Referat fra Skolebestyrelsesmødet
2. marts 2004


 1. Udpegning af referent til kontakten:
Annemette Jørgensen.

 2. Godkendelse af referat:
Ingen bemærkninger.

 3. Opfølgning/orientering:
Udearealer, der arbejdes videre med sagen, både med dræn og med at få bygget nye legeting.
Forslag til forretningsorden, udskudt til næste møde.
Brugerundersøgelsen, vi fik undersøgelsen udleveret som "bogform".

 4. Nyt fra elevrådet:
Der har ikke været afholdt møde siden sidst.

 5. Forslag til budget:
Der er afsat ekstra midler til ny legeplads og til at gøre skolen mere indbydende og "up to date". Undervisningsmiddelkontoen er derfor nedskrevet. Der ansøges ekstra om renovering af gulv i gymnastiksalen.

 6. Opstillingsmøde/valgmøde:
Der udsendes brev til alle nuværende og kommende børnehaveklassesforældre. Der skal vælges 4 skolebestyrelsesmedlemmer samt 7 suppleanter. Der er opstillingsmøde d. 29.3.04

 7. Fleksibel skole:
Den kommunale arbejdsgruppe og teamudviklingsgruppen har været samlet 2 gange. Der er taget beslutning om hvilke emner der skal diskuteres på de 3 pædagogiske aftener.
A: Team
B. Holddannelse
C. Professionalisering af teams
Arbejdsformen vil være cafeform.
Sideløbende holder ressourcegruppen møder, her drøftes forbruget af timeressourcer.
Skolebestyrelsen er inviteret med til de 3 pædagogiske aftener, som lyttende gæster.

 8. Årsrapport:
Godkendt.

 9. Orientering om møde med teknisk direktør:
Der er blevet bevilliget at grunden omkring Regnemark bliver drænet og afvandet, så der kan påbegyndes bygning af ny legeplads.
Bordpladerne i fysik skiftes.
Udluftning i hjemkundskab er ikke god nok, der kommer en teknisk løsning.
Varme i Dalmosen, eller mangel på samme, der er sat teknikere på for at afhjælpe problematikken.
Småting repareret og malet.
Byggesagen afsluttes 1. april 2004.
Diskussion af udskiftning af lofter i festsalen. SB vil skrive til teknisk forvaltning.

10. Punkter til kommende møder:
Forslag til forretningsordnen.
Oplæg til udearealer bl.a. fra elevrådet.
Timebudget.

11. Meddelelser:
Vi har fordybelsesuge, holddeling på kryds og tværs, vi har en god uge.

12. Eventuelt:
Dan Oddershede takkede de skolebestyrelsesmedlemmer der træder af og dermed var med til møde for sidste gang.

Bjæverskov, den 10.3.04
Annemette JørgensenSidst opdateret den 11. marts 2004