Skovbo
Fra Dagsordener & Referater
Skovbo.dk

Økonomiudvalgets møde den 9. januar 2006
Skovboskolens økonomi i 2005

REDEGØRELSE:
I forbindelse med at der blev ansat ny ledelse på Skovboskolen, er der administrativt foretaget en gennemgang af Skovboskolens økonomiske situation.

Gennemgangen er foretaget dels med henblik på at vurdere de økonomiske konsekvenser af besluttede dispositioner, dels skolens mulighed for at nedbringe underskud overført fra tidligere år.

Ved gennemgangen er der fremkommet følgende forhold inden for skolens egen budgetramme:

 • Antal ansatte i november 2005 svarer til den fastsatte personalenormering.
 • Det vurderes, at resultatet for driftsåret 2005 vil være i rimelig balance.
 • Der er i skoleåret 2005/06 indarbejdet planlagt overarbejde for anslået minimum kr. 200.000, der skal til udbetaling i august 2006.
 • Det har ikke været muligt at nedbringe underskuddet overført fra tidligere år på kr. 970.440.

ØKONOMI:
Det overførte beløb fra 2004 er på kr. 970.440

INDSTILLING:
Børne- og Kulturdirektøren og Kommunaldirektøren indstiller:

 • at der gives en tillægsbevilling i budgetår 2005, til Skovboskolen på kr. 970.440, finansieret af kassen,
 • at planlagt overarbejde i skoleåret 2005/06 som udgangspunkt indeholdes i skolens budget for 2006, men i øvrigt kan tages op i forbindelse med budgetkontrollen medio 2006.

AFGØRELSE:
Sagen udsættes.Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 24. januar 2006

Skovboskolens økonomi i 2005

REDEGØRELSE:
Genoptagelse af sag nr. 13 fra Økonomiudvalgets møde den 9. januar 2006.

I forbindelse med at der til skoleåret 2005/06 er blevet ansat en ny ledelse på Skovboskolen er der administrativt foretaget en gennemgang af Skovboskolens økonomiske situation.

Dels er der overført et merforbrug på kr. 431.115 fra 2004, dels er der ved økonomiopfølgningen ultimo september 2005 over for Børne- og Kulturudvalget oplyst, at der er ansat 3 medarbejdere ud over normeringen. For begge forhold forventes et merforbrug i alt på ca. kr. 1.000.000.

Gennemgangen er foretaget dels med henblik på at vurdere de økonomiske konsekvenser af de på skolen besluttede dispositioner, dels skolens mulighed for at nedbringe det akkumulerede underskud.

Ved gennemgangen er der fremkommet følgende forhold inden for skolens egen budgetramme:

 • Der er i november 2005 tilvejebragt overensstemmelse mellem antal ansatte og den i budgettet fastsatte personalenormering.
 • Det vurderes, at driftsåret 2006 vil kunne holdes inden for det afsatte budget.
 • Der er dog i skoleåret 2005/06 indarbejdet planlagt overarbejde for anslået minimum kr. 200.000, der skal til udbetaling i august måned 2006, hvilket som udgangspunkt søges finansieret inden for skolens ramme.
 • Det vurderes, at der ikke vil være muligt at nedbringe det akkumulerede underskud i 2005 på ca. kr. 1.000.000 inden for skolens ramme i 2006.
 • Afslutningsvis vurderes det, at det resterende underskud på ca. kr. 410.000 dels vil blive dækket af refusionsindtægter i 2006 eller indeholdes i det afsatte budget

ØKONOMI:
Skovboskolens korrigerede budgetramme i 2005 udgør kr. 22.002.390 og et forventet merforbrug på kr. 1.000.000 kan herefter beregnes til 4,53%.

Forvaltningen kan oplyse, at der i forbindelse med tidligere lederansættelser er besluttet reguleringer af budgetrammer.

INDSTILLING:
Kommunaldirektøren indstiller:
At der tages stilling til hvorvidt et forventet merforbrug i 2005 på kr. 1.000.000:

 • skal eftergives Skovboskolen og finansieres inden for Børne- og Kulturudvalgets ramme, eller
 • skal eftergives Skovboskolen og finansieres af en kassefinansieret tillægsbevilling, eller
 • skal afvikles af skolen over en årrække inden for egen budgetramme.

Børne- og Kulturdirektøren deltager i mødet under dette punkt for nøjere at kunne redegøre for sagen.

AFGØRELSE:
Indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse, at kr. 1.000.000 afvikles indenfor skolens egen budgetramme.Økonomiudvalgets møde den 13. marts 2006

Overførsel af driftsbevillinger fra 2005 til 2006 (sag nr. 70)

AFGØRELSE:
  • Overførsler fra 2005 til 2006 for skoler og SFO'er sker samlet.
  • Budgetterne for skoler og SFO'er sammenlægges i samme budgetstyringsramme pr. 1.1.2006.


Skovboskolens økonomi i 2005 (sag nr. 72)

REDEGØRELSE:
Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet d. 24.1.2006, sag nr. 14, at kr. 1.000.000 afvikles over en periode indenfor Skovboskolens egen budgetramme.
Skolebestyrelsen på Skovboskolen gør med vedlagte brev af 16.2.2006 opmærksom på, at overskridelserne primært forekommer på personalebudgettet, hvor skolebestyrelsen ikke har nogen indflydelse.
Skolebestyrelsen kan ikke acceptere det pålagte krav om selv at finansiere underskuddet, da det vil efterlade et uacceptabelt begrænset økonomisk råderum, som vil skade elevernes tarv.
Skolebestyrelsen anmoder Kommunalbestyrelsen genoverveje beslutningen af 24.1.2006.

INDSTILLING:
Borgmesterkontoret indstiller:
  • at Økonomiudvalget tager stilling til henvendelsen fra skolebestyrelsen på Skovboskolen.

AFGØRELSE:
Indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse:
- at der gives afslag på henvendelsen fra Skovoskolen med henvisning til, at budgetterne for skole og SFO forventes sammenlagt pr. 1.1.2006, jfr. sag nr. 70.


Sidst opdateret den 27. marts 2006