Side 2


Side 3


Side 4


Side 5

Læring / undervisning

På en skole langt væk fra vores forlød det, at en elev havde udtalt:
"Lærer Andersen er altså rigtig dårlig, for han kan ikke lære mig noget!!… og det siger de andre i øvrigt også!!"
….at noget er galt er sikkert rigtig nok, men det er ikke
det eleven giver udtryk for, idet lærer Andersen og i øvrigt alle andre lærere ikke kan lære nogen noget!!!
· For læring er en aktiv proces og kun ved at deltage aktivt lærer eleven sig noget!!
· Men har vi så slet ikke brug for lærerne?? - Jo, for det er lærerens opgave at udvælge, præsentere, forenkle det pågældende stof, så det bliver lettere for eleven at tilegne sig det.
For at denne læring kan finde sted på den mest optimale måde, er læreren bevidst om at eleverne har forskellige
læringsstile, dvs. den enkelte elev har en måde, hvor han / hun lærer med størst udbytte.
Dette er derfor medtænkt i planlægningen af undervisningen.

Systematisk EDB Grunduddannelse

Igennem hele skoleforløbet vil eleverne hvert år, sammen med deres lærer, modtage et nøjere planlagt EDB-forløb, så de derved er i stand til at anvende EDB på en hensigtsmæssig måde, som svarer til de krav, samfundet stiller i dag.

ForældreIntra

ForældreIntra er en del af Skovboskolens SkoleIntra-pakke (videndelingssystem), der foruden ForældreIntra også omfatter PersonaleIntra, ElevIntra og Skovboskolens InfoWeb.

ForældreIntra giver mulighed for:

  • Målrettet information til en klasses forældre.
  • To-vejs kommunikation mellem lærere og forældre og mellem en klasses forældre indbyrdes.
  • At forældre kan følge med i elevernes arbejde.
  • At forældre kan blive aktive brugere og bidragydere i intranettet - og dermed medvirke til at styrke informationsniveau, samarbejde og dialog.

Side 6

Forældrenes forventninger / krav til skolen:
· Et godt og trygt miljø, hvor mit barn trives.
· Dygtige og engagerede lærere.
· Sørger for at mit barn udvikler sig, tilegner sig viden, bliver dygtig.
· Lærerne tager sig af mit barn, og kontakter mig, hvis det mistrives.
· Lærerne møder forberedt.
· Lærerne møder til tiden.
· Lærerne er tålmodige.
· Lærerne taler pænt.
· Lærerne har godt humør.
· Lærerne kan sætte sig i respekt.
· Et positivt miljø for børn, voksne og forældre, der har deres gang på skolen og primært i klassen.

Skolens forventninger / krav til forældrene:
· Barnet møder veludhvilet.
· Ser i barnets taske hver dag og tjekker "postmappen"eller "elektronisk post"!
· Barnet møder til tiden.
· Barnet har spist morgenmad og medbringer en god madpakke, drikkelse og meget gerne frugt.
· Forældrene tilser, at barnet hver dag medbringer mindst 2 spidsede blyanter, lineal og viskelæder.
· Husker de dage, hvor der skal medbringes idrætstøj, sko, biblioteksbøger mm.
· Underretter klasselæreren, hvis barnet har behov for specielle hensyn.
· Altid taler pænt om skolen i barnets påhør.
· Bakker op om fagene, jævnfør dansk og matematik.
· Hjælper børnene med at strukturere hverdagen, så der også bliver tid til skolearbejde.
· Sender raske børn i skole hver dag.
· Ser til, at skoletasken jævnlig tømmes, så den ikke bliver en tung bagage, men god for en lille ryg.
· Barnet opfører sig ordentligt.
· Snakker med barnet om kun at medbringe ting, det kan tåle at miste og er villig til at dele med andre.


Side 7

Side 8


Sidst opdateret den 27. juni 2007