Referat af Skolebestyrelsesmøde
Skovboskolen, mødelokale K2
tirsdag den 1. maj 2007 kl. 18.30 - 21.00


Dirigent: Dorte Myhre Therkildsen
Referent: Johnny I. Larsen

Kontoret sørger for mad.
Tilstedeværende: Dorte Myhre Therkildsen, Anne-Marie Enevoldsen, Kenn Birger Klinthøj, Peter Knappmann, Knud Birkedal Nielsen, Mette Sømod, Signe Ejrnæs, Henrik Marker, Johnny I. Larsen, Annemette Jørgensen.
Elevrepræsentanter: Camilla Willemoes Andersen, Marie Kristine Braad Carstens.
Afbud: Ejner Vismoes Andersen, Brian Folmann Christiansen.

 1. Godkendelse af referat:
  Godkendt med rettelse i pkt. Der skal fremover være dagsorden og referater på hjemmesiden.

 2. Elevråd:
  Østervang vil gerne have samme borde og stole som er i udskolingen. De kan justeres i højden.
  Derudover ønsker man klapborde i Østervang.

 3. Skovboskolens fremtidige logo:
  Bestyrelsen skal beslutte, om vi ønsker at forny vores logo. (Se bilag fra sidste SB-møde). Samt om vi ønsker, at logoet skal indgå i den designlinie, som vi fremover skal benytte i Køge Kommune.
  Henrik Marker orienterede om Skovboskolens nye logo, og det ligger skolen på sinde, at vi fastholder skolens eget logo, selvfølgelig med sammenhæng af Køge`s logo. Logoet vil komme på brevpapir og kuverter.
  Det er vigtigt, at Skovboskolen værner om sit eget logo.
  Version 02 blev vedtaget som Skovboskolens nye logo.

 4. Orientering om mødet med Skolerådet. V/ Dorte Therkildsen:
  Dorte Therkildsen orienterede om mødet i skolerådet. Dagsordnen bestod i at beslutte og godkende vedtægter til bestyrelsen.
  Formand blev Kaj Mortensen fra Gørslev Skole.
  Efter valget blev der holdt et formøde til Skole og Samfund, der blev vedtaget 2 nye møder.
  Der har været møde i Skolerådet, hvor der var mange deltagende. Dagsordnen indeholdt 5 hovedområder.
  Brobygning.
  Sundhed og idræt.
  Trivsel og velvære.
  Ved mødet drøftede man madordningen på forskellige skoler, og her så man på de enkelte skoler, hvor madordningen ikke var så velfungerende. Der vil komme et fælles udspil til en fælles madordning.
  Den har en meget høj prioritet.

 5. Seneste nyt om stitunnellen. V/ Johnny Larsen:
  Johnny Larsen orienterede om tunnelprojektet.
  Med et forslag til udretning af cykelstien.

 6. Skoleudvalgets besøg den 16. maj 2007. Planlægning heraf. Hvem kommer med?:
  Henrik Marker orienterede om skoletilsynet den 16. maj 2007, Skovboskolen får besøg af Skoleudvalget. Skoleudvalget kommer kl. 12.30 - 14.30, hvor der vil være en rundvisning på Skovboskolen.
  Skolebestyrelsen deltager med Knud Birkedal, Kenn Klinthøj, Peter Knappmann.
  Lokalerne på skolen blev drøftet og i sammenhængen med det, blev væksthus nævnt.
  Væksthuset er et ønskeprojekt, der bliver arbejdet med i Agenda21 udvalget.

 7. Kort orientering omkring uddannelsesvalg efter 9. og 10. klassetrin på Skovboskolen:
  Henrik Marker orienterede om uddannelsesvalget for eleverne i 9. og 10. klasse.
  De fleste elever vælger gymnasium og handelsskole. Oversigt over uddannelsesvalget blev uddelt til alle.

 8. Ny karakterskala pr. 1. august 2007:
  Henrik Marker uddelte folder vedrørende den nye 7-trinsskala. Herefter orienterede Henrik Marker om de nye karakterer, der træder i kraft efter sommerferien for folkeskolen.

 9. Kommende børnehaveklasser:
  Henrik Marker orienterede om kommende børnehaveklasser. Der bliver 2 klasser og elevtallet er på nuværende tidspunkt 49 elever til de 2 klasser.
  Der har været et fordelingsmøde, hvor de kommende elever til de 2 klasser er blevet sammensat.
  Der bliver indkaldt til forældremøde den 29. maj.

 10. Meddelelser:
  a) Formanden: Agenda21.

  b) Skoleledelsen: Fagfordelingen er i fuld gang på skolen, og her kan vi meddele, at Helle Therkildsen og Niels Langholm går på pension til sommer.

  c) Forældreråd SFO: SFO-leder Annemette Jørgensen. Rammerne for pædagogiske læreplaner i SFO skal være udarbejdet i år. Læreplanerne skal have disse overordnede mål: Personlighedsudvikling og sociale kompetencer; æstetiske, sproglige og kropslige udtryksformer og mødet med natur og kultur.
  SFO har haft Nytårstaffel med forældrerådet, aftenens emne var mobning.

  d) Øvrige: Anne-Marie Enevoldsen spurgte ind til den forældremail, der er blevet sendt rundt.
  Den vedrører lukningsregler for SFO.
  Dorte Therkildsen har svaret på mailen.

 11. Eventuelt:
  Mødet sluttede klokken 20.30


Sidst opdateret den 9. maj 2007