Referat af Skolebestyrelsesmødet
13. august 2002


Temadag - Den fleksible skole
Skolebestyrelsen vil i nær fremtid afholde et møde med temaet: Den fleksible skole.
Foredragsholderne vil komme fra en skole i Virum, hvor den fleksible skole allerede er indført. Den 2. oktober afholdes et fælles møde med ledergruppen og medarbejdergruppen, hvor der bliver mulighed for at spørge ind til de mindste detaljer - også økonomidelen. Formålet er, at såfremt Skovboskolen efterfølgende skulle ønske at indføre den fleksible skole, skal der bl.a. tages højde for dette ved planlægningen af næste års budget.


Vikarsituationen
Forvaltningen har udmeldt, at vikarbudgettet for 2002 ikke må overskrides og skoleledergruppen i kommunen har derfor sat sig sammen og har udarbejdet en prioriteringsliste. Den viser, hvilke konsekvenser vikardækningen får med de drastiske nedskæringer, kommunen forlanger, at skolerne skal arbejde efter. Dette forslag er ganske uacceptabelt for skolebestyrelsen og formanden vil derfor tage kontakt til de øvrige skolebestyrelser i kommunen med henblik på en samlet klage.
Lærerne har 1 måned før sommerferien sendt en protestskrivelse til Kommunalbestyrelsen vedrørende beskæringen i vikarkontoen, men har ikke fået noget svar - end ikke at brevet er modtaget.


Repræsentation i klasserne
Der vil snarest blive udarbejdet en liste til klasselærerne over, hvem der repræsenterer skolebestyrelsen i de enkelte klasser, sådan at hver klasse vil kunne få en repræsentant med til det første forældremøde - inden der skal vælges klasserepræsentanter.


Regnskab 2001 blev godkendt.


Budget 2002 blev vedtaget.


Budget 2003 – Bemærkninger sendt med til Kommunalbestyrelsen:

  • Ledelsesstruktur på Skovboskolen - Perioden udløber den 30.6.03 og skolen har derfor anmodet kommunalbestyrelsen om at gøre strukturen permanent, idet det fungerer godt med en skole af Skovboskolens størrelse.
  • Legearealer - Skolen har søgt om tilskud til etablering af legearealer efter renoveringen af byggeriet.
  • Kantine/festsal - Skolen har søgt om tilskud til møbler til festsalen, så den i det daglige kunne anvendes som kantine.

Teknisk forvaltning skal rykkes for svar om ændring af trafik- og parkeringsforholdene omkring skolen, så sikkerheden for de bløde trafikanter øges.


Punkter til kommende møder:

  • Budget 2003 - skolebestyrelsesmedlemmerne bedes komme med prioritering til budget 2003, som skal ligge klar til vedtagelse inden årsskiftet.
  • 7.kl. udgang i store frikvarter har skolebestyrelsen ikke godkendt - hvad er formålet?
  • Foto skal tages af skolebestyrelsesmedlemmer til hjemmesiden .
  • Årsrapport for vikardækningen skal fremlægges


Meddelelser:

  • Forældreinformation til 2A inden skolestart har været for ringe. Forældrene vidste ikke, hvor deres børn skulle være (Dalmosen eller Regnemark).
  • Skovbo Center 10 er kommet rigtig godt fra start - Der er valgt to forældre til det rådgivende organ, som træder sammen første gang sandsynligvis den 27. august.
  • Pedel Eva Jensen havde 40 års jubilæum og blev fejret på festlig vis.


Med venlig hilsen
Susanne Reiff Petersen


Sidst opdateret den 8. februar 2003