Referat fra Skolebestyrelsesmødet
3. juni 2003


Kontakten
Kontakten bibeholdes men med nyt layout. Udvalget vil se på opsætningen i forbindelse med overførsel til hjemmesiden.


Rygning
I det nye skoleår vil der blive gjort en intensiv indsats. Udvalget for skole/hjem samarbejdet vil tage sagen op. Børne- & kulturudvalget vil blive forespurgt med hensyn til mulige sanktioner for overtrædere af forbudet.


Bygningsstatus
Skolen er i dialog med Teknisk forvaltning. Kokkebro har fået udskiftet loftsplader, gangarealet undtaget. Teknisk forvaltning vurderer i øjeblikket udskiftning i festsalen. Spørgeskema vedr. trivsel og helbredstest vil blive udarbejdet sammen med skolelægen og udsendes til alle i efteråret.


Mobning
Revidering af handleplanen sættes i gang som en udløber af TV-udsendelsen, og der er afsat tid til en arbejdsgruppe. Skole/hjem udvalget inddrages også.


Dialogmøde med BKU
Børne- & kulturudvalgets møde med skolen blev udskudt og et nyt ønskes til september. Der fremsendes derfor en invitation med to alternative datoer til BKU: den 9. eller 10. september.


Budgetopfølgning
Blev taget til efterretning.


Høring vedr. ferieplan for skoleåret 2004/05
Børne- & Kulturforvaltningens forslag til ferieplanen blev taget til efterretning.


Mødeplan for 2003/2004
for skolebestyrelsen blev godkendt. Til orientering er møderne fastsat til den 1. tirsdag i måneden med få undtagelser.


Forslag til revidering af Skovboskolens Vision og målsætninger
Ændringsforslag til afsnit om den fleksible skole: "Det er Skovboskolens mål at indføre den fleksible skole pr. 1 august 2004. Skolebestyrelsen vedtager principper for undervisningens organisation, der tager udgangspunkt i, at lærerne i teams planlægger, gennemfører og evaluerer undervisningen."
Det er hensigten, at principperne skal konkretisere, hvad vi på Skovboskolen forstår ved begrebet "Fleksibel skole".


Forslag fra Teknisk forvaltning til forbedring af trafikforhold
Forslaget fra Teknisk forvaltning blev behandlet. Skolebestyrelsens bemærkninger og ændringsforslag sendes videre til forvaltningen. Når det endelige projekt foreligger fremlægges det for forældrene, hvilket forhåbentlig kan ske i forbindelse med det årlige forældremøde i begyndelsen af det nye skoleår.


Meddelelser

  • Skemaerne for kommende skoleår er stort set færdige. Presset på gymnastiksalen og hallen er betydeligt, og der forudses kapacitetsproblemer allerede ved skoleåret 04/05.
  • Annemari Sol Andersen fra Gørslev skole er overført til Skovboskolen. Birgitte Krøyer er ansat som lærer og Michael Krysfeldt som musiklærer.
  • 9. klasses skolerejse i næste skoleår er godkendt.
  • Skolesekretær Sonja Vangkilde er sygemeldt.
  • Jørgen Hansen og Annemette Jørgensen fortsætter som medarbejderrepræsentanter i næste skoleår.
  • Arbejdsgruppe i kommunen skal se på overflytning fra børnehave til børnehaveklasse. Der skal deltage en repræsentant nordfra og en syd for motorvejen. Vi foreslår, at en repræsentant fra SFO's forældreråd deltager.
  • De kommende 7. og 8. klasser er nu dannet.


Eventuelt
Jævnfør kontaktforældremødet vil der i det kommende skoleår blive taget fat i problemet omkring skolens image. Skolen skal være bedre til at synliggøre sine aktiviteter og den planlagte tilfredshedsundersøgelse skal identificere indsatsområderne.


Med venlig hilsen
Susanne Reiff PetersenSidst opdateret den 18. juni 2003