Skolevilkår bliver forringet

Vred skolekommisonsformand og anden viceborgmester Inger Lise Jensen

   Inger Lise Jensen
Vilkårene for kommunens skoleelever og lærere vil blive stærkt forringet i de kom-mende år. Et flertal i kulturelt udvalg og i økonomiudvalget har bl.a. besluttet, at »Mølleskolen« i Borup tidligst skal stå klar i 1988, og det er efter skolekommis-sionsformand og anden viceborgmester Inger Lise Jensens mening kun en lille brik i den meget store beslutning de to udvalg har taget omkring hele skoleområdet og som skal endeligt konfirmeres ved et ekstra-ordinært byrådsmøde den 3. marts. Trods politisk stor enighed i skolekommissionen har kulturelt udvalg og derefter økonomiudvalget besluttet næsten nær der modsatte afkommissionens indstilling.
- »Mølleskolen« udsættes til 1988. Borup skole skal nu i stedet ombygges til en 3-sporet skole, selv om man hele tiden i planlægningen har arbejdet efter to 2-sporet skoler i Borup-området. Men på et kvarters møde i flertalsgruppen har man ødelagt alt, hvad der hedder planlægning omkring Borup, siger Inger Lise Jensen. Man har ofret 15 millioner til nedbygning af Borup skole til en 2-sporet skole og fordi der har været eet års stagnation i byggeriet går man totalt i panik og dropper alt, hvad der hedder udvikling i Borup-området. Nu vil man lægge klasser sammen, der ellers var dannet til »Mølleskolen«, men samtidig siger man, at man gerne vil skabe tålige forhold i de tilbageblevende lokaler i 1954-bygningen og kælderlokalerne. Skal man det, så skal man hen og rive det ned, der netop er bygget op og tillige skal der bygges til på Borup skole. Hvordan man vil løse det problem må guderne vide.
- Med beslutningen er flertalsgruppen blevet klar over, at man skaber dårligere forhold for eleverne på Borup skole, så derfor er man også gået over til ligelighedsprincippet. På Gørslev skole og Skovboskolen lægges klasser sammen og man »slagter« åbenplanundervisningen på Skovboskolen og danner første-klasser med 23 og 24 elever i hver klasse. Og man siger så, at det er bedre at give dem otte til ti timers specialundervisning for at afbøde de problemer som man allerede ved er opstået i børnehaveklassen. Den slags gør man i et område, hvor man ved Ringsted Bys Boligselskab bygger lejligheder og hvor man også ved der kommer elever til skolerne, og man ved, at i løbet af ganske få år skal de klasser deles. Er der noget at sige til jeg er ophidset?
- Jeg kan huske, at der i den forrige kommunalbestyrelse var en Venstre-mand, der nedlagde sit hverv som formand for skolekommissionen på grund af et flertal i kommunalbestyrelsen fjernede et par hundrede kvadratmeter ved Skovboskolens udvidelse for »overbygningseleverne.« Nu har Venstre ændret skolepolitik, så det basker.
- De klassesammenlægninger, der nu sker, vil betyde, at vi måske skal tvangsforflytte lærere og muligvis endda fyre lærere. Man er ved at ødelægge vort undervisningssystem. Et system, som vi gennem årtier har arbejdet på at nå et niveau, der nu brydes ned.
- Niels Haugsgård synger i en af sine mange smukke viser: »Gud ved om de fleste er de bedste - eller de bare er flest«, slutter Inger Lise Jensen.

Formanden for kulturelt udvalg Erik Eriksen var ikke at træffe fredag aften.

Fra: Dagbladet - den 21. januar 1981.


