Referat fra Skolebestyrelsesmødet
10. august 2004


  Afbud: Dan Oddershede, Gitte Holm og Mette Sømod.

 1. Udpegning af referent til Kontakten
  Anne-Marie Enevoldsen.

 2. Nyt fra elevrådet.
  Ingen repræsentanter mødt - men der er valgt 2.

 3. Godkendelse af referat
  Godkendt uden bemærkninger.

 4. Opfølgning og status af protokol

      Venter     Igangværende     Afsluttet  
   Forretningsordenen:  X
   Budget og regnskab:X  
   Udviklingsplanen: X 
   Principper for fleksibel skole: X 
   Princip for mobiltelefoner m/kamera:X  
   Legeplads/udearealer: X 
   Temaer for skolebestyrelsens arbejde:  X  
   Info-folder:  X
   Analyse af tildelingsnøgle
   til undervisningsmidler:
  X  
   Fysiklokale: X 

 5. Godkendelse af evalueringsrapport for Skovbo Center 10
  Skovbo Center 10 er nu i gang med sit 3. år og til brug for den evaluering, der skal ske i efteråret, omkring centrets fortsættelse i skoleåret 2005/2006, har centrets leder Jørgen Blond udarbejdet en rapport, der har været forlagt skolebestyrelsen. Jørgen Blond deltog derfor i mødet under dette punkt for at besvare evt. spørgsmål. Det blev besluttet at rapporten fremsendes til Børne- og Kulturudvalgt uden ændringer.

 6. Opfølgning på forældremødet d. 5. august
  Der var inviteret til forældremøde for hele skolen 5. august med emnet "Den ny Folkeskole". Fremmødet var på niveau med tidligere møder af denne art - der var omkring 34 hjem repræsenteret. Bent Elhegn orienterede om resultatet af arbejdet med indførelse af den fleksible skole på Skovboskolen. Der blev måske ikke lagt vægt nok på, at eleverne fortsat vil være tilknyttet en stamklasse, hvor størstedelen af undervisningen stadig vil foregå. Men det generelle indtryk var, at de, der var mødt frem, synes det var et godt møde. Udover den nye folkeskole blev der også orienteret om legepladsprojektet og skolens mobbeplan efter Helle Højby - metoden.

 7. Brug af mobiltelefoner
  Det blev drøftet om, skolebestyrelsen burde lave et princip for brug af mobiltelefon såvel med som uden kamera på Skovboskolen. Efter en kortere meningsudveksling, hvor man kom ind på mobiltelefoniens indtog i samfundet, de tidligere uformelle regler på skolen, lovgivningen og privatlivets fred, når vi taler om fotografering, var der enighed om, at der skal udarbejdes principper. Punktet tages derfor op igen på næste møde til vedtagelse.

 8. Emner til næste møde

  Principper for brug af mobiltelefoner på Skovboskolen.
  Økologi på Skovboskolen.
  Tilladelse til at forlade skolen i spisefrikvarteret for 7. klasse i skoleåret 2004/2005.

 9. Meddelelser
  Formanden: Ingen

  Skoleleder:
  God 1. skoledag trods regnvejr. 2. - 9. kl. samledes til mindesamling (en del af skolens sorgplan), da skolen har mistet en elev i ferien.

  Alle lærerne var på skolebænken efter skoletid 4.8 for at blive undervist i team-arbejde. Undervisningen fortsætter 18.8.

  Trafikforholdene er som lovet blevet forbedret i ferien, men der mangler fortsat noget. Der er etableret bump på Lidemarksvej, men belysningen mangler. Fortorvet før hallen er blev skiftet fra fliser til asfalt, og på kørebanen er der lavet nogle hvide felter i en halvbue, der viser at man ikke må køre op forbi hallen for at sætte børn af. Der skulle så vidt vides også komme en skiltning med forbuddet, men denne mangler. Desuden mangler afstribningen af cykelstien på parkeringspladsen foran skolen, og det hegn man har påtænkt at opsætte i tunnellen.

  Økonomiudvalget havde frigivet 200.000 kr. til SFO's legeplads-projekt.

  Andre:
  Bjarke kunne fra SFO orienterer om, at Caroline fra Guldminen har fået et barselsvikariat i 0.B. for Pernille. Dette gav et "hul" i SFO, men man har nu fundet et vikar for Caroline.

 10. Eventuelt
  Skoleledelsen og skolebestyrelsen skal blive bedre til at bruge skolens hjemmeside til informationer. Bl.a. var indbydelsen til forældremødet 5. august ikke lagt ud på hjemmesiden.

  Rengøringen på skolen var oppe at vende, og Bent Elhegn kunne berette, at skolens rengøring er under konstant vurdering.

  På forældremøde i Indskolingsafdeling A blev der spurgt om, hvad man gør når et barn er sygt.
  Skolen forventer at forældre til børn i 0-2 kl. ringer til skolens kontor om morgenen. Skolens kontor giver så beskeden videre til SFO.

  Det undersøges om skolemælken, specielt her i sommervarmen, kommer på køl ved ankomsten til skolen, idet nogle børn klager over, at den er varm.

  For referatet
  Anne-Marie Enevoldsen


Sidst opdateret den 22. september 2004