Referat af Kontaktforældremøde
1. oktober 2002


Det hasteindkaldte møde fik stor tilslutning – 50 personer i alt.

Undervisningssituationen/vikardækning
Lars Frederiksen redegjorde for den kedelige situation. I den efterfølgende diskussion kræver forældrene at få kvalitet ind i vikarundervisningen, og de store klasser skal ikke straffes med manglende undervisning, fordi læreren skal vikariere i de små klasser. Det er i øvrigt ikke lykkedes på kommunen at få oplyst helt nøjagtigt, hvor meget man har forbrugt på de enkelte skoler af midler på sygevikarkontoen i de tre foregående år. Kommunen har helt klart lavet en budgetteringsfejl, som man ikke vil indrømme. Herefter var der en bred diskussion om, hvilke muligheder forældre og skole har for at få politikerne i tale. Man var enige om, at problemet skal løses på kommunen og ikke på skolerne, idet det er økonomi, det drejer sig om, og at det haster med at gøre noget.

En telefonkæde sættes straks i værk, så at så mange forældre som muligt møder op på Rådhuset på torsdag kl. 19, hvor der er et offentligt borgermøde omkring budgettet. Lars Frederiksen vil tage kontakt til de andre skoler. Jo flere der møder op, desto større effekt.


Samdrift af skoler syd for motorvejen
Der er sat en undersøgelse i gang omkring de forskellige muligheder, der kunne være i forbindelse med en samdrift af de 3 skoler. Der er nedsat en styregruppe, som arbejder med tre meget forskellige modeller. Der ses på ulemper, fordele både økonomisk og pædagogisk. Alle berørte faggrupper deltager i arbejdsgruppen, dog undtaget elever og forældre!
Der er lavet en tidsplan for færdiggørelsen af de forskellige modeller, således at de kan afleveres til Børne- og kulturudvalget allerede den 5. november. Skolebestyrelsen vil i hele forløbet orientere forældrene.


Fleksibel skole
Lars Frederiksen fortalte i korte træk, hvad en fleksibel skole er.
Fuglsanggårdsskolen i Virum har indført den fleksible skole for 3-4 år siden, og et par lærere derfra har på et ekstraordinært møde holdt et foredrag for skolebestyrelsen og ledelsen om, hvordan det foregår der – og med succes. Hele lærerkollegiet på skolen vil få samme foredrag på et møde onsdag den 2.10. Den fleksible skole kræver selvfølgelig flere ressourcer, men ikke meget mere end svarende til ca. 3 ekstra lærerstillinger. I den fleksible skole indgår i øvrigt, at lærerne vikarierer for hinanden, så vikartimer kan konverteres til rigtig undervisning.


Er vores skole farlig?
Her er der tale om adgangsveje, parkeringsforhold og legepladser.
Der blev efterlyst lys på Halvejen fra skolen til den store parkeringsplads. P-forholdene er skrækkelige. Hvorfor skal der være P-pladser foran, hvor der går en cykelsti? Der er jo masser af pladser på P-pladsen ved hallen. Hvorfor skal bilerne absolut køre op foran hallen? Kan man ikke sætte en bom der? Hvorfor skal enhedsplejen parkere foran indgangen og ikke på P-pladsen ved hallen?
Indeklimakontrol – et emne til skolebestyrelsen. Ja, som I kan se, er der nok at tage fat på. Teknisk forvaltning er i øvrigt blevet bedt om at komme med en vurdering af forholdene efter ombygningen, men svaret lader vente på sig. Ledelsen rykker teknisk forvaltning igen.


Med venlig hilsen
Susanne Reiff Petersen


Sidst opdateret 8. februar 2003