Referat fra Skolebestyrelsesmødet
2. december 2003


Klokken 18.00 - 20.00 i mødelokalet.

Afbud: Jens Ole Jørgensen.

 1. Udpegning af referent til Kontakten.
Gitte Holm udpeget.

 2. Trafikfremmende foranstaltninger.
Bent Kierkegaard fra Teknisk forvaltning var på besøg.
Der blev redegjort for de igangværende projekter.
Bump med lysanlæg etableres på Lidemarkvej for enden af Banestien.
På Halvejen flyttes hegnet et par meter længere ind på skolens område for at gøre plads til udbedring af cykelsti. Træer og buske fjernes i så lille omfang som muligt, da SFO'en har stor glæde af området.
Indsnævring etableres på stikrydsning fra skolen til hallen. Kørselsforbud på denne strækning oprettes.
Hegn i tunnelen er under kritik. Teknisk forvaltning udarbejder forslag til andre løsningsmodeller for tunnelen.
På hallens parkeringsplads holder flere store lastbiler. Det skaber farlige situationer når cyklister, der kommer fra Banestien eller skolen, krydser ind over parkeringspladsen, samtidig med at lastbiler er i bevægelse på pladsen. Teknisk forvaltning ser på forslag til at øge sikkerheden.

 3. Nyt fra elevrådet.
Eleverne foreslår at 8. - 9. klasse bytter lokaler med 4. - 5. klasse grundet støjgener fra SFO.
Eleverne udtrykte ønske om flere gårdvagter.
Skolebestyrelse og ledelse ser på forslagene.

 4. Godkendelse af referat.
Referat for oktober og november godkendt.

 5. Opfølgning af protokol.
Forældremøde med årsberetning. Vurdering om møde skal lægges sammen med informationsmøde mht. skolebestyrelsesvalg foretages.

 6. Budgetopfølgning, herunder vikarregnskab.
Skoleledelsen vil udarbejde mere detailleret opgørelse af vikarforbrug.

 7. Skolebestyrelsesvalg.
4 ud af de 7 forældrevalgte medlemmer er på valg. Det drejer sig om Jens Ole Jørgensen, Lasse Buus, Ejner Andersen og Lars Frederiksen.

 8. Ude-arealer.
Vores nye leder af SFO, Bente Kamp, informerede om udearealer.
Et certificeret firma indkaldes til at gennemgå den udendørs legeplads for at checke sikkerheden.
Det meget vand på legepladsen skal der også findes en løsning på. Det undersøges om bygherren der er ansvarlig for udbedringen.

 9. Brugerundersøgelse 2003.
471 brugerundersøgelser er sendt ud.
Vi håber på en stor svarprocent!

10. Punkter til kommende møder.
Budget 2004.
Skolebestyrelsesvalg 2004.
Skolebibliotekets åbningstider.
Brugerundersøgelse 2003.

11. Proceskonsulent fra Kommunernes Landsforening, Hannah Fjældstad, er udnævnt. Handlingsplaner skal udarbejdes snarest. Skolebestyrelsen inddrages.
Barselsvikar Trine Lind er ansat fra januar 2004 til februar 2005.
Fordybelsesugen forløb fortrinligt.

12. Eventuelt.
Kan skolebibliotekets åbningstider ændres inden for rammerne?
Kursusbrochure uddelt: Ugekurser og det der ligner 2004-2005.
Lover man børnene en tur i skoven, skal man holde det. Børnene mødte korrekt påklædt, men turen blev aflyst - på grund af vejret… episode fra 2B under fordybelsesugen. Skoleledelsen bedt om at gå videre med sagen.Sidst opdateret den 13. februar 2004