Referat fra Skolebestyrelsesmødet
13. januar 2004


 1. Introduktion af chefkonsulent Hannah Fjældstad.
Hannah arbejder for Kommunernes Landsforening , og er stillet til rådighed for at hjælpe os i arbejdet frem mod fleksibel skole. Hannah har arbejdet med tilsvarende projekter de sidste 5-6 år. Arbejdsformen er vejledning, coaching, rådgivning af skolens ledelse og skolebestyrelsen.

 2. Udpegning af referent til kontakten: Lasse Buus

 3. Godkendelse af sidste referat:
Ingen bemærkninger.

 4. Orienteringspunkter:

 • Skolebibliotekets åbningstider kan ikke ændres for øjeblikket, idet det griber ind i lærernes tjenestetider. Tages op i forbindelse med nyt skoleår
 • Placering af 8. og 9. klasser ønskedes flyttet på grund af for meget støj, når SFO startede efter kl 13. Lærerne mener ikke det er et generelt problem. Dette kunne ikke lade sig gøre.
  Ledelsen vil forsøge at få SFO til at være mere stille frem til kl 14.30.
  SFO repræsentanten havde svært ved at forstå, hvorledes det kunne lade sig gøre. Bestyrelsen ønskede en lokale placeringspolitik for næste år.
 • Udearealer er blevet gennemgået af Teknologisk Institut for specielt at vurdere sikkerheden for børnene. Vi har modtaget en rapport, som et udvalg arbejder med. Der var et stærkt ønske fra skolebestyrelsen om at få en kopi.
 • Trafikfremmende foranstaltninger vil blive gennemført, som aftalt med Teknisk forvaltning. Det vil være en væsentlig forbedring af sikkerheden for at børnene kan komme til skolen. Det eneste, som ikke var positivt, at man fra Teknisk forvaltning fastholdt hegnet ned gennem tunnelen. Det besluttedes at bestyrelsens formand og skolens ledelse straks meddeler vores holdning vedrørende hvordan sikkerheden i tunnelen forbedres.

 5. Nyt fra Elevrådet.
Der har ikke været afholdt møde, så der var intet nyt.

 6. Brugerundersøgelsen.
Der var stor tilfredshed med at 179 havde svaret, hvilket er tæt på 40 %.
Se endvidere www.skovboskolen.dk, hvor hele undersøgelsen er lagt ud.

 7. Skolebestyrelsesvalget.
Den udsendte folder blev taget til efterretning. Dog beklagede Ejnar Andersen, at det var nævnt, at han var rede til genvalg.

 8. Punkter til kommende møder:

 • Fleksibel skole
 • Forslag til budget 2004
 • Status for 2003
 • Brugerundersøgelsen

 9. Meddelelser.

 • Formand: Ingen
 • Skoleledelsen: Arbejder med at søge midler til at skolen kan yde lektiehjælp.
  Læseprøver er gennemført for 2002/03 dækkende alle skoler i kommunen. Resultatet vil blive sendt rundt.
 • SFO: Der laves en prøve med et separat morgenteam uafhængig af bemandingen om eftermiddagen

10. Eventuelt.

 • Mapper som vikarer skal kunne bruge, når de overtager en undervisning i en klasse uden varsel føres ikke altid løbende. Disse ellers udmærkede mapper bedes ledelsen sikre at de løbende bliver opdateret.
 • Mødeindkaldelse vedrørende møderne til fleksibel skole er kommet så sent ud, at det skaber problemer for de forældrevalgte repræsentanter. Hannah Fjældstad ønskede at vise størst mulig fleksibilitet, således at problemet kunne løses.

Bjæverskov, den 18.1.04
Lasse BuusSidst opdateret den 14. februar 2004