Referat fra Skolebestyrelsesmødet
16. juni 2004 klokken 18.00 - 20.00


 1. Udpegning af referent til Kontakten.
  Flemming Skov blev udpeget.

 2. Beslutning
  Udearealer, legepladsprojekt - fremlæggelse v/Bente Bøgh Kamp og Henrik Agner.
  Bilag.

  Repræsentanter fra Legepladsudvalget fremlagde planen for såvel den første fase af projektet såvel som den samlede plan.
  Den nye opbygning er udarbejdet i samarbejde med firmaet Fantasileg, som specialiserer sig i denne slags opgaver og er velbevandret i sikkerheden.
  Den første fase forventes færdig inden udgangen af 2004.

  Legepladsudvalget vil ophænge tegninger af planen såvel som fotografier fra eksisterende anlæg til orientering.

  Størstedelen af de eksisterende anlæg vil blive afviklet, dog ikke legefortet ved SFO 2 som vil blive renoveret og bragt i sikkerhedsmæssigt forsvarlig stand.

  En del af nedbrydningen af de eksisterende anlæg er henlagt til legepladsdagen 21/8.

  Skolebestyrelsen opfordrer alle til at give en hånd med!

 3. Beslutning
  Høring: "Overordnede mål på dagpasningsområdet pr. 1. 1. 2005"
  Bilag.

  Ingen kommentarer fra SB.

 4. Orientering
  Evaluering af Skovbo Center 10 v/Afdelingsleder Jørgen Blond
  Papirer udleveres på mødet.

  Jørgen Blond gav en detaljeret og levende redegørelse for evalueringsrapporten for Skovbo Center 10.

 5. Nyt fra elevrådet.
  Fremlæggelse af tidligere udsendt oplæg vedr. udeareal mellem Kokkebro og Østervang.

  SB ser frem til at kunne byde velkommen til de nyvalgte deltagere fra Elevrådet.

  Det diskuteredes kort om mødeformen kunne tilpasses så elevrepræsentanterne kunne nøjedes med at deltage i relevante dele af mødet og herefter være undskyldt.

  Oplægget vedr. området mellem Østervang og Kokkebro afventer deltagelse fra Elevrådet.

 6. Godkendelse af referat. v/ Dan Oddershede
  Bilag.

  Referat fra sidste møde 4/5 godkendt uden bemærkninger.

 7. Opfølgning og status af protokol.

      Venter     Igangværende     Afsluttet  
   Udearealer: X 
   Forretningsordenen: X 
   Budget og regnskab:X  
   Timefordelingsplan:  X
   Udviklingsplanen: X 
   Principper for fleksibel skole: X 
   Princip for mobiltelefoner med kamera:  X  
   Legeplads/udearealer: X 
   Temaer for skolebestyrelsens arbejde:X  
   Deltagelse i undersøgelsen fra
   Statens institut for Folkesundhed:
    X
   Info-folder: X 

 8. Orientering
  Opfølgning på vikardækningen v/ Jan Mindegaard
  Bilag - Udleveres på mødet.

  Jan fremlagde tal for vikardækningen for indeværende år. Skolebestyrelsen vil i det kommende skoleår regelmæssigt overvåge de tilsvarende tal for det nye skoleår, ikke mindst for at vurdere om Fleksibel Skole nedbringer vikardækningen ifm. planlagt fravær.

 9. Orientering
  Info-folder vedr. skoleår 2004/2005
  Bilag - Udleveres på mødet.

  Skolens ledelse har klargjort informationsfolderen til alle forældre som vil blive rundsendt sammen med næste nummer af kontakten sammen med en invitation til fællesmøde 5/8-2004.
  Folderen giver efter gennemsyn og diskussion med kontaktforældregruppen nu et glimrende overblik over de overordnede målsætninger og ideer, som vil blive yderligere uddybet på førnævnte møde.

 10. Drøftelse og beslutning
  Ønsker til budget 2005

  • Renovering af gulv i gymnastiksal
  • Kunstner til udsmykning
  • Udearealet mellem Kokkebro og Østervang
  • Forhøjelse af bestyrelsesdiæter
  Skolens ledelse vil undersøge om den generelle tildeling til undervisningsmidler har fulgt med pristallet.

 11. Beslutning
  Forretningsorden v/ Dan Oddershede
  Bilag.

  Den reviderede forretningsorden for skolebestyrelsen blev vedtaget uden bemærkninger.

 12. Punkter til kommende møder.
  Kommende møder
  Beslutning vedr. SC 10

 13. Meddelelser.
  Skovboskolen blev valgt som indsatsskole ifm. den tidligere omtalte undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed.
  Nyvalgte medarbejderrepræsentanter er Mette Sømod og Bjarke Philipsen

 14. Eventuelt.
  Intet

 15. Næste møde: tirsdag d. 10. august 2004 kl. 18.30Sidst opdateret den 20. august 2004