Referat fra Skolebestyrelsesmødet
4. november 2003


 1. Udpegning af referent til Kontakten.
Benny Mathiesen udpeget.

 2. Nyt fra elevrådet.
Udsat – elevrådet var ikke til stede.

 3. Godkendelse af referat.
Udsat – Referatet var ikke fremsendt og skoleledelsen var ikke til stede.

 4. Opfølgning af protokol.
Udsat.

 5. Konstituering af skolebestyrelsen og skolebestyrelsesvalg.
Dan Oddershede er konstitueret formand.
Ejner Andersen er fungerende næstformand.
Videre behandling af skole-bestyrelsesvalg udskydes til næste møde i december – valglister og kandidatlister skal være klar i starten af det nye år.

 6. Udearealer.
Da elevrepræsentant ikke var til stede udskydes emnet Østervang / Kokkebro til næste møde.
Ledelsen på Skovboskolen har modtaget materiale ang. sikkerhedsforanstaltninger, som også omhandler udearealer – Ledelsen på skolen skal udarbejde en handlingsplan for hele skolen til fremlæggelse i skolebestyrelsen.
SFO beretter om et aktivt forældreråd mht. forbedringerne på legepladsen (kr. 200.000,- fra fonde + kr. 200.000,- fra kommunen).

 7. Trafikfremmende foranstaltninger.
Lasse Buus orienterede om et møde med teknisk forvaltning.
Tilstede: Bent Kirkegård – Bent Elhegn – Jan Mindegård – Ejner Andersen – Lasse Buus.
Følgende emner er drøftet:
Etablering af bump og lys ved Lidemarksvej og Smedevej – forbedring af cykelsti fra Halvej og op til indgangen af hallen – etablering af bump + tilladelse af ærindekørsel til og forbi hallen – cykelrute fra tunnelen til indkørsel til skolens parkeringsplads beskyttes af kampesten – hegn midt i tunnelen blev afvist og der anmodes om bedre løsninger.
Bent Elhegn udsender et godkendt referat fra mødet.

 8. Budgetopfølgning, herunder vikarregnskab
udsættes til næste møde, hvor Jan Mindegård vil være til stede.

 9. Brugerundersøgelse.
Generelt mener man, at den er relevant og god.
Den skal skrives i et let og forståeligt sprog, så den ikke virker afskrækkende på folk.
Punkter ang. skolebestyrelsen skal skæres lidt ned.
Punkter vedr.: Vikardækning, indhold i undervisning og SFO tilføjes.
Bent, Dan & Jørgen vil redigere den, hvorefter den vil blive sendt ud.

10. Beklædning.
Efter henvendelse fra et lærerteam vedr. skolebestyrelsens holdning ang. beklædning har forældregruppen i skolebestyrelsen besluttet, at det op til den enkelte lærer, at gribe ind, hvis det er nødvendigt.

11. Punkter til kommende møder.
Trafikfremmende foranstaltninger
Udearealer
Budgetopfølgning
Forældremøde med årsberetning (evt. inkl. oplæg om alkohol ).

12. Meddelelser.
Ny SFO – leder Bente Bøegh Kamp tiltræder torsdag 6/11-'03.
Skolebestyrelsens udvalg for fleksibel skole har trukket sig.

13. Eventuelt.
Ønske om opdatering af hjemmesiden.
Skolebiblioteket lukket i frikvartererne – hver klasse har udlånstimer.
Udvidet åbningstid vil kræve mere aflønnet personale – mere opsyn med computere.Sidst opdateret den 13. november 2003