Referat af Skolebestyrelsesmøde
Skovboskolen, mødelokale K2
tirsdag den 22. august 2006 kl. 18.30 - 21.00


OBS! - Bemærk ændret mødedato fra 15. august til 22. august på grund af dialogmøde i Køge den 17. august 2006, hvor formand og næstformand deltager.

Referat fra skolebestyrelsesmødet den 12. juni 2006 er udsendt før sommerferien.

Dirigent: Dorte Myhre Therkildsen
Referent: Johnny I. Larsen

Kontoret sørger for mad.
Tilstedeværende: Dorte, Ejner, Peter, Anne-Marie, Brian, Knud, Kenn, Bjarke, Henrik og Annemette
Fra elevside: Michaela Hindsbøl og Monica Valentin

 1. Godkendelse af referat:
  Anne-Marie forespurgte, om vi havde fået svaret Stig Sørensen, det havde vi den 15. juni 2006. Henrik har mailet brevet til samtlige skolebestyrelsesmedlemmer, men tilsyneladende havde kun Dorte modtaget mailen. Referatet godkendt.

 2. Elevrådet:
  Elevrådet holder først møde i morgen.

 3. Handleforslag til høring i Ny Køge Kommune. Bilag er fremsendt.
  Der skal udfærdiges et høringssvar. Alle skolebestyrelsesmedlemmer får handlekataloget sendt i punktform og laver en prioritering af forslagene.
  Dorte, Henrik og Annemette udfærdiger et udkast.
  Disse udkast sammenskrives, så svaret kan afsendes mandag eller tirsdag.
  Diskussion om skolebestyrelsen overhovedet kan gå ind for besparelser.
  Et enkelt medlem, Kenn Klinthøj, tilkendegav, at han ikke kan gå ind for de i handlekatalogets fremsatte forslag til besparelser under nogen form.

 4. Nyansættelser pr. 1. august 2006:
  Birgitte Thrønner: Nyuddannet meritlærer med virke i indskolingen.
  Lykke Andersen: Nyuddannet lærer med virke i specialklasserne og i udskolingen.
  Desiree Wenzel; Uddannet lærer med virke på mellemtrinnet og udskolingen.
  Tina Holm-Pedersen: Uddannet lærer underviser i indskolingen.
  Tina Vestergaard: Har været på Vemmedrupskolen i mange år. Underviser på mellemtrinnet og i udskolingen.
  Lone Fischer: Uddannet pædagog og er børnehaveklasseleder i 0.C.

 5. Økonomi - Lukket møde:
  Henrik Marker orienterede om personalesituationen og seneste nyt om økonomien.

 6. Meddelelser:
  a) Formanden: Ingen.

  b) Skoleledelsen: Kan mærke, at vi er på vej ind i Ny Køge Kommune. Skolechef Flemming Elikofer kommer på skoletilsyn onsdag den 4. oktober 2006, og der er en lang dagsorden til det 3 timer lange møde.
  Deltagere bliver: Henrik, Johnny, en læsekonsulent fra skolen, Flemming Elikofer, Niels Mønster og Annemette.

  c) Forældreråd SFO: Annemette berettede om sommeren i SFO'en. Stort fremmøde af børn i SFO1.

  d) Øvrige: Anne-Marie har modtaget et brev fra Stig Sørensen angående sikring af tunnel. Der er afsat kr. 250.000,00.
  HM undersøger status og emnet tages op som punkt på næste møde.

 7. Eventuelt:
  Brian bad om hjælp fra gårdvagter til at se, om der står elever og ryger ved flaske- og papirind-samlingen ved Spejderhytten. HM lovede at give besked videre.
  Der er opsat videoovervågning på grund af brand i ferien ved SFO1.

  Ny UUV-vejleder i stedet for Niels Ole Nielsen: Kirsten Rubæk Olsen.
  Kirsten Rubæk har følgende mailadresse: Eeskkro@koegekom.dk

  Punkter til SB-møde 5. september 2006.
  1. Sikring af tunnel.
  2. Ændrede prøveformer 2006/2007. V/Johnny Larsen.

  Mødet sluttede kl.: 21.00


Bilag: Opfølgning og status af protokol - 29. august 2006:

  Venter Igangværende Afsluttet
Budget og regnskab   X  
Undervisningsmiljøundersøgelsen   X X
Legeplads/udearealer     X
Fysiklokale     X
Normer og værdier     X
Kontaktforældremøde   X  
Gymnastiksal   X  
Skimmelsvamp - fysik     X
Foredragsholder   X  
Samarbejdsaftale SFO   X  
Legeplads   X  
Busskur   X  


Sidst opdateret den 29. august 2006