplever udfordringer i hverdagen.

Evalueringen sker dels mellem lærer og elev, og dels i forbindelse med forældrekonsultationer.

Kreative mål:

 • Eleverne skal være fortrolige med projektarbejdsformen.
 • Gymnastik/idræt eller anden form for fysisk udfoldelse er en naturlig del af hverdagen – hver dag – for alle.
 • De musisk- kreative færdigheder tilegnes både via undervisnings- og fritidsaktiviteter. Resultaterne præsenteres og synliggøres i stort omfang for forældrene.

Sociale færdigheder:

Børn og unge skal have mulighed for at udvikle sig til harmoniske mennesker, der kan være sammen med andre i et ligeværdigt forhold:

 • Alle børn bør indgå i kammeratskabsrelationer.
 • Mobning accepteres ikke, og alle har pligt til at gribe ind i henhold til skolens handlingsplan, hvis det foregår.
 • Vi søger i videst mulige omfang at inddrage de lokale foreninger i såvel undervisnings- som fritidsaktiviteter, således at Skovboskolen fremstår som en energikilde/omdrejningspunkt i lokalsamfundet.

 
3. Undervisningsmidler, lokaler og bygninger

Det er Skovboskolens mål:

 • At undervisningen foregår med et varieret og tidssvarende udbud af undervisningsmidler.
 • At skolen er velindrettet, således at intentionerne om den fremtidige skole understøttes.
 • At ren- og vedligeholdelse prioriteres højt for at sikre et sundt indeklima til gavn for de mange brugere af skolens lokaler.
 • At etablere en netcafé som et være- og samlingssted for de unge.
 • At etablere en lektiecafé, hvor elever og forældre kan hente hjælp og inspiration til løsning af aktuelle opgaver.
 • At det Pædagogiske UdviklingsCenter som hovedregel skal være åbent i skoletiden.

 
4. Forældresamarbejde

Det er Skovboskolens mål, at ledelse og medarbejdere tager initiativ til en videreudvikling af et professionelt samarbejde mellem skolen og hjemmet.

Med udgangspunkt i nærværende og aktuelle temaer afholder vi løbende forældremøder, der fremmer forældrenes engagement omkring skolen og deres børns hverdag.

Kontaktforældre

Alle stamklasser vælger hvert år fire kontaktforældre, hvis hovedarbejdsopgaver er skolepolitisk arbejde og arbejdet med det sociale engagement i klasserne. Kontaktforældrene fordeler indbyrdes arbejdsopgaverne. Kontaktforældrene skal i samarbejde med såvel skolebestyrelsen som med ledelse og medarbejdere være med til at sikre et højt informationsniveau til de øvrige forældre.

Skovboskolen har valgt at organisere kontaktforældrene i tre grupper for hhv. indskoling, mellemtrin og udskoling. Grupperne er rådgivende organer for Skolebestyrelsen, og kontaktforældrene deltager i relevante udvalgsarbejder.

Forældre betragtes som en stor ressource i forhold til skolens virke. I det omfang medarbejderteamet finder det relevant, inddrages en eller flere forældre derfor i undervisnings- og fritidsaktiviteterne.

 
5. Elevernes medindflydelse

Det er Skovboskolens mål, at eleverne igennem hele skoleforløbet oplever medansvar og medindflydelse i forhold til det niveau og det udviklingstrin, de befinder sig på. Det være sig i undervisningen, fritidsaktiviteterne og de generelle forhold omkring skolen.

Elevrådsarbejde, klub- og børnemøder er vigtige elementer i udviklingen af elevernes forståelse af den demokratiske tankegang og skal derfor respekteres og tages alvorligt.

Børnene skal inddrages på deres egne præmisser i et miljø, hvor de føler sig trygge ved at give udtryk for deres ønsker og synspunkter.

 
6. Specialundervisning

Det er Skovboskolens mål, at organisere specialundervisningen i et specialcenter, der tre gange årligt vurderer indsatsen og tilpasser sig de aktuelle behov.
Specialcenteret skal være indrettet til at kunne gå ind i akutte sager.

