Referat af Skolebestyrelsesmøde
6. december 2005 kl. 18.30 - 20.30


Dirigent: Dorte Myhre Therkildsen
Referent: Johnny I. Larsen

Tilstedeværende: Dorte Myhre Therkildsen, Ejner Andersen, Anne-Marie Enevoldsen, Brian Christiansen, Orla Johannsen, Knud Birkedal Nielsen, Kenn Birger Klinthøj, Bjarke Philipsen, Henrik Marker, Johnny Larsen, Bente Bøgh Kamp.
Fra elevside: Line Enevoldsen.

 1. Godkendelse af referat:
  Referat godkendt.

 2. Elevrådet:
  Intet nyt.

 3. Ansvarsfordeling i ledelsen:
  Henrik Marker orienterede om ansvarsfordelingen.

 4. Orientering om brugertilfredshedsundersøgelsen:
  Henrik Marker orienterede om brugertilfredshedsundersøgelsen og handleplanen som vedlægges referatet.

 5. Selvstyrende teams:
  Henrik Marker orienterede om selvstyrende teams og de muligheder der er. Her så vi på blokmuligheder, fordele og ulemper.

 6. Princip omkring supervision ved vikardækning af længere varighed:
  Dorte vil gerne lave et princip omkring længere varende vikardækning
  Dorthe og Henrik udarbejder et forslag.

 7. Princip for klassedannelse i børnehaveklassen:
  Henrik Marker orienterede om de gode principper fra 2004 og læste evalueringsrapporten op. På baggrund af evalueringsrapporten blev det vedtaget, at gå tilbage til klassedannelse fra skoleårets start.

 8. Vikardækning/fraværslister:
  Johnny Larsen orienterede om vikardækningen.
  2004  = 8,0 %
  3.kvt. = 6,4 %
  Der var ønske om at se statistik fra hvert kvartal.

 9. Skole/hjemsamarbejde. Evaluering af kontaktforældremøde:
  Dorte orienterede om det positive kontaktforældremøde.
  Der var ønsker om principper over for vold, møde vedrørende stoffer i de store klasser evt. med Henrik Rindom.
  Ønsket om en kontaktforældremappe med praktiske oplysninger og principper blev drøftet. Der var ikke tilslutning for mappen, men et ønske om mere brug af internettet.

 10. Skolebestyrelsesvalg:
  Henrik Marker orienterede om skolebestyrelsesvalget og de nye regler blev gennemgået.
  De 3 personer, der er på valg, ønsker genvalg.
  Alle personer, der stiller op til valget, stiller op individuelt.

 11. Meddelelser:
  a) Formanden: 9.a ønsker salg af slik, dette var ok i uge 3. Dorte orienterede om det fælles arbejde omkring fusionen. Der vil blive et møde den 19. januar 2006 på Gørslev Skole.

  b) Skoleledelsen: Henrik Marker orienterede om skimmelsvampen på skolen.
  Skovboskolen søger en ny lærer.
  0. klasse er indskrevet med 69 elever.
  Johnny Larsen orienterede om Agenda 21.

  c) Forældreforeningen: Anne-Marie spurgte til samarbejdsaftale og vedtægter for SFO og vil gerne havde at skolebestyrelsen deltager i SFO møder.

  d) Forældreråd SFO: Bente orienterede om legepladsen.
  Det blev vedtaget, at SFO har julelukket i julen 2006.

  e) Øvrige: Morgenkørsel og standsning på brandvejen er et problem, evt. kontakt til politiet.

 12. Eventuelt:
  Mødet sluttede kl. 22.30.


Sidst opdateret den 8. februar 2006