Referat fra Skolebestyrelsesmødet
6. maj 2003


Kontakten
Et nyt layout af Kontakten blev fremlagt. Der var en drøftelse af indhold og form, herunder referater fra skolebestyrelsens møder. Det nye layout vil blive forelagt kontakt-forældrene på næste møde tirsdag den 13. maj.


Hjemmesiden
Pr. 1. juli 2003 skal skolernes hjemmesider oplyse om bl.a. fagudbud og læseplaner, værdigrundlag og pædagogisk udgangspunkt samt skolens karaktergivning m.m.. Skolens EDB-vejleder, Peter Elkjær Pedersen, var derfor indkaldt til mødet for en gennemgang og drøftelse af hjemmesidens form og indhold. Hjemmesiden opfylder de fleste af lovens krav, og de få, der mangler, vil blive tilføjet.


Forbrug af anden tid år 2003/2004
Et flertal i kommunalbestyrelsen har igen besluttet, at der skal reduceres i skolernes tid til andet arbejde. Den konkrete udmøntning er udlagt til skolerne.
Andet arbejde omfatter bl.a. lærernes tid til deltagelse i kurser, forældrekonsultationer og forældremøder samt lejrskoler, skolebibliotek og meget mere. Mange af de principper, der vedtages af skolebestyrelsen, indebærer brug af de disse timer.
Ledelsens forslag til udmøntning af de færre timer gav anledning til en meget lang debat. Et flertal i skolebestyrelsen besluttede efter afstemning at tage ledelsens forslag til efterretning.
Konsekvenserne er bl.a., at der hverken bliver tildelt timer til 9. klassernes skolerejse til Berlin, eller hytteture i indskolingen. Fremover vil der kun deltage to lærere i forældrekonsultationerne, og der bliver ikke tildelt tid til skolekomedien på 6. årgang. Der sendes færre lærere på kursus, skolebibliotekets åbningstid nedsættes osv.
Skolebestyrelsen vil i det kommende skoleår revidere de mange principper, det ikke længere er muligt at overholde som følge af kommunalbestyrelsens beslutning om et lavere serviceniveau på kommunens skoler. Det skal endvidere bemærkes, at besparelsen ikke har været forelagt skolebestyrelserne forud for beslutningen.


Øvrige punkter
Blev udskudt til næste møde på grund af den lange debat omkring forbrug af anden tid.


Med venlig hilsen
Susanne Reiff PetersenSidst opdateret den 22. maj 2003