Referat af Skolebestyrelsesmøde
Skovboskolen, mødelokale K2
tirsdag den 3. oktober 2006 kl. 18.30 - 21.00


Dirigent: Dorte Myhre Therkildsen
Referent: Johnny I. Larsen

Kontoret sørger for mad.
Tilstedeværende: Dorte Myhre Therkildsen, Brian Christiansen, Anne-Marie Enevoldsen, Kenn Klinthøj, Ejner Andersen, Henrik Marker, Bjarke Philipsen, Annemette Jørgensen, Johnny Larsen.
Peter Knappmann - Sendt afbud på mail kl. 18.10 samme dag.
Afbud: Knud Birkedal Nielsen, Mette Sømod, Monica Valentin og Michaela Hindsbøl (studietur til Polen).

 1. Godkendelse af referat:
  Referat godkendt.

 2. Skolebestyrelsesdagen 2. september 2006. Knud og Peter fremlægger her:
  Punktet udsat.

 3. Afgørelse på budgetforlig i Ny Køge Kommune:
  Henrik Fisker, formand for Holmebækskolens skolebestyrelse, har mailet vedrørende en ekstra bevilling på 15. mill. til Ny Køge Kommune.
  Anne-Marie orienterede om mailen.
  Henrik Fisker vil skrive til forvaltningen om de besparelser - om disse kan indefryses i kommende finansår.
  Anne-Marie skriver til Henrik Fisker om, at skolebestyrelsen er enig i forslaget.

  Henrik Marker orienterede om besparelserne i det kommende budget 2007.
  Skovboskolen får ansat en afdelingsleder pr. 1. august 2007.
  1/3 af to-sprogsundervisningen vil spares væk.
  Tildeling til 10. kl. Center bliver mindre.
  Servicemedarbejderne - Skovboskolen har 3,9 ansatte og der skal fremover være 1 mindre i hele Ny Køge Kommune.
  Takst for SFO2 stiger.
  Personaleressourcerne stiger lidt i SFO'en.
  Børnevariabel bliver bestemmende for aktiviteterne.
  SFO 1 er med morgenpasning.

  Der skal spares ca. 6,8 mill. på skole/SFO området i Nye Køge Kommune.

 4. Referater (form og indhold):
  Henrik Marker: Der vil blive lavet referat på computer og derefter vil beslutningerne i de enkelte punkter blive læst op.
  Denne måde at lave referat på vil køre som et forsøg i en periode.
  Referatet udarbejdes som et beslutningsreferat.
  Der kan være punkter, der indgår under et lukket møde f.eks. personale-/elevsager.
  Der var ikke enighed om, at økonomiske sager skulle tages op under lukkede møder.

 5. Anvendelse af midler til legeplads SFO. Kort orientering fra Annemette:
  Det sidste rullegræs er lagt på.
  Legepladsmanden er færdig med projektet.
  Det næste projekt er legefortet, som skal skiftes ud efter en årrække.

 6. Oplægsholder vedrørende misbrug v/Daniel Mikkelsen og Christoffer Erichsen. Dorte fremlægger:
  Datoen er lavet om fra den 16. november til den 23. november kl. 18.30 - 21.00.
  Foredragsholderne deler de fremmødte i 2 grupper. En gruppe med forældre og en gruppe med eleverne.
  Målgruppen er eleverne fra 5. - 9. klasse.

  Henrik Marker skriver i Kontakten og skolebestyrelsen laver indbydelsen.
  Fokus skal være omkring det forebyggende arbejde, og hvordan forældre opdager/handler på det.
  SSP medarbejdere skal inviteres med.

 7. Forsømmelseslister. Johnny fremlægger:
  Johnny fremlagde forsømmelseslister for elever og lærere.

 8. Skolebestyrelsens besøgsdag - Forslag eventuelt i januar 2007:
  Forslag er tirsdag den 23. januar 2007 klokken 8.00 - 11.25.

 9. Præsentation af skolebestyrelsen på hjemmesiden:
  Henrik Marker foreslår, at medlemmerne af skolebestyrelsen ajourfører deres personlige data.

 10. Meddelelser:
  a) Formanden: Dorte orienterede om en mail fra forældrene i 6. klasse vedrørende skolemøblerne og deres standard.
  Nye skolemøbler har 1. prioritet i 6. klasserne.

  b) Skoleledelsen: Ansættelse af ny lærer pr. 1. november: Louise Svensson.
  Næste bestyrelsesmøde er flyttet til den 14. november.

  c) Forældreråd SFO: Intet.

  d) Øvrige: Intet.

 11. Eventuelt:
  Intet
  Mødet sluttede klokken 21.05Sidst opdateret den 12. oktober 2006