Skandaløs planlægning

Ikke så snart er Borup skole blevet nedbygget til 2 spor, dvs. max. 440 elever, før flertallet beslutter at den skal rumme 3 spor plus den overbelægning der evt. kommer. Borup Øst skolen er dermed lagt i skuffen til efter 1988. Denne indstilling Kulturel Udvalg, som formentlig kommer til behandling i kommunalbestyrelse den 3. marts, er udmærket til at beskrive den ubeslutsomhed hvormed flertallet i kommunalbestyrelsen har forsøgt at planlægge uden overhovedet at bruge planerne. Længe har man ladet stå til, når der så endelig træffes beslutninger bærer de præg af panik og kortsynethed.
Den forringelse af skoleforholdene som Borup nu bliver udsal for, vil formentlig ikke kunne rettes op ved at koste yderligere 6 - 7 mill. kr. udover de 11 mill. nedbygningen har kostet.
De følger som forringelserne på skoleområdet får - ikke kun for Borup skole men for de fleste af vore skoler - når man som det også indstilles fra flertallet i Kulturel Udvalg, ønsker at lægge klasser sammen og starte børnehaveklasser med 22 elever plus tilvækst. Man kan meget frygte at disse forringelser på skoleområdet får det til følge, at mange af vore skoleelever kommer til at skifte klasselærer. Måske bliver det endnu vanskeligere at besætte lærerstillinger med kvalificerede lærer.
Også jeg er opmærksom på den krise som er over os, jeg er også opmærksom på den manglende tilflytning i Borup. Men hvis den politiske vilje var til stede så kunne dele af det planlagte parcelhus-byggeri være lavet om til almennyttige boliger, således at »Mølleskolen« fik et tilstrækkelig grundlag på længere sigt.
Vi har brugt mange penge på planlægning i Skovbo kommune, hvis kommunalbestyrelsens flertal også ville bruge planerne, så var vi ikke kommet i den for Borup skole helt utålelige situation.
Erik Konge
SF - Medlem af Kulturelt Udvalg

Fra: Dagbladet - den 21. januar 1981.


Skandaløs omgang med sandheden

Det var dog en skandaløs omgang med sandheden, Erik Konge lægger for dagen i sit læserbrev i DAGBLADET i lørdags omkring børnehaveklassernes fremtid.
Erik Konge skriver, at vi i kulturelt udvalg har besluttet, at børnehaveklasserne hver skal have 22 elever plus evt. tilvækst. Det er jo skrækkeligt ukorrekt.
Jeg skal her komme med de rigtige tal: Borup skole: 3 klasser med hver 15 elever. Ejby skole: 3 klasser, 17 elever. Skovboskolen: 3 klasser, 10 elever. Skovboskolen: 3 klasser 16 elever. Gørslev skole: 2 klasser, 11 elever. Vemmedrupskolen: 2 klasser, 15 elever. Som det tydeligt ses er Erik Konge totalt på afveje i sit læserbrev.
Bendt Lundsbjerg
medlem af kulturelt udvalg
Den upolitiske Borgerliste

Fra: Dagbladet - den 23. januar 1981.


Groteske former om skole

Forsøgene på endnu en gang at udskyde den længe planlagte Mølleskole antager nu mere og mere groteske former, såvidt det er borgerne muligt at følge med heri. De seneste beslutninger herom i kulturelt udvalg og i økonomiudvalget synes at indebære en udskydelse mindst frem til 1988 og en ombygning af Borup skole til tre spor - netop samtidig med, at nedbygningen til to spor er nær sin afslutning. Disse beslutninger vil man nu søge at haste gennem kommunalbestyrelsen på et ekstraordinært møde d. 3. marts, uden at sagen har været fremlagt offenligt og uden hensyn til de mange indvendinger fra skolekommission, skolenævn, skoleledelse, lærere og forældre.
Derfor har Forældreforeningen ved Borup skole besluttet at fremskynde den høring af de ansvarlige politikere og embedsmænd, som vi egentlig havde planlagt til april måned, men som nu haster mere end nogensinde. Høringen vil finde sted på et offentligt møde i Rådhushallen mandag d. 2. marts kl. 19.30, hvortil hele forældrekredsen og alle andre interesserede er velkomne. Det er hensigten med mødet at sætte spørgsmålstegn ved beslutningsgrundlaget for de dispositioner, hvis konsekvenser man ikke synes at forstå rækkevidden af.
På bestyrelsens vegne: Tom Hansen

Fra: Dagbladet - den 23. januar 1981.


