Referat af Skolebestyrelsesmøde
Skovboskolen, mødelokale K2
tirsdag den 2. maj 2006 kl. 18.30 - 20.30


Dirigent: Dorte Myhre Therkildsen
Referent: Johnny I. Larsen

Kontoret sørger for mad.
Tilstedeværende: Dorte Myhre Therkildsen, Ejner Vismoes Andersen, Knud Birkedal Nielsen, Peter Knappmann, Anne-Marie Enevoldsen, Mette Sømod, Bjarke Philipsen, Henrik Marker, Johnny I. Larsen.
Fra elevside: Line Enevoldsen og Michaela Hindsbøl.

 1. Godkendelse af referater fra den 2. marts og den 3. april 2006:
  Referat fra 2. marts 2006 er godkendt med følgende tilføjelse:
  I skolebestyrelsen er der blandt de enkelte medlemmer ikke enighed omkring den afgørelse, som Skovbo kommune har meldt ud vedrørende overførsel af budget fra Skovboskolens SFO til Skovboskolen.

 2. Elevrådet:
  Elevrådet og de store elever synes ikke, at det er en straf at blive bortvist fra skolen. De ville gerne have, at eleverne skulle være på skolen efter undervisningen.
  Det blev meddelt, at skolen kun anvender bortvisning i skærpede tilfælde, og at hjemmet naturligvis altid er orienteret om baggrunden herfor.

 3. Kommende møderække for skoleåret 2006/2007:
  Flyttes til pkt. 6.

 4. Orientering om ansættelse af SFO-afdelingsleder:
  Fra den 1. juni 2006 er der ansat en ny SFO-afdelingsleder, Linda Sølund, som kommer fra Køge. Linda har tidligere været leder for en SFO i Greve kommune.

 5. Status vedrørende skolebestyrelsens udvalg:
  Skolebestyrelsens udvalg blev gennemgået - se bilag.
  Brian Christiansen og Ejner Andersen blev valgt som medlemmer af fysiske rammer.
  Hvis der opstår ad hoc udvalg, så var alle klar til at byde ind på opgaverne.

 6. Økonomi - Budgetrammer:
  Skovbo kommune har lavet en fejl i tildelingen på børnene i SFO, så de får 250.000,00 kr. mindre i 2006.
  Budgetramme - undervisningspersonalet har været for højt, så der skal spares på personalet i specialklasserne - da disse har været overnormeret.
  Skovboskolen er opmærksom på at få refusioner hjem til dækning af vikar ved længerevarende sygdom eller fleksjob.
  Legeplads fremlægges næste gang.

 7. Ønsker til dagsordenpunkter:
  • Hvordan ønsker bestyrelsen at arbejde?
  • Forældrenes inddragelse.
  • Elevernes inddragelse.
  • Årsberetning?:

  Næste møde mandag den 12. juni 2006.
  Møderækken for skolebestyrelsesmøder i skoleåret 2006/2007.
  Den første tirsdag i hver måned, dog er første møde den 15. august i det nye skoleår.
  Dorte Therkildsen spurgte, om der var noget, der skulle gøres anderledes - her var der ønske om en mere fleksibel dagsorden.
  Tidspunkter på dagsorden ved hvert punkt eventuel med en vægtning/kategorisering af punkterne.
  Lukket møde vil fremover kun være elev/personalesager eller kritiske oplysninger.
  Årsberetning skal være på skolen en gang om året. Årsberetningen finder sted i efteråret.

 8. Årsplanlægning/fagfordeling 2006/2007:
  Henrik Marker orienterede om fagfordelingen, som er godt i gang. Fagfordelingen er lærernes arbejdstid - skema og aktivitetsplaner. Vi er nået langt på nuværende tidspunkt og kan allerede se, at skolen skal ud at ansætte 4 - 5 nye lærere.
  Der skal ansættes en ny børnehaveklasselærer.
  Der er ansættelsessamtaler den 16. maj 2006.

 9. Meddelelser:
  a) Formanden: Dorte Therkildsen orienterede om demonstration vedrørende den individuelle eksamen i 9. klasse.

  b) Skoleledelsen: Skovboskolen holder dimissionsfest den 20. juni 2006 for 9. klasserne. Dette vil foregå som gallafest.
  Dorte Therkildsen holder eventuelt tale.
  Der er bestilt en gave til eleverne.

  c) Forældreråd SFO: SFO har pileflettedag lørdag den 6. maj 2006.
  SFO har sommerfest fredag den 16. juni 2006.

  d) Øvrige: Anne Marie Enevoldsen orienterede om, at 10. klasse center eventuelt vil blive lagt under Skovboskolen under den nye fusion med Ny Køge kommune.
  Ungdomsskolen vil blive samlet under et, men ingen kender til fremtiden, og der er ikke en endelig afgørelse på sammenlægningen.

 10. Eventuelt:
  Fremtidens møder forlænges med 30 minutter.
Mødet sluttede kl. 20.30.


Sidst opdateret den 22. juni 2006