Referat fra Skolebestyrelsesmødet
3. februar 2004


Referat
Referatet blev godkendt. Der blev fra flere sider gjort opmærksom på, at referaterne fra møderne i december og januar endnu ikke havde været i Kontakten. Ledelsen bringer forholdet i orden.

Udearealer
Legepladsredskaberne er nu blevet vurderet af en uvildig legepladsinspektør, Betina Steffensen, der har udfærdiget en fyldig rapport om legeredskabernes tilstand.
SFO-forældreråd har indstillet, at bestyrelsen sender rapporten til kommunen og samtidig stiller krav om, at der udarbejdes en handlingsplan for at rette op på de kritisable forhold. Bestyrelsen tog dette til efterretning. Bent Elhegn ville samtidig foranledige en gennemgang af legeredskaberne ved pedellerne med henblik på at forebygge ulykker indtil reelle udbedringer er sket.
Ledelsen holder møde med Teknisk Forvaltning allerede torsdag den 5. februar, kl. 10.00.

Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger
Skolebestyrelsen har bedt Teknisk Udvalg om at revurdere beslutningen om at sætte et midterhegn op i tunnelen under Lidemarksvej. Skolebestyrelsen ønsker i stedet en løsning, hvor oversigtsforholdene på hver side af tunnelen bliver forbedret.
Teknisk Udvalg ønsker imidlertid ikke at behandle sagen yderligere. Bestyrelsen besluttede at drøfte muligheden for yderligere tiltag med kontaktforældrene på førstkommende møde.

Forslag til forretningsorden
Forslaget blev drøftet, men ikke endeligt vedtaget. Bent arbejder videre med de bemærkninger, der blev givet, således at et nyt forslag kan fremsættes på næste møde.

Nyt fra elevrådet
Elevrådet fremsatte i oktober ønske om et læskur ved busstoppestedet på Halvejen samt opsætning af borde og stole på græsset mellem Østervang og Kokkebro. Ønskerne har endnu ikke været behandlet i bestyrelsen.
Ledelsen drøfter læskuret med Teknisk Forvaltning på mødet torsdag den 5. februar, og elevrådet udarbejder et mere konkret oplæg til indretning af væresteder, som bestyrelsen kan behandle i forbindelse med fastlæggelsen af budgettet for 2004.
Endelig ønsker eleverne en udbygning af cykelskuret i skolegården. Skolen har for nylig fået afslag på en ansøgning om penge hertil, men der er mulighed for at sætte cykelstativer op uden overdækning.

Brugerundersøgelse
Med enkelte tilrettelser blev formandens forslag til indholdet i bestyrelsens udtalelse vedtaget.
Brugerundersøgelsen fremlægges på valgmødet den 4. februar.

Fleksibel Skole
Forslag til principper for Fleksibel Skole blev drøftet, og konsulent Hanna Fjældstad arbejder videre på baggrund heraf.
Hanna Fjældstad gjorde opmærksom på, at det er vigtigt, at principperne bliver formuleret så bredt, at ledelse og medarbejdere har reelle og fleksible handlemuligheder i hverdagen.
Medarbejderrepræsentant Jørgen Hansen bemærkede, at medarbejdernes timeressourcer skulle stå i fornuftigt forhold til de opgaver, de skulle løse.
Lars Frederiksen gjorde opmærksom på, at man allerede i sommeren 2002 blev præsenteret for en model af fleksibel skole, som alle kunne tilslutte sig, og at denne model fortsat måtte være slutmålet. Ledelsen har givet udtryk for, at den ikke kan finde ressourcerne til denne model indenfor den nuværende budgetramme.
Lars Frederiksen efterlyste derfor et oplæg/forslag fra konsulent Hanna Fjældstad til en prioritering af skolens nuværende ressourcer i forhold til indførsel af Fleksibel Skole pr. 1. august 2004 samt en analyse af behovet for ændringer i styrelsesvedtægt og delegationsvejledning, således at bestyrelsen evt. kan fremsætte ønske herom overfor kommunalbestyrelsen. Det er vigtigt, at der arbejdes på at få eventuelle unødige bindinger i forhold til eksisterende ressourcer fjernet. Dette blev der udtrykt politisk vilje til, da man udarbejdede kommunens overordnede vision og målsætninger primo september.

Budget 2004
Udskudt til næste møde.

Venlig hilsen
Lars FrederiksenSidst opdateret den 11. marts 2004