Referat af Skolebestyrelsesmøde
Skovboskolen, lærerværelset
8. februar 2006 kl. 18.30 - 20.30


Dirigent: Dorte Myhre Therkildsen
Referent: Johnny I. Larsen

Tilstedeværende: Dorte Myhre Therkildsen, Ejner Andersen, Anne-Marie Enevoldsen, Knud Birkedal Nielsen, Kenn Birger Klinthøj, Mette Sømod, Jens Jørn Bruun (SFO), Henrik Marker, Johnny I. Larsen.
Fra elevside: Line Enevoldsen, Michaela Hindsbøl.

 1. Godkendelse af referat:
  Referat godkendt.
  Igangværende kasse savnes med referatet.

 2. Elevrådet:
  Der er meget tyveri på Skovboskolen, så der var et ønske om nøgleskabe til hver elev.
  Der var et ønske om, at 7. - 9. klasse bliver flyttet til Østervang efter sommerferien.
  Elevrådet havde en konkurrence om et nyt navn til skoleboden.

 3. Opfølgning på skolebestyrelsesvalg:
  Proceduren blev gennemgået og de 3. kandidater var på plads med hver af deres 4. stillere.
  Suppleanter er på plads.

 4. Evaluering af besøgsdag:
  Alle fra bestyrelsen fortalte om dagen, og alle var generelt positive med dagens oplevelser.

 5. Normer/værdier/adfærd:
  Henrik Marker orienterede omkring bilaget "Godt ord igen".
  Bilaget blev vedtaget.

 6. Principper for vikardækning:
  Principperne for vikardækningen blev gennemgået og vedtaget.
  Følgende pkt. skulle med "Oversigt over vikarforbrug til skolebestyrelsen".

 7. Orientering vedr. IT på skolen:
  Udsat til næste møde.

 8. Orientering vedr. selvstyrende teams:
  Henrik Marker orienterede om selvstyrende teams i indskolingen, som bliver sat i værk efter sommerferien.

 9. Orientering omkring skimmelsvamp:
  Johnny Larsen orienterede om renoveringen af fysiklokalet og dette er nu klar til brug igen.

 10. Økonomien (lukket møde):
  Emnet blev drøftet.

 11. Meddelelser:
  a) Formanden: Der var mange fra de forskellige skolebestyrelser fra Skovbo Kommune, der var mødt op til det store fælles møde på Gørslev skole. Her blev fusionen med Ny Køge Kommune drøftet.

  b) Skoleledelsen: Ansættelsesudvalget vedrørende den nye SFO leder er på plads og proceduren blev gennemgået. Se bilag.
  Skovboskolen har modtaget en mail, hvor eleverne kan være med som statister i skuespil og film. Dette blev taget positivt. Forældre skal tages med på råd.
  10. klasse Center fremlagde ønske om salg i skoleboden hver torsdag i skoleåret 2006/2007. Dette fik de lov til.

  c) Forældreforeningen:

  d) Forældreråd SFO: Jens Jørn Bruun orienterede om SFO 1 & 2. Der bliver arbejdet indefor følgende områder:
  Legepladsen skal udbygges.
  Lukkeordning.
  Forældreråds mål for 2006.

  e) Øvrige:

 12. Eventuelt:
  Mødet sluttede kl. 21.00.


Sidst opdateret den 13. februar 2006