Referat af Skolebestyrelsesmøde
Skovboskolen, mødelokale K2
tirsdag den 6. marts 2007 kl. 18.30 - 21.00


Dirigent: Dorte Myhre Therkildsen
Referent: Mette Sømod

Kontoret sørger for mad.
Tilstedeværende: Dorte Myhre Therkildsen, Brian Folmann Christiansen, Anne-Marie Enevoldsen, Kenn Birger Klinthøj, Peter Knappmann, Bjarke Philipsen, Annemette Jørgensen, elevrep. Camilla Willemoes Andersen.
Afbud: Henrik Marker, Johnny I. Larsen.
Fravær: Monica Valentin, Ejner Vismoes Andersen, Knud Birkedal Nielsen.

 1. Godkendelse af referat:
  Referat godkendt med kommentar. Det ville have været rart at have haft hjemmesideadressen på madordningen før mødet.

 2. Elevråd:
  Ikke noget nyt. Hvad skal der ske med videoovervågning af biblioteket?

 3. Opgørelse af budgetramme 2006 fra Skovboskolen og skolefritidsordningen:
  Budgettet viser et lille overskud samlet set for skole og SFO. SFO's budget blev gennemgået. Spørgsmålstegn ved rammen, hvorfor er der separate økonomiske udmeldinger indenfor en samlet ramme - hvori består den fælles økonomi? Punktet udskudt til næste møde p.gr.a. spørgsmål til Henrik Marker/Johnny Larsen. Endvidere ønskes en opgørelse over el/vand/opvarmning.

 4. Budget 2007:
  Punktet udskudt til næste møde p.gr.a. spørgsmål til Henrik Marker/Johnny Larsen, der begge var fraværende ved mødet.

 5. Orientering om børnehaveklasser:
  Pt. ser det ud til, at der kommer to store børnehaveklasser med i alt 55 elever, der er dog endelig skæringsdato 15. juni. SFO går formodentlig ind med 14 lektioner pr. børnehaveklasse.

 6. Orientering om ny struktur i Dalmosen:
  Annemette Jørgensen orienterede om, at der arbejdes med, hvordan strukturen skal være omkring de kommende 3. klasser. Det forsøges sikret, at vilkårene fra SFO1 forsættes i klubbens lokaler.

 7. Madordning i SFO'en:
  Udsat til næste møde, da det er Kenn Klinthøjs ønske at få punktet taget op.

 8. Vision og målsætning:
  Hvor er vi nu?
  Eventuel revidering af skolens plan.
  Evaluering af møde den 27. februar 2007 vedrørende årsberetningen.

  Der var ca. 25 til stede under skolebestyrelsens årsberetning. Årsberetningen kan ses på nettet. Det blev besluttet at holde et forældremøde samt et kontaktforældremøde om året. Endvidere var der ønske om, at dagsordenen var synlig før mødet, så forældrene kunne komme med kommentarer til dagsordenen. Denne vil fremover være at finde på skolens hjemmeside og eventuelle kommentarer kan så sendes som mail til Dorte Therkildsen. Det er vigtigt, at kontaktforældrene får kigget på hjemmesiden.
  Der blev på mødet endvidere udtrykt ønske om bedre brug af forældreintra fra lærerside - det er vigtigt, at retningslinjerne for skolen bliver videreformidlet til forældrene.
  Kontaktforældremødet vil fremover som en fast tradition ligge som den sidste tirsdag i november, så også nyvalgte kontaktforældre kan deltage.
  Det er vigtigt, at alle klasser er repræsenteret af minimum en kontaktforældre.
  Mange kontaktforældre har ikke modtaget brochuren omkring kontaktforældrearbejdet. Skolebestyrelsen vedtog, at klasselæreren skal modtage eksemplarer til uddeling ved det første forældremøde til de nyvalgte kontaktforældre.
  Der er et ønske om større synlighed og debat på nettet. Skolebestyrelsen arbejder hen imod dette og undersøger mulighederne for et debatforum for kontaktforældrene på forældreintra. Anne-Marie Enevoldsen kontakter Peter Elkjær Pedersen.
  Skolens visioner er fra 2003, så det er på tide med en revidering. Endvidere skal Køge kommunes mål implementeres. Derudover blev det besluttet at afholde en temadag for skolebestyrelsen samt to repræsentanter fra forældrerådet søndag den 19. august 2007 - gerne med en oplægsholder, hvor vi skal have fælles brainstorming om nye visioner for Skovboskolen, f.eks. grøn skole, mobbefri skole etc.

 9. Meddelelser:
  a) Formanden: Temamøde 27/3 med skolebestyrelse og forældreråd. Yderligere information følger.
  Aftale om korte elevplaner på skolen i år. Disse udbygges næste år.
  DRO nedlægges pr. 23/5, men forsættes i et uformelt samarbejde næste år med Anne-Marie Enevoldsen som repræsentant for skolebestyrelsen.

  b) Skoleledelsen: Intet.

  c) Forældreråd SFO: Intet.

 10. Eventuelt:
  Næste skolebestyrelsesmøde er 10/4


Bilag: Opfølgning og status af protokol - 28. februar 2007:

   Venter  Igangværende Afsluttet
Budget og regnskab X    
Undervisningsmiljøundersøgelsen   X X
Legeplads/udearealer     X
Fysiklokale     X
Normer og værdier     X
Kontaktforældremøde   X  
Gymnastiksal   X  
Skimmelsvamp - fysik     X
Foredragsholder     X
Samarbejde SFO     X
Legeplads   X  
Busskur     X


Sidst opdateret den 13. marts 2007