Referat af Skolebestyrelsesmøde
Skovboskolen, mødelokale K2
tirsdag den 5. september 2006 kl. 18.30 - 21.00


Dirigent: Anne-Marie Enevoldsen
Referent: Johnny I. Larsen

Kontoret sørger for mad.
Tilstedeværende: Peter Knappmann, Brian Christiansen, Anne-Marie Enevoldsen, Kenn Klinthøj, Henrik Marker, Bjarke Philipsen, Mette Sømod, Annemette Jørgensen, Johnny Larsen.
Fra elevside: Michaela Hindsbøl og Monica Valentin.

 1. Godkendelse af referat:
  Kenn Klinthøj ville ikke godkende referatet. Kenn ville have en begrundelse for punktet, der omhandler "lukket møde". Kenn vil have et punkt på næste møde, hvor skolebestyrelsen skal drøfte, hvad indholdet kan være under et lukket møde. Kenn mener, at økonomien bør være åben. Herefter blev referatet godkendt.

 2. Elevrådet:
  Der var ikke noget nyt.

 3. Fremvisning af udearealer:
  Annemette viste udearealerne frem. Skolebestyrelsen var meget tilfreds med den nye legeplads.

 4. Nye prøveformer - Johnny fremlægger:
  Johnny fremlagde de nye prøveformer for sommeren 2007. Se bilag.

 5. Afslutning af undervisningsmiljøvurdering:
  Henrik orienterede om undervisningsmiljøvurderingen. Alle elever fra 5. - 9. klasse har deltaget i undersøgelsen.
  Resultatet kan ses på skolens hjemmeside under menupunktet "Publikationer".

 6. Sikring af tunnelen ved skolen:
  Henrik orienterede om tunnelen, hvor der er afsat 250.000 kr. fra Skovbo Kommune.
  Henrik fortalte, at denne sag ikke bliver opprioriteret.
  Skolebestyrelsen mener, at der kan være menneskelige konsekvenser og farer herved.
  Skolebestyrelsen mener, der skal sættes en renovering i gang snarest - renovering skal senest finde sted i juni - juli 2007.
  Henrik orienterer Bent Kirkegaard, teknisk forvaltning om, at der ønskes udarbejdet en projektbeskrivelse omkring renoveringsarbejdet inden nytår.

 7. Brev fra Henrik Agner, forældrerådet. Dorte fremlægger:
  Anne-Marie orienterede om brevet fra Henrik Agner.
  Henrik Agner mener, at forældrerådet i SFO'en skulle have været hørt i forbindelse med høringssvaret til handlekataloget fra Ny Køge Kommune.
  Skolebestyrelsen var enige i det, og at det er beklageligt, at forældrerådet ikke er blevet taget med på råd.

 8. Elevplaner:
  Henrik orienterede om elevplaner og om evaluering.
  Alle elever på Skovboskolen skal have en elevplan i skoleåret 2006/2007.
  Elevplanen skal indeholde resultater fra elevens test og være et redskab til lærerne for at højne det faglige niveau.
  I Ny Køge Kommune vil man have en fælles retningslinie for elevplanerne, der vil blive etableret en arbejdsgruppe af lærere fra hver skole, til at lave rammerne for elevplanerne.

 9. Meddelelser:
  a) Formanden: Ingen.

  b) Skoleledelsen: Der vil være ansættelsessamtaler på skolen den 26. september kl. 15.00 vedrørende ny lærer.
  Der har været møde på skolen vedrørende brandvejen mellem skolen og hallen. Der vil blive sat skilte op med tidsrum - hvor det er ulovligt at køre ind på brandvejen. Der vil efter en periode blive uddelt bøder ved overskridelse af færdselsloven.
  Skolebestyrelsens høringssvar er sendt til Ny Køge Kommune.
  Dagsorden til skolebestyrelsesmøderne vil fremover komme via mail.
  Heidi Nielsen er i jobtræning på Skovboskolen og skal passe skoleboden.

  c) Forældreråd SFO: SFO'en har ansat Kitty Nielsen som fast morgenåbner.
  Der er legepladsdag lørdag den 9. september.
  Der er personaleweekend fredag den 6. oktober, så derfor vil der kun være åben for nødpasning i SFO'en.

  d) Øvrige: Peter orienterede om skolebestyrelsesmødet i Ny Køge Kommune. Peter foreslog, at vi satte dette punkt på næste skolebestyrelsesmøde og vil her fremvise de plancher, der blev gennemgået på mødet.
  Skolebestyrelsen er dybt bekymret over den manglende byggetilladelse til et busskur ved Skovboskolen. Sagen vil fortsætte, da skolebestyrelsen gerne ser, at eleverne kan stå tørt og vente på bussen.
  Kenn vil gerne have, at maden i skoleboden skal være sundere og helst økologisk.

 10. Eventuelt:
  Intet
  Mødet sluttede kl.: 21.00


Bilag: Opfølgning og status af protokol - 14. september 2006:

   Venter  Igangværende Afsluttet
Budget og regnskab   X  
Undervisningsmiljøundersøgelsen   X X
Legeplads/udearealer     X
Fysiklokale     X
Normer og værdier     X
Kontaktforældremøde   X  
Gymnastiksal   X  
Skimmelsvamp - fysik     X
Foredragsholder   X  
Samarbejdsaftale SFO   X  
Legeplads   X  
Busskur   X  


Sidst opdateret den 9. oktober 2006