Referat af Kontaktforældremødet
13. maj 2003


Deltagerantal: 15 kontaktforældre + 5 skolebestyrelsesmedlemmer + skolelederen.

Hjemmeside/kontakten
Kontaktforældrene fik forevist et nyt layout for Kontakten, hvor der gøres plads til små indlæg fra Kontaktforældre, SFO, elevrådsreferat og evt. lidt fra enkelte klasser. Alle var enige om, at et fornyet layout var tiltrængt. Man efterlyste mere information omkring aktiviteter og projektuger, også gerne lidt nyt omkring nye lærere (evt. med foto), så Kontakten blev mere levende og oplysende for forældrene.
Hjemmesiden er et godt bidrag til oplysning, men så længe ikke alle forældre har adgang til Internettet, er det en dårlig idé at korte referater i Kontakten ned til en dagsorden.
Forældregenerationen er heller ikke opflasket med at læse aviser på nettet. Blev taget til efterretning.


Fleksibel skole
Skolebestyrelsen gav udtryk for sin frustration over, at vi i dag stadig kun snakker om fleksibel skole. En snak der hver gang ender med en konstatering af, at det afhænger af tid og økonomi, som vi ikke råder over.
Bent Elhegn informerede om, at der på kommunalt plan er iværksat en handlingsplan, hvor der på tværs af skoler, forvaltning, politikere og skolebestyrelser bliver dannet arbejdsgrupper, der skal arbejde med emnet i det kommende skoleår.
Det positive i denne proces er, at skolerne uden tvivl er nået væsentlig længere end politikerne er, og derfor vil arbejdet bringe alle parter på niveau, således at fremtidige drøftelser vil foregå på et højere plan.
Fra kontaktforældrene blev der givet udtryk for, at fleksibel skole er en nødvendighed, når vi fremover skal håndtere et væsentlig større antal elever i klasserne. Samtidig gav man udtryk for, at skolen måtte følge med tiden, og at fleksibel skole vil være med til at tiltrække nye lærerkræfter.
Kontaktforældrene gav skolebestyrelsen opbakning til at formulere principper for undervisningens organisation med udgangspunkt i en fleksibel skole, hvor lærerne i teams planlægger, gennemfører og evaluerer undervisningen.
En omfordeling af skolens ressourcer og revidering af en række principper vil være nødvendig.
I debatten gav kontaktforældrene udtryk for, at man savner initiativer, engagement, sprudlende aktiviteter og en bedre ånd på skolen.
Skolens ledelse vil i samarbejde med bestyrelsen iværksætte tiltag, der dels skal give forældre og elever flere positive oplevelser end negative og dels bidrage til et højere informationsniveau om de tiltag, der allerede er gjort.
Som udgangspunkt herfor har skoleleder Bent Elhegn og bestyrelsesformand Lars Frederiksen efterfølgende aftalt, at der skal udarbejdes en lokal tilfredshedsundersøgelse blandt elever, forældre og medarbejdere for at få konkretiseret indsatsområderne.


Rygning
Som alle ved er skolen røgfri og har været det i mange år. Derudover er der pr. 1. juli 2002 kommet en lov, der direkte forbyder rygning på skolen. Der er fortsat en række elever, der ikke respekterer reglerne, og ved skolens henvendelse til deres forældre bliver der givet udtryk for, at rygning er en privat sag skolen ikke skal blande sig i. Skolebestyrelsen tager skarpt afstand fra denne holdning hos de rygende børns forældre, en holdning kontaktforældrene fuldt ud tilsluttede sig.
Der var således enighed om, at iværksætte en holdningsbearbejdning af forældre og elever.
Skolebestyrelsen koordinerer arbejdet og inddrager kontaktforældrene. Samtidig var der forslag om, at man fra skolens side i de store klasser fortsætter øvelsen om regelsæt, som man startede i de små klasser.
Kræftens bekæmpelse har også filmmateriale, som burde vises. I øvrigt blev det foreslået at drøfte "Klassens trivsel" på alle forældremøder.
Bent Elhegn kvitterede for opbakningen og vil fortsat underrette forældrene, når deres barn ryger på skolens matrikel.


Status på byggeprojektet – opfølgning på helbredstest inden byggeriet
Inden byggeriet startede, var der en helbredstest blandt alle på skolen. Det blev dengang aftalt, at der skulle en opfølgning til, når byggeriet var overstået. Problemet med en helbredstest er, at man ikke umiddelbart kan lave en sammenlignelig test, da eleverne enten er flyttet fra skolen eller ikke er i de samme lokaler som før. Man kan derimod lave en ny undersøgelse, hvor man igen tager skolelægen med på råd ved udformningen af spørgeskemaet, så man får stillet de rette spørgsmål.
Efter ombygningen har man konstateret, at indeklimaet stadig ikke er godt nok, bl.a. grundet dårlig rengøring. Hertil kommer, at der blev fundet cement i de eksisterende udluftningskanaler under en række vinduer, ligesom man har konstateret svamp i kælderetagen. Cementen i udluftningskanalerne er naturligvis fjernet, og loftspladerne i kælderetagen bliver udskiftet. Skolen og bestyrelsen fortsætter indsatsen for at få rengøringen på et acceptabelt niveau.
Kontaktforældrene efterlyste en plan for løbende kontrolmålinger for svampesporer. Skolebestyrelsen vil rette henvendelse til Teknisk forvaltning, der er ansvarlig for bygningsvedligeholdelsen.


Eventuelt

  • Udearealerne ligner stadig en byggeplads, og det er uacceptabelt, at de ikke er bragt tilbage til standarden før byggeriet. Skolen har fået afslag på en ansøgning om 200.000 kr. til udbedringen på trods af, at man på møder med bl.a. Teknisk forvaltning er blevet lovet disse midler.
  • Hvis et barn har lus, bringes barnet til kontoret og der ringes hjem til forældrene. Når barnet er kommet i behandling, må det gerne komme tilbage til skolen. Disse regler er ikke blevet fulgt i SFO, hvilket Bent Elhegn følger op på. Også et emne til Kontakten.
  • Besparelser – Smertegrænsen er nået. Kommunalbestyrelsen har for tredje år i træk gennemført besparelser på den tid skolerne tildeles til andre opgaver end undervisning - herunder lærernes tid til skole/hjem samarbejde, lejrskoler m.v. Forældrene gav udtryk for, at vilkårene nu opleves så ringe, at man fraråder arbejdskolleger, familie, venner og bekendte med skolesøgende børn at flytte til kommunen. Skolebestyrelsen blev opfordret til at gøre en massiv indsats overfor Kommunalbestyrelsen for at få bragt skolernes ressourcer tilbage på acceptabelt niveau. Der vil være fuld opbakning fra forældrene til de aktiviteter, der måtte være behov for.
  • Kontaktforældrene ønsker en klarere definition af, hvilke opgaver og aktiviteter kontaktforældrene har og kan deltage i.
  • Forslag om at elevrådet sender deres referat til Kontakten, da elevrådet ikke er særlig synligt. De valgte møder ikke op til skolebestyrelsesmøderne.
  • Ledelsen må gerne informere lidt mere, når der sker ændringer, som har indflydelse på elevernes hverdag.

Med venlig hilsen
Susanne Reiff Petersen


Sidst opdateret den 22. maj 2003