Referat af Skolebestyrelsesmøde
Skovboskolen, mødelokale K2
10. januar 2006 kl. 18.30 - 20.30


Dirigent: Dorte Myhre Therkildsen
Referent: Bjarke Philipsen

Tilstedeværende: Dorte Myhre Therkildsen, Flemming Skov, Ejner Andersen, Anne-Marie Enevoldsen, Brian Christiansen, Knud Birkedal Nielsen, Kenn Birger Klinthøj, Mette Sømod, Bjarke Philipsen, Henrik Marker.
Fra elevside: Line Enevoldsen, Michaela Hindsbøl.

 1. Rundvisning på skolen:
  Henrik Marker viste skolebestyrelsen rundt på skolen.

 2. Godkendelse af referat:
  Referatet godkendt.

 3. Elevrådet:
  Der bliver ofte bestilt for lidt mad til skoleboden. Elevrådet foreslår, at der bliver bestilt mere. Henrik fortæller, at Yvonne har forsøgt at justere, da der tidligere er blevet bestilt for meget. Henrik taler med Yvonne om problemet.
  De store elever kan virke dominerende på skolevejen og skaber dermed utryghed på vej til skole. Henrik opfordrer til, at man kommer til ham med navne på de pågældende store elever, så man konkret og målrettet kan gøre noget ved problemet.
  8. klasse står for skoleboden og spørger, om aftalen om indtjening til deres klassekasse holder. Det gør den, og der er d.d. solgt 12.000 enheder. Klasserne får 25 øre for hver solgt enhed.

 4. Orientering om brugertilfredshedsundersøgelsen:
  Har tidligere været drøftet.

 5. Eksempel på aktivitetsplan:
  Henrik Marker orienterede om aktivitetsplan for den enkelte lærer. Som eksempel blev en typisk lærers timeforbrug på årsplan gennemgået.

 6. Planlægning af besøgsdag torsdag den 26. januar 2006:
  Henrik præsenterede besøgsskema for hvert enkelt skolebestyrelsesmedlem.

 7. UMV - UndervisningsMiljøVurdering:
  Vurderingen foregår på intranettet i perioden 30. januar til 17. februar 2006.
  Henrik orienterede om proceduren, indholdet og omfanget af vurderingen. Skemaerne behandles på udvalgsmøder den 25. januar og 9. marts 2006. Fra skolebestyrelsen deltager Flemming, Knud og Kenn i udvalget.

 8. Plan for voldsom adfærd eleverne imellem:
  Forslag om at udbygge mobbeplanen til også at indeholde en handlingsplan/procedure, der kan håndtere den, der udøver volden og den, der er ramt af volden. Henrik laver et udkast.

 9. Euforiserende stoffer. Evt. planlægning af en fælles dag:
  Specielt i indskolingen er der blandt forældre et stort ønske om en temaaften med foredragsholder. Dorte arbejder videre.

 10. Meddelelser:
  a) Formanden: Skovbo Center 10 har i øjeblikket 38 elever.
  Rullende mødedatoer for skolebestyrelsen:
  Første møde onsdag den 8. februar 2006. Derefter den første torsdag i måneden, dernæst den første tirsdag o.s.v.

  b) Skoleledelsen: Henrik Marker orienterede om, at SFO-leder Bente Bøgh Kamp har opsagt sin stilling.

  c) Forældreforeningen:

  d) Forældreråd SFO:

  e) Øvrige:

 11. Eventuelt:
  Mødet sluttede kl. 20.25.


Sidst opdateret den 8. februar 2006