Tak for din interesse – og dit svar!

Det er altid vigtigt for en skolebestyrelse og en skole at vide noget om, hvad der rør sig blandt forældrene.

Oprindeligt var denne brugerundersøgelse planlagt som en opfølgning på undersøgelsen vedr. indeklima på Skovboskolen i forbindelse med svampe-problematikken.

Men skolebestyrelsen ønskede mere med brugerundersøgelsen. Vi ville gerne have en undersøgelse, der ikke kun var rettet mod svampeproblematikken, men også en undersøgelse, der kunne bruges som værktøj for bestyrelsen, ledelsen og lærerne.

Vi er glade for, at så mange har svaret og vi synes at det samlede resultat giver anledning til såvel stolthed som eftertænksomhed – og frem for alt så giver den et godt grundlag for den ny bestyrelse.


Sådan læser skolebestyrelsen brugerundersøgelsen.

 • Det er positivt at se at størstedelen af eleverne er glade for at gå i skole, her er der selvfølgelig flere forhold der gør sig gældende så som, det sociale forhold eleverne imellem, lærerne i de enkelte klasser og elevens egne væremåde.

 • Det er meget positivt at se at SFO'en er topscorer, og både forældre og børn er glade og tilfredse med denne del af institutionen.

 • Det er positivt at se, at forholdet til og opfattelsen af lærerne er gode.

 • Det er positivt at se at ombygningen har givet Skovboskolen bedre faglokaler, her nævner brugerne specielt biblioteket men også hjemkundskab er blevet nævnt.

 • Det er positivt at et flertal af brugerne ønsker den fleksible skole koncept på Skovboskolen.

 • Det er positivt at forældrene opfatter skole/hjem samarbejdet som tilfredsstillende, og det er med undren, at kun enkelte har bemærket, at antallet at timer afsat til disse samtaler var for små.

 • Der er positivt at kontakten læses og informationen betragtes som relevant.

 • De fysiske forhold er selv efter ombygningen ikke gode nok.
  • Specielt udearealerne kritiseres. Der er nedsat en arbejdsgruppe i SFO'en, der arbejder med at forbedre disse forhold. Kommunen har bevilliget 200.000 kr. der vil blive tildelt 50/50 i forhold til fondsmidler eller anden indtægt i forbindelse med ude arealerne. Dette er et område som skolebestyrelsen skal og vil have deres bevågenhed i det fremtidig arbejde.
  • Størstedelen af inde arealerne er ikke blevet forbedret i forbindelse med ombygningen her nævnes specielt klasselokalerne og gangarealerne der fremstår nedslidte og kedelige. Det er et område skolebestyrelsen bør få udarbejdet en handlingsplan omkring indeholdende de praktiske og økonomiske forhold.

 • Der er også en stor del af brugerne der ønsker en kantine. Dette emne kan bestyrelsen arbejde videre med, men da det vil kræve en betydelig økonomisk kommunal bevilling, vil sådan et arbejde kræve kommunal bestyrelsens opbakning.

 • Der er udarbejdet en handlingsplan fra kommunalt side vedr. trafikforhold, hvor skolebestyrelsen er blevet hørt, men hvor ikke alle bestyrelsens indsigelser er blevet hørt. Af de områder brugerne har nævnt og som nok ikke har fået den optimale løsning kan nævnes tunnelen under Lidemarksvej og læreparkering i "skolegården", skolebestyrelsen vil forsat arbejde på at forbedre løsningerne.

 • Vikar-problematikken er et område, der ligger forældrene meget på sinde og som skolebestyrelsen også har forsøgt at ændre i den positive retning med tiltag omkring emne uger, men det er stadig ikke godt nok.
  • Vikar dækning kan deles op i to dele
   Den ene del er vikardækning i forbindelse med sygefravær.
   Den anden del er planlagt fravær i forbindelse med kurser, ferie m.m.
   Denne sidste del håber bestyrelsen, at udviklingen af den fleksible skole på Skovboskolen vil forbedre.
   Skolebestyrelsen vil forsat arbejde på, at den nødvendige vikardækning bliver af en høj kvalitet og ikke forringer det samlede undervisningsforløb.

 • Skolebestyrelsen kan konstatere, at et stort mindretal blandt forældrene har udtrykt utilfredshed med ledelsens grad af lydhørhed i forhold til forældrene. Det er bestyrelsens opfattelse, at ledelsen naturligvis vil lade også denne del af resultatet af brugerundersøgelsen indgå som en del af grundlaget for det videre arbejde med Skovboskolen.

 • Skolebestyrelsens arbejde virker ikke kendt blandt brugerne, dette vil vi forsøge at forbedre.

 • En del forældre giver udtryk for utilfredshed med undervisningsmaterialerne.
  - Der er naturligvis nogle økonomiske rammer, der skal overholdes, men skolebestyrelsen har dog lidt friere muligheder og vil overveje de tidligere beslutninger for at se om der er mulighed for at tilføre dette område flere midler.

Sluttelig vil Skolebestyrelsen endnu engang takke forældrene for de mange indkomne svar.
Vi har nu et virkelig godt værktøj til brug for de beslutninger og prioriteringer, som er en væsentlig del af skolebestyrelsens arbejde.
Skolebestyrelsen vil udfra undersøgelsen få udarbejdet handlingsplaner på de enkelte områder og følge op på disse.
Skolebestyrelses vil også formidle beslutningerne til brugerne på en bedre måde.

Vi ser frem til de næste 2 år arbejde med jeres værktøj i hånden omkring den fleksible skole.


Skolebestyrelsen.


Sidst opdateret den 6. februar 2004