Referat af Skolebestyrelsesmøde
Skovboskolen, mødelokale K2
tirsdag den 9. januar 2007 kl. 18.30 - 21.00


Dirigent: Dorte Myhre Therkildsen
Referent: Johnny I. Larsen

Kontoret sørger for mad.
Tilstedeværende: Dorte Myhre Therkildsen, Knud Birkedal Nielsen, Brian Folmann Christiansen, Anne-Marie Enevoldsen, Kenn Birger Klinthøj, Peter Knappmann, Vagn Poulsen Sejberg, Bjarke Philipsen, Annemette Jørgensen, Johnny I. Larsen, Henrik Marker
Gæst: Steen Rasmussen.

Afbud: Mette Sømod.
Afbud fra elevside: Jakob Falk Hestehauge og Monica Valentin.
Fravær: Ejner Vismoes Andersen.

 1. Godkendelse af referat:
  Godkendt.

 2. Elevråd:
  Intet til dette punkt.

 3. Fremlæggelse af elevplaner:
  Steen Rasmussen fremlagde elevplaner i et flot Power Point. Steen Rasmussen gennemgik alle faserne i udarbejdelsen af en elevplan og fortalte, at elevplanerne var et hjælpeværktøj til skole/hjem-samarbejdet.

 4. Høringssvar vedrørende sammenhængende børnepolitik for Ny Køge Kommune:
  Henrik Marker orienterede omkring Ny Køge Kommunes sammenhængende børnepolitik.
  Der har været et stormøde i Ny Køge Kommune på Skovboskolen, hvor den sammenhængende børnepolitik blev drøftet blandt alle skoleledere og inst. ledere.
  Byrådets værdier er brede værdier, som måske skulle være mere konkrete, og der mangler en beskrivelse af de børn, som ligger inden for normal området "velfungerende børn" Hvor er de?
  Byrådets målsætninger: Skolebestyrelsen er bekymret omkring punkt 3, at besparelsen skal være på 33 %, da en anbringelse skal ses som en nødvendighed, og at de penge, der spares på et område bliver øremærket til det samme område - i nærmiljøet.
  Evalueringen skal være meget konkret og med målbare punkter.
  Det er svært at tage stilling til, hvor mange anbringelser, der skal være eller om man kan sætte tal på; for det ene år kan der være 10 anbringelser og næste år 25 anbringelser.
  Det er vigtigt, at der er det antal anbringelser, der er nødvendige. Men sagsbehandlingen skal være hurtigere.
  Vedrørende punkt 9 så skal ressourcerne følge med, så man sikrer en mængde uddannede personaler til at varetage disse funktioner.

 5. Test 6. - 8. klassetrin:
  Udsat til næste møde.

 6. Samarbejdspolitikken vedrørende SFO:
  Anne-Marie Enevoldsen og Annemette Jørgensen fremlægger.

  Skolebestyrelsen deltager hvert kvartal på skift i SFO's forældrerådsmøder.
  Samarbejdspolitikken for SFO blev vedtaget.
  Dorte Therkildsen tager kontakt til Heidi Larsen vedrørende temamøde.

 7. Skolebestyrelsens årsberetning. Planlægning af møde den 27. februar 2007:
  Ideer til dagen den 27. februar 2007 ud over årsberetningen.
  Foredrag af Henrik Agner vedrørende Galathea.
  Opfølgning på kontaktforældremøde.
  Forslag til tidsplan den 27. februar 2007.
  Årsberetning fra kl. 19.00 - 20.00.
  Møde med kontaktforældre kl. 20.00 - 21.00.

 8. Meddelelser:
  a) Formanden: Dorte Therkildsen har modtaget høringssvar fra alle skolerne.

  b) Skoleledelsen: Orla Johansen har takket for det gode samarbejde med skolebestyrelsen.
  Skolebestyrelsen har besøgsdag på Skovboskolen den 23. januar 2007. Skolebestyrelsesmedlemmerne vil deltage i den daglige undervisning fra 1 - 4 lektion.
  Der er skema til skolebestyrelsen, så alle kan se, hvor de skal være den 23. januar 2007.
  Juletræsfesten den 14. december var et stort arrangement med 580 deltagere.
  Torben Schlage stopper den 1. februar, da Torben har fået ny stilling i Furesø Kommune.
  Den glade bager, der leverer brød til skoleboden, har opsagt sin kontrakt med Skovboskolen fra den 31. januar 2007.

  c) Forældreråd SFO: SFO kan mærke opstramningerne ved prisstigningerne. Der er flere, der har meldt, at det at gå i SFO er blevet dyrere. De sidste par dage er der 8 - 10 personer, der er blevet udmeldt af SFO'en.
  Der skal ansættes ca. 2 personaler i foråret.

  d) Øvrige: Intet.

 9. Eventuelt: Intet.

  Mødet sluttede klokken 21.20Sidst opdateret den 24. januar 2007