Referat af Skolebestyrelsesmødet
8. oktober 2002


Natteravne
Skolebestyrelsen blev gjort opmærksom på, at der foregår visse ting omkring skolen/hallen i nattetimerne og i weekends. Det vil sandsynligvis kunne forebygges ved at få frivillige forældre eller ansatte voksne street walkers til at gå rundt i området, i stil med hvad der findes i andre byer. Skolebestyrelsen anbefalede, at punktet blev sat på dagsordenen i Center 10's rådgivende organ, i udskolingsudvalget og i det store elevråd for at høre, hvad de unge og forældre synes om idéen og hvordan man kan løse problemet. Der mangler klart et værested syd for motorvejen til den gruppe unge.


Budget 2003
Skolebestyrelsen vil gerne have et oplæg fra skolen om, hvilke ønsker skolen har til budgettet – også taget den fleksible skole med i betragtning.


Fleksibel skole
Vision og målsætning samt en model for den fleksible skole er blevet præsenteret for alle grupper: Lærere, pædagoger, skolebestyrelse og ledelse. Det er blevet meget positivt modtaget overalt og vil klart højne kvaliteten i folkeskolen. SFO ønsker at blive inddraget mere i processen (via indskoling). Der er enighed om, at projektet ikke kan søsættes, før der er tilsagn om, at de økonomiske midler, der skal til, faktisk også er til rådighed. Skolebestyrelsen blev enig om, at "den fleksible skole" skal tages op med Børne- & kulturudvalget i nær fremtid.

Den fleksible skole vil givetvis også kunne tiltrække lærere til Skovboskolen, som har haft endog meget svært ved at tiltrække lærerkræfter i de senere år – bl.a. på grund af beliggenheden langt fra offentlige transportmidler.

Skolens ledelse udarbejder en handlingsplan, med start fra 1/8 2004, evt. med teams-start året før i fast skema.


Punkter til kommende møde:

  • budget 2003
  • vikardækning
  • økonomisk status


Meddelelser:

  • Børn og professionel musik bruges i skolen – pjece omdelt. Et muligt emne til en fælles oplevelse for eleverne.
  • Fælles dialogmøde med alle skolebestyrelser og Børne- og kulturudvalget den 24. Oktober.


Eventuelt:

  • Der er bestilt et hegn til arealet uden om mediateket (ved skrænt på 1 meters fald)
  • Der er ved at blive sat lys op langs Vestervang
  • Ledelsen rykker kommunen for svar på de trafikale forhold omkring skolen.
  • P-plads foran skolen burde være grønt areal – grundet cykelsti over P-plads. Men den er lærerne ikke meget for at få nedlagt, fordi der i flere tilfælde er begået hærværk på de læreres biler, der stilles ved den store P-plads ved hallen.
  • Skolepatruljen – hvor er den?


Med venlig hilsen
Susanne Reiff Petersen


Sidst opdateret den 8. februar 2003