Fra: Køge Skoleudvalgs møde den 12. marts 2008

Rammebeløb til bl.a. konsulentundersøgelse af anlægsudgifterne ved etablering af bespisningsordninger ved skolerne - anlægsbevilling og tillægsbevilling

Børne- og Ungeforvaltningen anbefaler, at der afgives en anlægsbevilling på 1 mio. kr., anlægsbevillingen finansieres ved tillægsbevilling til rådighedsbeløbet for 2008.

Byrådet besluttede ved budgetvedtagelsen for 2008 at disponere 1 mio. kr. fra gruppe 3 anlæg (anlægsfond) som et rammebeløb til bl.a. konsulentundersøgelse af de nødvendige anlægsudgifter, der vil være til etablering af bespisningsordninger ved skolerne.

Børne- og Ungeforvaltningen har udarbejdet et foreløbigt kommissorium for konsulentundersøgelse som følger:
”Der skal foretages en undersøgelse, som fastlægger behovet for afsættelse af ressourcer til at udbygge køkkener på de enkelte skoler i forhold til implementering af hel-/halvfabrikataløsninger og/eller produktion samt kantinefaciliteter på den enkelte skole.
Endeligt kommissorium for konsulentundersøgelsen skal udarbejdes i samarbejde med Teknisk Forvaltning”.
Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling samt tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. i 2008 til konsulentundersøgelse ved etablering af bespisningsordninger ved skolerne.
Tillægsbevillingen reducerer kassebeholdningen med et tilsvarende beløb via træk på jordforsyningens udlægsramme.P-plads ved Skovboskolen - anlægsbevilling

Teknisk Forvaltning anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til etablering af ny parkeringsplads ved Skovboskolen, Halvej Halvejen 2, Bjæverskov.

I investeringsiversigten for 2008 er der afsat 1,0 mio. kr. til etablering af en ny parkeringsplads ved Skovboskolen.
Parkeringspladsen placeres på det grønne areal, som afgrænses af Lidemarksvej, Halvej Lidemarkvej, Halvejen, skolens indkørsel og det nuværende parkeringsareal.

Arbejdet omfatter etablering af parkeringsplads med plads til ca. 40 personbiler (45° skråparkering) med indkørsel fra skolens nuværende indkørsel. Parkeringspladsen afgrænses af kantsten og befæstes med asfalt. Overskudsjorden anvendes til terrænregulering af arealet mellem den omlagte cykelsti og Lidemarkvej.

Entreprenørudgifterne til ovenstående arbejder skønnes at udgøre 1,0 mio. kr.

Projektet gennemføres sideløbende med et projekt i Teknik og Miljøudvalgets regi, som omfatter ændring af cykelsti-forløbet på skolens areal.

Parkeringspladsen og ændringen af stiforløbet forventes projekteret og udbudt i en samlet entreprise.

Stianlægget skal udføres i skolesommerferien således, at det står færdigt ved skolestart i august 2008, mens p-pladsen skal færdiggøres i september 2008.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges om anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til etablering af ny parkeringsplads ved Skovboskolen, Halvej Halvejen 2, Bjæverskov. Kassebeholdningen vil ikke blive påvirket, da der er afsat rådighedsbeløb i budgettet.

Fra: Referat fra Skoleudvalgets møde den 12. marts 2008.Sidst opdateret den 2. april 2008