Har tabt hovedet

Skolekommissionsformand Inger Lise Jensen (Soc.) må have tabt hovedet. Anden mulighed kan viceborgmester Ole Hansen (V) ikke finde efter Inger Lise Jensens udtalelser i DAGBLADET i lørdags omkring skolestrukturen i Skovbo i de kommende år.
- Det er beklageligt, at Inger Lise Jensen i en forhandling på den måde taber hovedet. Nu har vi iøvrigt i økonomiudvalget slet ikke forhandlet med Inger Lise Jensen. For en betingelse for forhandlinger er jo, at man kommer med noget konstruktivt og alternativt og det har Inger Lise Jensen ikke formået. Skal hun nogensinde forhandle med os. så må hun i al fald bevare fatningen. Og det har hun ikke gjort i denne sag, fastslår Ole Hansen.
- Og i øvrigt mener jeg, at vi skal ikke føre denne debat videre gennem DAGBLADET. Derfor har jeg i weekenden kontaktet forældreforeningen ved Borup skole for at få dem til at indkalde til møde på mandag i rådhushallen om Borup skoles fremtid. Det har foreningen accepteret. Det er dagen før vi skal have ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde om skolernes fremtid og på mandag kan forældrene altså få os politikere i tale om hele problematikken inden byrådsmødet, slutter Ole Hansen.

Fra: Dagbladet - den 23. januar 1981.


»Åbenplan« ødelægges

Til kommunalbestyrelsen
Åbenplanforældre på Skovboskolen har erfaret, at der er planer om at sammenlægge de tre 6. klasser til to 7. klasser.
En sammenlægning vil ødelægge åbenplan. Forældrerepræsentanterne, som var samlet mandag den 23. februar 1981, anmoder kommunalbestyrelsen om at afvise dette forslag tirsdag den 3. marts 1981.
Vi kan oplyse, at der allerede er sparet, idet de 3 klasser samlæses som 2 klasser i 14 timer om ugen. Der spares altså kun 1/2 lærerløn ved sammenlægningen.
En ændrig fra 3 til 2 klasser kan kun foregå ved sammenlægning af 2 klasser til én stor. Dette vil udløse deletimer m.m. svarende til ca. 1/4 lærerløn. Deling af en klasse er ikke tilladt af økonomiske grunde. Besparelserne kan også blive dyre i sidste ende, hvis der skal bruges penge til specialundervisning o.lign.
Åbenplan har fungeret godt i ca. 5 år. En nedlæggelse vil skade børnene, da sammenholdet er virklig godt. Børnene er glade for at gå i skole, hvilket i sig selv må være meget positivt. Man ser, hvad der er af problemer med andre 7. klasser, når børnene kommer i puberteten.
Vi mener det bliver en meget »dyr« besparelse for børnene, og derfor anmoder vi kommunalbestyrelsen om endnu engang at overveje sammenlægningen af de 3 klasser.
Med venlig hilsen
Hans E. Andersen 5. a
Inga Jørgensen 6. c
Elisabeth Pedersen 5. c
Gurli Jeppson 5. b
Aase Andersen 5. c
Hanna Garde 5. a
Bente Buus 6. a
Søs Andersen 6. a
Annette Larsen 6. b

Fra: Dagbladet - den 24. januar 1981.


Katastrofal skolepolitik

eller historien om hvem »der har tabt hovedet«.
I de sidste uger har man her i DAGBLADETS spalter kunnet følge den ene hårrejsende beretning om Skovbo kommunes skolepolitik efter den anden.
Udskydelse af Borup Østskolen/Mølleskolen, 50's overbelægning på Borup skole indtil 1988, nedlæggelse af »åbenplan« på Skovboskolen, sammenklaskning af velfungerende klasser, og opstart af meget store børnehaveklasser - er bare nogle eksempler.
Det ser virkelig ud til, at kommunalbestyrelsens flertal med især venstres Ole Hansen og de »upolitiskes« Bendt Lundsbjerg har tabt hovedet. Denne politik er da i hvert fald ikke »konstruktiv«, eller til gavn for nogen som helst, (men nok alternativ).
Som medlem af skolekommissionen undres og harmes jeg over, at ingen af disse afgørelser/spørgsmål på noget tidspunkt har været forelagt skolevæsenets kompetente forsamlinger, herunder kommissionen. Vi har altså på intet tidspunkt haft lejlighed til at komme med »konstruktive eller alternative« planer.
Vedtagelsen er åbenbart sket på et enkelt kvarters internt møde i flertalsgruppen, i stedet for efter nøje overvejelser og drøftelser mellem de implicerede. Jeg vil derfor kraftig opfordre lærere og forældre i Borup at møde op mandag den 2/3, og give jeres mening til kende. Jeg er nemlig ikke helt sikker på, at den meget ubehjælpsomme og usikre flertalsgruppe vil kunne fastholde så radikale beslutninger i et valgår. Jeg er i hvert fald sikker på, at kommunens skolevæsen med kommission o.a. fortsat vil arbejde for, at man starter byggeriet af »Mølleskolen«, og for at bevare i det mindste skolernes nuværende niveau med hensyn til klassedannelse m.m. Vi kan ikke blive ved med at lade det gå ud over børnene.
Inge Lise Jensen citerer i anledning af sagen Niels Haugsgård: »Gud ved om de fleste er de bedste - eller bare de fleste« - og jeg kan fortsætte med at tilføje, at bliver det sådan ved, vil kommunaludvalget til november helt sikkert sørge for, at »de fleste« ikke mere vil være »de fleste« i Skovbo kommunalbestyrelse - en sådan behandling vil borgerne tilsyneladende ikke finde sig i.
PS. Bendt Lundsbjerg (Upol.) bør for det første læse en gang til på Erik Konge (SF)'s indlæg, og dernæst ikke selv have »skandaløs omgang med sandheden«. Jeg vil i hvert fald kræve, at nogle af tallene i DAGBLADET den 23/2-81 omgående berigtiges. »De er jo skrækkelig ukorrekte«.
SF's medlem af skolekommissionen
Ebbe M. Olesen

