Referat af Skolebestyrelsesmøde
Skovboskolen, mødelokale K2
mandag den 3. april 2006 kl. 18.30 - 20.30


Dirigent: Dorte Myhre Therkildsen
Referent: Johnny I. Larsen

Tilstedeværende: Dorte Myhre Therkildsen, Ejner Vismoes Andersen, Knud Birkedal Nielsen, Kenn Birger Klinthøj, Brian Christiansen, Peter Knappmann, Orla Johannsen, Mette Sømod, Annemette Jørgensen, Henrik Marker, Johnny I. Larsen.
Fra elevside: Line Enevoldsen.

 1. Kl.18.30 - 19.00. Statusmøde vedrørende skolebestyrelsen:
  Konstituering af skolebestyrelsen:
      Formand: Dorte Myhre Therkildsen
      Næstformand: Ejner Vismoes Andersen
  I udvalg:
      Skole og Samfund: Anne-Marie Enevoldsen og Knud Birkedal Nielsen
      Agenda 21: Kenn Birger Klinthøj
      Undervisningsmiljøvurdering: Kenn Birger Klinthøj, Knud Birkedal Nielsen og Peter Knappmann.

 2. Godkendelse af referat:
  Referatet blev ikke godkendt, da der var uoverensstemmelse vedrørende pkt. 11. økonomi lukket møde.

 3. Velkomst til Peter Knappmann - Flemming Skov udtræder af skolebestyrelsen:
  Dorte Myhre Therkildsen bød Peter Knappmann og Annemette Jørgensen, ny SFO-leder, velkommen til skolebestyrelsen.

 4. Elevrådet:
  Line Enevoldsen orienterede om ønsker fra elevrådet:
  Der ønskes mere plads til cyklerne ved skolens hovedindgang - evt. flere cykelstativer eller cykelkælder.
  Johnny Larsen undersøger mulighederne for at etablere/renovere cykelområdet.
  Vedrørende elevernes påklædning foreslog elevrådet, at 9. klasserne orienterede de yngre elever på Skovboskolen om påklædning og mobning.

 5. Orientering om lovforslag vedrørende folkeskolen:
  Henrik Marker orienterede om lovforslaget vedrørende folkeskolen. Lovforslaget vil være med til at styrke faget historie og dansk. Der vil blive flere timer til dansk i de små klasser. Der vil blive flere nationale test på forskellige fag. Resultaterne fra elevernes test skal bruges til individuelle handleplaner, hvor målet er et værktøj til elevens videreudvikling og læring.

 6. Orientering om busskur V/ Johnny Larsen:
  Johnny Larsen orienterede om busskuret, der skulle placeres ved Halvejen. Skovbo Kommune har givet afslag på den ansøgning, der var sendt til kommunen.
  Brian Christiansen og Johnny Larsen laver et nyt forslag og sender det til Skovbo Kommune.

 7. Principper for læsning/dansk. Bilag:
  Henrik Marker orienterede om dansk og læsning på Skovboskolen. Henrik fortalte om LUS (LæseUdviklingsSkema), som er et bedømmelsesværktøj til lærerne, så lærerne kan beskrive den enkelte elevs læseudvikling og læsefærdigheder. Samtidig kan materialet bruges som afsæt for planlægning af læseundervisningen.
  Princippet for læsning og dansk blev vedtaget.

 8. Skolebestyrelsessamarbejde i kommunen V/ Anne-Marie Enevoldsen og Ejner Andersen:
  Knud Birkedal orienterede fra mødet i Skole og Samfund på Gørslev Skole. På mødet var der forslag om, at oprette et fællesråd, som skal arbejde med skolestrukturen i Ny Køge Kommune.
  Der var enighed om, at det var et godt forslag med et fælleråd og skolebestyrelsen vil fortsætte deres arbejde i Skole og Samfund.

 9. Kommende børnehaveklasser:
  Der er på nuværende tidspunkt indskrevet 70 elever til de kommende børnehaveklasser.
  Der bliver 3 klasser, som dannes ud fra følgende principper - forældreønsker og børnehaveplacering.
  Der vil være et fælles forældremøde tirsdag den 16. maj 2006.

 10. Meddelelser:
  a) Formanden: Dorte Therkildsen fortalte, at hun var blevet kontaktet af TV Køge vedrørende et interwiev omkring økonomien på Skovboskolen. Dette blev ikke til noget.

  b) Skoleledelsen: Vedrørende lærernes arbejdstid næste skoleår, så er fagfordelingen og timeplans-fordelingen hængt op. Nye tiltag er 1 ekstra time i kristendom på 1. og 6. årgang.
  Majken Matras Christoffersen starter på arbejde igen den 4. april efter længerevarende sygdom.

  c) Forældreforeningen:

  d) Forældreråd SFO: Birthe Jeppesen SFO går på pension til maj.
  Arbejdet på legepladsen vil starte til maj.
  Der er fælles forældredag med pileflet den 6. maj.
  Annemette Jørgensen starter i dag som ny SFO-leder.

  e) Øvrige:

 11. Lukket møde. Aktuel elevsag:
  Henrik Marker orienterede om punktet.

 12. Lukket møde. Økonomi (Bilag):
  Henrik Marker orienterede om punktet. Det er fra politisk side besluttet at sammenlægge SFO og skoleøkonomien på samtlige skoler i kommunen.

 13. Eventuelt:
  Kenn Klinthøj og Johnny Larsen orienterede om Agenda 21 udvalget, hvor der på nuværende tidspunkt bliver arbejdet med "sund skole".
  Vi prøver med bedre og sundere mad i Skoleboden og vi arbejder på, at bygge et væksthus med kantine, opholdsområde, føle-, sanse- og forsøgsområde.

  Mødet sluttede kl. 21.20.


  Bilag: Opfølgning og status af protokol - 22. marts 2006:

    Venter Igangværende Afsluttet
  Budget og regnskab   X  
  Brugertilfredshedsundersøgelsen     X
  Legeplads/udearealer     X
  Fysiklokale   X  
  Normer og værdier     X
  Kontaktforældremøde   X  
  Gymnastiksal   X  
  Skolebestyrelsesvalg     X
  Skimmelsvamp - fysik     X
  Foredragsholder   X  
  Samarbejdsaftale SFO   X  
  Legeplads X    
  Busskur   X  


Sidst opdateret den 21. april 2006