Referat fra Skolebestyrelsesmødet
7. oktober 2003


Mødet startede med, at undertegnet blev udpeget til referent.
Herefter blev de nyindtrådte elevrepræsentanter Katrine Andersen og Mia Jensen budt velkomne.
Elevrepræsentanterne havde følgende emner til mødet:

8-9 klasserne ønsker at flytte klasselokale til Østervang, da de derved kan samles med 6-7 klasserne, samt der efter kl.13.00 er meget støj fra SFO'en.
Bent Elhegn svarede, at en flytning vil være en næsten umulig opgave af hensyn til lokale situationen og placeringen af klasserne tæt på pædagogisk center som klasserne skal benytter meget føles som en god løsning. Bent vil kontakte SFO'en vedr. brug af området udenfor klasserne i skole tiden.

Eleverne ønsker et læskur ved busstoppestedet.
Ønsket medtages i bestyrelsens protokol til senere drøftelse.

Ude arealet foran hjemkundskab ønskes udstyret med borde og bænke.
Ønsket medtages i bestyrelsens protokol til senere drøftelse, til brug for drøftelsen opfordres elevrådet at fremkomme med et oplæg.

Skolebestyrelsen har besluttet at liste protokollen, Bent Elhegn har gennemgået de sidste 6 måneders referater og fundet følgende udestående/emner:
Skovbo Center 10
Brugerundersøgelse
Trafikfremmende foranstaltninger
Skolebestyrelsesvalg

NYT Vikaropfølgning vedr. refusion og resterende budget.
NYT Læskur ved busstoppestedet
NYT Borde/bænke ved ude arealet foran hjemkundskab.
NYT Ude areal.
NYT handlings plan for information om misbrug af alkohol og andre euforiserende stoffer.

På grund af et overforbrug i forhold til budgettet omkring sprogundervisning skal der spares 100.000 kr. på ungdomsskolen/Skovbo Center 10. Overforbruget skyldes, at der var budgetteret med 2 elever, men der blev undervist 5 elever. På grund af en procedurefejl, blev forvaltningen ikke informeret korrekt. Det rådgivende Organ har fremkommet med følgende besparelser for Skovbo Center 10, med en bemærkning om, at nævnte forslag ikke vil ændre på mulighederne for, at de unge i Skovbo Center 10 kan få et tilbud, der kan matche andre 10.klasses tilbud i området.
  3.800 kr.    Rengøring
45.000 kr.    Lønninger
12.000 kr.    Undervisningsmidler
Ligeledes er der fra ungdomsskolen fremsendt forslag til besparelser. De samlede forslag overstiger de 100.000 kr. og det er derfor op til BKU/Kommunalbestyrelsen at vælge den bedste løsning.
Da studieturen for Skovbo Center 10 har været til debat i forvaltningen, har det Rådgivende organ udfærdiget en indstilling til Skolebestyrelsen omkring fastholdelse af studietur i Skovbo Center 10.
Skolebestyrelsen tilslutter sig indstillingen og skoleledelsen fremsender den til BKU. Er man interesseret i indstillingens ordlyd kan man kontakte Skovboskolens kontor.

Omkring budgettet blev det kommenteret:
- at der pr. 31.8 har været et forbrug på vikarkontoen på 521.436 kr. ud af 662.852 kr. hertil kommer der en p.t. ukendt refusion.
- at der kun er brugt 351.651 kr. ud af budgetteret 620.000 kr. til undervisningsmidler. Lærerne er blevet bedt om at følge op på deres bestillinger.
Vikardækningen viser, at der har været en del sygdom i august og september måned.
I august var den totale ikke normal underviste time 378, hvor 142 var sygdom og i september var de ikke normalt underviste timer 715, hvor 536 var sygdom. Den megen sygdom kan skyldes, at elever møder syge op i skolen. Bent Elhegn vil udfærdige et indlæg til Kontakten omkring emnet.
Timerne blev dækket på følgende måde:

August
57 Lærervikar
220 Løs vikar
101 Ikke afholdte timer fordelt på følgende aflysning:
25 timer fri, 13 timer arbejder alene, 31 timer ikke holddeling, 5 aflyst spec.undervisning, 22 aflyst tosprogsundervisning, 5 aflyst pæd. Servicecenter

September
65 Lærervikar
441 Løs vikar
209 Ikke afholdte timer fordelt på følgende aflysning:
33 timer fri, 14 timer arbejde alene, 55 ikke holddeling, 56 aflyst spec.undervisning, 45 aflyst tosprogsundervisning, 5 aflyst pæd. Servicecenter

Teknisk udvalg indstiller bl.a. følgende til kommunalbestyrelsen:

at punkt C: Lidemarkvej 1) Udførelse af belysning og bump i forlængelse af Banestien til kr. 40.000 gennemføres,
at punkt C: Lidemarkvej 2) Opstribning af tunnel og parkeringsplads ved Skovboskolen til kr. 15.000, renovering af fortov med cykelsti vest for skolen mod hallen til kr. 75.000 og etablering af bump ved indkørsel mellem skolen og hallen til kr. 35.000 gennemføres.

Skolebestyrelsen er positiv omkring indstillingen, men usikker på de oplistede løsninger, eleverne foreslog at der kunne opstilles spejle ved tunnelen
Bent Elhegn og Ejner Andersen vil kontakte Teknisk forvaltning for at diskutere løsningerne mere indgående.

Det er blevet meddelt at:
Der er indkaldt 2 ansøgere til samtale vedr. SFO-Leder

Lærergruppen diskuterer organiseringen af 2 sprogs undervisningen.

Kommunalbestyrelsen har indstillet at afsætte 200.000 kr. til legeplads på Skovboskolen. Beløbet vil blive udbetalt som 50/50% d.v.s. at det beløb skolen skaffer via fonde eller på budgettet bliver doblet. Beløb udover de 200.000 kr. kan finansieres via. leasing.

Lars Frederiksen meddeler, at han fra øjeblikkelig virkning fratræder som skolebestyrelses formand. Næstformanden vil fungere som formand indtil bestyrelsen konstituerer sig ved næste møde d. 4. november.

Under eventuelt blev der efterlyst en handlingsplan for information om misbrug af alkohol og andre euforiserende stoffer. Efter en kort diskussion blev det besluttet, at emnet skulle være et punkt på et senere møde.

Dan OddershedeSidst opdateret den 9. oktober 2003