Fra: Dagbladet - den 25. januar 1981.


Lundsbjerg manipulerer

Jeg beklager at have misforstået flertalsbeslutningen vedr. klassedannelse på Gørslev skole. Det blev i kulturel udvalgs møde oplyst, at Gørslev skole herefter ville være 2-sporet på to klassetrin. Efter at have modtaget beslutningsprotokollen kan jeg se, at kulturelt udvalg har fulgt skolekommissionen således at der oprettes to børnehaveklasser i Gørslev.
Jeg har ikke skrevet: »at hver børnehaveklasse skulle have 22 elever«. Fordi jeg misforstår en oplysning, - eller får en forkert oplysning - så behøver Bendt Lundsbjerg ikke at manipulere med mit læserbrev.
Kulturelt udvalgs møde den 19. 2. 81 forløb på den måde, at der blev drukket kaffe, læst på et oplæg fra Borup skole ang. konsekvenserne af at udskyde »Mølleskolen«. Herefter suspenderede flertallet mødet ca. 3/4 time, efter denne pause meddelte formanden, at Borup skole skulle være 3 sporet indtil 1988, og at klassedannelserne skulle tilrettelægges herefter. Der kom ingen debat omkring de alternative forslag som kulturel forvaltning havde udarbejdet.
Når flertallet i kulturelt udvalg så groft tilsidesætter almindelige arbejdsregler, tilsidesætter de pædagogiske hensyn og tilsidesætter skolekommissionen. Så kan det vel ikke undre at jeg, der på grund af et afbud fra Hanne Dalgas Rasmussen, var alene om at repræsentere mindretallet, - blev meget chokeret over disse forringelser på skoleområdet. Det er påfaldende at Lundsbjerg kun kritiserer min omtale af børnehaveklasserne. Hvorfor kommenteres f.eks. 4. klasse med 25 elever, eller størrelsen på 1. klasser på Borup skole ikke? Hvorfor fortæller Lundsbjerg ikke noget om udskydelsen af »Mølleskolen«? Er det, fordi det flertal du er med i helst vil holde debatten i kroge og andre mørke steder, hvor borgerne ikke har mulighed for at følge med??
Erik Konge

Fra: Dagbladet - den 26. januar 1981.


Skolepolitik og ikke partipolitik

Det er muligt at Ebbe Olesen som svar på sit læserbrev i Dagbladet den 25. ds. forventer Forældreforeningen ved Borup Skoles dybtfølte tak fordi han opfordrer til at slutte op omkring høringen om skoleforholdene i Borup den 2/3 1981, I så fald må vi skuffe Ebbe Olesen.
Bestyrelsen ser frem til et stort fremmøde, således som det er sædvane når Forældreforeningen indbyder til lignende arrangementer, men vi skal på det bestemteste gøre opmærksom på, at vi under ingen omstændigheder kan acceptere at høringen udvikler sig til et politisk vælgermøde, således som Ebbe Olesen lægger op til.
Vi skal gøre opmærksom på at Forældreforeningen er politisk neutral, og at vor reaktion på ovennævnte læserbrev ville være den samme uanset brevskriverens politiske observans, og vi frabeder os at vor stillingtagen bliver taget til indtægt for en bestemt politisk holdning.
Vi ønsker på mødet at blive klart orienteret om kulturelt udvalgs og økonomiudvalgets beslutningsgrundlag for flertalsindstillingen til kommunalbestyrelsen. Endvidere imødeser vi en vurdering af de pædagogiske konsekvenser ved at Mølleskolen udskydes, og vi forventer, med udgangspunkt i dette, forældrenes kommentarer til indlæggene.
Med udgangspunkt i dette vil det være vor opgave at sikre at kommunalbestyrelsens beslutning den 3. marts medfører mindst mulige ulemper for børnene, at lærerne sikres bedst mulige arbejdsvilkår og at kommunen bevilger de nødvendige midler hertil.
På Forældreforeningens bestyrelses vegne.
Kjeld Christensen