 
7. Skolefritidsordning

Det er forældrene, der har det overordnede ansvar for børnenes opdragelse. Skolens og SFO'ens opgave er, at støtte forældrene i denne opgave med udgangspunkt i følgende værdigrundlag:

Værdigrundlag, normer og kultur

 • Vi ønsker at motivere børn og unge til at være ærlige og hjælpsomme.
 • De skal kunne kende forskel på dit og mit, og føle et ansvar for fælles værdier.
 • Det er vigtigt at kende betydningen af, at være en god kammerat.
 • Hverdagens konflikter løses igennem dialog frem for med vold.
 • Det danske samfund bygger på, at vi alle har rettigheder og pligter. Det er vigtigt, at børn og unge får en forståelse for begge dele.

Værdigrundlaget er forpligtende for alle parter.

Generelle mål

SFO'en skal være med til at udvikle børnenes motoriske og sociale færdigheder. Det er her kammeratskabsrelationerne indgås og styrkes. Det er via skolen som helhed og SFO'en i særdeleshed, at børnene kan skabe deres sociale netværk.

Pædagogiske opgaver prioriteres højere end serviceopgaver. Det er vores mål, at formulere SFO'ens profil, således at det er synligt, hvad man kan forvente, og hvad man ikke kan forvente af SFO'ens personale.

Børn trives bedst med gode oplevelser. Det er dem, de fortæller om, glædes ved og husker længst. Gode oplevelser skal derfor være udgangspunktet i hele SFO'ens virke.

SFO 1

Skovboskolen tilbyder en pasningsordning for børn i indskolingen – 0. til 2. klasse.

Den fælles indskoling bygger dels på et lokalefællesskab og dels på et samarbejde om de fælles børn medarbejdergrupperne imellem. (SFO'ens personale på den ene side og lærerne i indskolingen på den anden side).

SFO 2

Skovboskolen tilbyder en fritidsordning for børn og unge med følgende opdeling:

 • Fritidsklub fra 3. til 5. klasse
 • Juniorklub fra 6. til 7. klasse
 • Ungdomsklub fra 8. klasse til 18 år

SFO's Forældreråd

Skovboskolen har valgt at nedsætte et Forældreråd som rådgivende organ for Skolebestyrelsen.

Der udarbejdes vedtægter/forretningsorden for Forældrerådet og en særskilt samarbejdsaftale mellem Forældrerådet og Skolebestyrelsen.

Forældrerådet organiserer selv arbejdet, og kan løbende foreslå Skolebestyrelsen, at vedtage principper for SFO'ens virke. Ligeledes kan Skolebestyrelsen efter behov sende egne forslag relateret til SFO'ens virke til høring i Forældrerådet.

 
8. 10. klasse ved Skovboskolen

Som en videreførelse af folkeskolen er 10. klasse ved Skovboskolen tænkt som en et skoleår, der dels indeholder elementer fra elevernes tidligere skolegang i folkeskolen, og dels/især peger direkte frem mod kommende ungdomsuddannelser. Således er strukturen en sammenblanding af disse. Dette ses eksempelvis i årsplanen, hvor ugerne 43 - 46 er afsat til brobygning. Senere på skoleåret skal eleverne lave en selvvalgt obligatorisk opgave, der omhandler valg af fremtidig uddannelse og job. I længere perioder er der selvfølgelig undervisning, som styrker elevernes faglige og personlige udvikling.

Generelle mål

Øget selvværd, personlig- og faglig udvikling skal være hovedingredienser i den enkelte elevs skolegang i 10. klasse.

Samtidig med tilegnelse af kundskaber og færdigheder, øget selvværd og udvikling er det vigtigt, at eleven opfatter sig selv som en del af fællesskabet bl.a. som aktiv med- og modspiller i beslutningsprocesser.

Eleven skal modnes til videre uddannelse og arbejde ved eksempelvis, at der stilles krav til, at eleven ved fravær giver skolen besked om morgenen inden første lektion.

Undervisning

Stamhold:
I 10. klasse har eleverne fag og antal lektioner i henhold til lovgivningens bestemmelser. Der arbejdes tematisk og procesorienteret med fagene og de sociale relationer udbygges.

Særligt om tematimerne:
Der er 8 tematimer i alt. 5 af disse timer bruges til et kantineprojekt-forløb. Derudover er der undervisningsforløb med samfundsfagligt indhold samt religion.

Tilbudsfag:
I skoleåret 2007/2008 tilbydes tysk, fysik/kemi, idræt samt ekstra dansk, matematik og engelsk. Sidstnævnte to fag, ekstra matematik og engelsk, er samlæst.

 

Vedtaget på skolebestyrelsesmødet den 3. juni 2003.


Sidst opdateret den 26. juni 2007