Referat fra Skolebestyrelsesmødet
1. april 2003


Høring vedr. fælles kommunale vikardækningsprincipper pr. 1/8 2003
Skolebestyrelsen ønsker en højere kvalitet i vikardækningen gennem en mere fleksibel tilrettelæggelse og planlægning af undervisningen og en øget vikardækning af skolernes faste lærere.
Høringssvaret kan læses i sin helhed på skolens hjemmeside www.skovboskolen.dk.


Ledelsens handlingsplan for 2003/04
Handlingsplanen skulle beskrive, hvordan ledelsen vil indføre "Fleksibel Skole" på Skovboskolen. Planen er forelagt lærerne, der ikke er begejstrede for den nye struktur ledelsen har lagt op til - primært grundet den forelagte omlægning af skolens ressourcer. På mødet blev der fra forældrekredsen givet udtryk for, at det var et lille skridt i den rigtige retning, men at man gerne havde set et væsentligt større skridt i retning af den model, der tidligere er forelagt fra Fuglsanggårdskolen i Virum . Specielt indgår der endnu ikke årgangsteams i strukturen. Lærerne og ledelsen arbejder videre med projektet og Skolebestyrelsen vil i dialog med Børne- og Kulturudvalget forsøge at få mål og ressourcer til at nå sammen.


Rygning
Eleverne respekterer ikke skolens ordensregler, hvad angår rygning. Ifølge loven er rygning forbudt på skolens område, og det er skolens ordensregler indrettet efter. Skolebestyrelsen tager skarpt afstand fra de elever, der ryger på skolen og vil bl.a. tage det op med kontaktforældrene på de næste møder.


Status på byggeprojekt
Loftspladerne i underetagen af Nørreskov og Østervang skal udskiftes. Arbejdet forventes færdigt lige inden påske. Forældrene informeres herom i næste udgave af Kontakten.


Udvikling af skolevæsnet
Et udkast til forældreinformation blev drøftet. Lars Frederiksen arbejder videre med informationsfolderen, der udsendes inden påske.


Punkter til kommende møder
- Rygning
- Status på byggeriet
- Hjemmeside


Meddelelser

  • SC10 – Alle elever har afleveret den obligatoriske selvvalgte opgave og de fleste har også valgt at gå op til afsluttende prøve. Sidste skoledag er 23/5 og dimissionsfest er torsdag den 19/6. Der er tilmeldt 24 elever til næste årgang + muligvis 2 mere.
  • Hans Stockholm har valgt at sige sin stilling op, men fortsætter dog i sin funktion som lærer til udgangen af skoleåret.


Med venlig hilsen og god påskeferie
Susanne Reiff PetersenSidst opdateret den 10. april 2003