Referat af Kontaktforældremøde
februar 2003


1. Skolesammenlægning
Lars Frederiksen orienterede om afdækningsprojektet, der skal belyse eventuelle samdriftsmuligheder for Gørslev Skole, Skovboskolen og Vemmedrupskolen og som i sidste ende har det mål at spare på den samlede drift af de tre skoler.
Status d.d. er at de tre skolebestyrelser har fået et tilbud om selv at udarbejde et forslag til samdrift af skolerne, der bl.a. skulle tage udgangspunkt i en besparelse på 1,4 mio. kr. i 2004. De tre bestyrelsers svar kan læses på skolens hjemmeside.
Den efterfølgende diskussion kom til at handle om den frygt der naturligt dukker op i os alle, når sådan store radikale ændringer er til diskussion.
Spørgsmål som, at flytte børn fra deres nærområde - splitte søskende på to eller måske tre skoler - frit skolevalg - opdele eksisterende klasser - er der i det hele taget noget at spare ?
Intet er på nuværende tidspunkt afgjort og de næste måneder foreligger der, de tre bestyrelser imellem, et stort stykke arbejde, men der må ikke herske nogen tvivl om at bestyrelsen på Skovboskolen ikke ser nogen fornuft i at splitte søskende eller at transportere elever på kryds af kommunen mod deres vilje. Der skal være fornuft i det der til sidst bliver besluttet.
Til sidst blev der udtrykt et ønske fra kontaktforældrene om en bedre og lidt hyppigere information fra bestyrelsen.
Dette bliver imødeset i det omfang det kan lade sig gøre. Information til forældre generelt, er i øvrigt noget en nyligt nedsat arbejdsgruppe i bestyrelsen ser nærmere på og i forbindelse med dette ses der selvfølgelig også på informationen frem til kontaktforældre.


2. Fleksibel skole
Fleksibel skole er en proces der har kørt i et stykke tid på Skovboskolen. Der har været afholdt diverse møder for at få startet processen op. Status er, at ledelsen forventer en igangsætning allerede i skoleåret 2003/04 på en række delområder for så at implementere den fleksible skole endeligt ved starten af skoleåret 2004/2005.
Beregninger fra skoler, der har indført fleksibel skole, viser, at det at drive en skole med flere spor på denne måde er lidt dyrere end den skole vi driver i øjeblikket.
Derfor var den naturlige reaktion fra forsamlingen da også, at det umiddelbart hænger dårligt sammen med at skulle finde besparelser. Jf. pkt. 1.
Bestyrelsen ser dog dels mange fordele ved modellen, og dels er den et redskab til at imødegå ulemperne ved stigende klassekvotienter. Derfor er det også en nødvendig del af det arbejde, der pågår omkring skoleudviklingen. Jf. igen pkt. 1.


3. Klasselokalemiljø
Punktet havde til formål at sætte en diskussion i gang omkring miljøet i vores børn's klasselokaler og vores deltagelse som forældre i dannelsen af dette.
Punktet har sin rod i klasselokaler, der mangler gardiner - støjdæmpning og enkelte steder mangler der maling.
Disse mangler er hængepartier fra byggeriet som Skovboskolen har gennemgået de seneste tre år. Derfor kan man med rette sige, at det er dette budget der skal bære udgiften. Men byggeriet er færdigt og pengestrømmen er stoppet.
Skovboskolens årlige budget til renovering er på nuværende tidspunkt kr. 120.000 og det rækker ikke langt, hvis der skal håndværkere til at udføre arbejdet.
Derfor kunne det være en mulighed, at en klasse fik tildelt et beløb til indkøb af relevante materialer til udbedring af mangler i klassen. Tanken leder hen imod de legepladsdage, vi holder i SFO-regi.
Det foreslås at kontaktforældrene bringer emnet op på deres næste forældremøde, for at veje stemningen generelt.
I mellemtiden vil bestyrelsen undersøge hvor meget det tillades forældre at udføre på dette felt.
Bent Elhegn meddelte, at man ikke var tilfreds med rengøringen på skolen, og at der ville blive gjort noget ved problemet.


4. Kantine
Jens-Ole Jørgensen orienterede kort om de forsøg der tidligere har været på Skovboskolen med at indføre en form for madordning.
Ved tidligere ordninger, skulle man binde sig i en længere periode og det gjorde det både dyrt og stift for forældrene.
Derfor er bestyrelsen blevet inspireret af en ordning, som man har anvendt på Ejby Skole det sidste års tid.
Her kan man tilmelde sig fra dag til dag hvilket gør det meget fleksibelt. Ordningen benyttes på nuværende tidspunkt af ca. 10 % af skolens elever.
Interessen for en ordning som denne syntes stor og der blev spurgt til muligheden for at tilknytte en form for frugtordning.
Bestyrelsen arbejder videre med emnet.


5. Eventuelt
Mange forældre ønsker mere opsyn med børnene i frikvarterene, da mange af de små bliver chikaneret af de store elever, specielt i perioder med sne.
Der er utilfredshed med den efterhånden meget udbredte praksis fra lærernes side, om at lærerværelset først forlades når klokken ringer. Når man prøver at lære de små elever, at de skal møde til tiden, er det vigtigt at de voksne danner eksempel.
Der blev spurgt til indeklimaet i Dalmosen, hvor der stadig ikke undervises i 2. B's lokaler. Til gengæld bruges lokalet flittigt af SFO'en.
Der pågår stadig undersøgelser og en endelig afklaring foreligger endnu ikke.
Til sidst informerede Bent Elhegn om en mulig sammenlægning af de tre nuværende 0. klasser, til to 1. klasser efter sommerferien.
Antallet af elever er på nuværende tidspunkt netop sådan, at der kan dannes to klasser med 27 elever i hver, hvilket ligger indenfor lovens rammer. Ingen finder det pædagogisk forsvarligt, og inden for den næste måneds tid, vil det vise sig hvad det endelige resultat bliver.
Kontaktforældrene i de berørte klasser vil blive kontaktet hurtigst muligt når en afgørelse foreligger.


Med venlig hilsen
Jens-Ole Jørgensen


Sidst opdateret den 7. marts 2003