Referat af Skolebestyrelsesmøde
Skovboskolen, mødelokale K2
tirsdag den 5. december 2006 kl. 18.30 - 21.00


 1. Godkendelse af referat:
  Referat godkendt.

 2. Elevråd:
  Ingen meddelelser.

 3. Styrelsesvedtægten:
  Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter og 2 elevrepræsentanter. 1 af de 7 forældrerepræsentanter skal være valgt blandt forældrene i specialklasserne, hvis disse klasser er på skolen. Der er et forståelsesproblem til dette punkt, da nuværende skolebestyrelse er valgt i indeværende periode.
  Det ville være trist, at tvinge forældre fra specialklasserne ind i skolebestyrelsen, hvis der ikke er forældre fra specialklasserne, der har interesse for dette arbejde, som udgør en meget lille procentdel af Skovboskolen.
  Skolebestyrelsen opfordrer til, at der bliver forskudte valg jf. Skovbo-modellen.
  Skolerådet skal bestå af 16 skolebestyrelsesformænd. Her mener skolebestyrelsen, at det godt kunne være et menigt medlem fra bestyrelsen, der deltager i Skolerådet.
  Fristen til svar på styrelsesvedtægten er for kort.
  Til punktet "Bilag til styrelsesvedtægten".
  Under punktet "Områder, kap. 2". Disse områder har betydning for valget af skolebestyrelsesformænd til skolerådet. "Dette må være en fejl", idet der står i styrelsesvedtægten, at alle bestyrelsesformænd er medlemmer af skolerådet.
  Under kap. 6 vil det være hensigtsmæssigt, at der bliver indført et punkt, der omhandler et forældreråd som rådgivende organ.
  I kap. 7 står, at Skovboskolen har en modtagelsesklasse. Her forventes det, at de økonomiske rammer følger med til denne klasse.

 4. Skolebestyrelsens årsberetning - planlægning af dato:
  Dorte Therkildsen: Mødet vedrørende årsberetningen er den 27. februar 2007.

 5. Orientering om åbningstider i SFO'en - Annemette Jørgensen fremlægger:
  Annemette Jørgensen orienterede om åbningstider og lukkedage, som er beskrevet herunder.
  SFO 1, 0. - 3. klasse:
  Sommerferielukket i uge 29 og 30 i 2007.
  Lukkedage: grundlovsdag, fredag efter Kristi Himmelfart, 24. og 31.12.
  (Der er en lukkedag til, som ikke er meldt ud)
  SFO 1 holder lukket mellem jul og nytår og sparer derved en lille pulje timer sammen til arrangementer, såsom sommerfest, julefrokost for børnene, evt. koloni o.lign. (ca. 90 timer)
  Åbningstider i skoleuger:
  Mandag til torsdag: kl. 6.00 - 8.00 og kl. 12.45 - 17.30.
  Fredag: kl. 6.00 - 8.00 og kl. 12.45 - 17.00.
  Åbningstider i ikke-skoleuger:
  Mandag til torsdag: kl. 6.00 - 17.30.
  Fredag: kl. 6.00 - 17.00.
  SFO 2, 4. - 5. klasse:
  Sommerferielukket i uge 29 og 30 i år 2007.
  Lukkedage: grundlovsdag, fredag efter Kristi Himmelfart, 24. og 31.12.
  (Der er en lukkedag til som ikke er meldt ud)
  Lukket 2., 3. og 4.4. 2007 og 27. og 28.12. 2007.
  Åbningstid i skoleuger:
  Mandag til fredag: kl. 12.45 - 17.00.
  Åbningstid i ikke-skoleuger:
  Mandag til torsdag: kl. 9.00 - 16.00.
  Fredag: kl. 9.00 - 15.00.
  SFO, ungdomsklub:
  Der er to ugentlige åbningsaftener.
  Der er en pulje timer til udvidet åbningstid ved arrangementer til hverdag og i ferier, koloni o.lign.
  Timepuljen er 280 timer. Fra d. 1.1.07 til d. 30.6.07 bruges der 1½ time om dagen på at åbne for elever, der har fri 11.30. Det giver et forbrug på 169½ time. Så er der 110½ time tilbage til at dække ekstra åbning og særlige arrangementer.
  Ovenstående er godkendt.

 6. Evaluering af forældre- og elevaften "Foredrag omkring rusmidler" den 23. november:
  Skolebestyrelsen syntes, der var stor deltagelse med ca. 120 personer til foredraget "Rusmidler". Foredragsholderne var gode til at fastholde og motivere deltagerne til at deltage i debatterne.
  Skolebestyrelsen undrede sig over, at der ikke var større deltagelse fra elever og forældre i 8. og 9. klasserne.

 7. Meddelelser:
  a) Formanden: Intet.

  b) Skoleledelsen: Henrik Marker. Køge Kommune har takket for den store indsats omkring høringssvaret i august måned.
  Der var en kort orientering omkring børnehaveklasser.
  Johnny Larsen. Nyt busskur er ved at blive bygget ud til Halvejen.
  Gulvet i sløjd er ved at blive renoveret.

  c) Forældreråd SFO: Annemette Jørgensen orienterede om den nye struktur og forældrebetaling i SFO.
  Pr. 1. januar 2007 er Skovboskolen og SFO en del af Køge kommune.
  Struktur og forældrebetaling er blevet vedtaget ved budgetvedtagelsen den 28. 9. 2006.
  Den nye struktur for SFO er:
  SFO 1: 0. - 3. klasse incl. morgenpasning.
  SFO 2: 4. - 7. klasse ingen morgenpasning.
  SFO 3: 7. klasse - 18 år.
  Det er ikke mere muligt at tilkøbe/fravælge morgenpasning i SFO 1.
  Overflytning fra børnehave til Skovboskolens SFO er 1. juli 2007.
  Der er overflytning af SFO 1 børn til SFO 2 den 1. april 2007.
  (dvs. 3. klasses børn bliver SFO 2 børn).

  d) Øvrige: Intet.

 8. Eventuelt: Intet.

  Mødet sluttede klokken 21.05Sidst opdateret den 12. december 2006