Fra: Dagbladet - den 28. januar 1981.


Beslutninger vil skade skolevæsenet

Det vil koste adskillige millioner at ombygge Borup skole til ny, moderne 3-sporet skole, mener skoledirektør Gunnar Dall-Hansen

   Gunnar Dall-Hansen
Beslutningerne i kulturelt udvalg og økonomiudvalget omkring ændringerne af skolestrukturen i Skovbo vil efter skoledirektør Gunnar Dall-Hansens mening på længere sigt absolut være skadelig for skolevæsenet i kommunen.
Borup skole er næsten færdig med nedbygningen til en 2-sporet skole. Det har kostet nær 15 millioner kroner, men efter politikernes beslutning skal Borup skole igen være 3-sporet og uden at kende de nøjagtige planer, mener skoledirektør Gunnar Dall-Hansen, at det vil koste adskillige nye millioner kroner at gøre skolen 3-sporet.
Skoledirektøren vil endda ikke helt afvise, at en ny ombygning af Borup skole til 3-sporet vil koste et millionbeløb tæt på de netop brugte 15 millioner til nedbygningen. Altså mellem 10 - 15 millioner i nyudgift, hvis skolen skal gøres til en funktionel, moderne 3-sporet skole, mener skoledirektøren.

I modstrid med løfter
- Jeg finder de beslutninger, der er truffet er skadelige for skolevæsenet i Skovbo, siger Gunnar Dall-Hansen til DAGBLADET. De er i modstrid med tidligere givne løfter. Jeg anfægter dog ikke, at kommunalbestyrelsen har ret til at tro, at situationen er så alvorlig at politikerne er nød til at gøre noget. Men jeg er meget ked af kommunalbestyrelsen føler den må gøre noget.
- Er det en skuffet skoledirektør?
- Nej, da. Men jeg ville da hellere være skoledirektør for et skolevæsen, der går mod lysere tider og bedre forhold og bedre undervisning end være det for et skolevæsen, der må se dårligere tider i øjnene. Og det er dårligere tider vi går i møde fordi kommunalbestyrelsens flertal mener der er grund til det.

Politikernes troværdighed
- Dette er min personlige holdning og som ikke tæller i forhold til kommunalbestyrelsens flertals beslutning. Men min opfattelse er, at situationen ikke er så faretruende som flertallet opfatter den. Jeg har nu kun et at gøre og det er at følge de ting som er besluttet og som kan og skal gøres inden for skolevæsenet. Jeg har ingen ret til ikke at tro på politikernes troværdig. Det vil jeg overlade andre til at bedømme.
- Skovbos befolkning og Skovbos politikere skal lære, at hvis et flertal i kommunalbestyrelsen har truffet en beslutning, så må man have lov til at tro, at det er ud fra den bedste overbevisning beslutningen er truffet. Og så man må få det bedst mulige ud af den situation. Det gælder også mig som skoledirektør.

Pengepungen
- Politikerne har kigget ned i kommunens pengepung da man så de oprindelige forslag til skolestrukturen og sagt »det er da meget godt, men det har vi ikke råd til.« Så vi vil ikke betale for det. Men alligevel skal man betale mange millioner for ombygningen af Borup skole efter udsættelsen af »Mølleskolen.« Skal den være tidsvarende vil det ikke undre mig, hvis den kommer til at koste de førnævnte beløb, slutter skoledirektør Gunnar Dall-Hansen.

Fra: Dagbladet - den 28. januar 1981.Sidst opdateret den 15. juli 2008