Referat af Skolebestyrelsesmøde
Skovboskolen, mødelokale K2
tirsdag den 12. juni 2007 kl. 18.30 - 21.00


Dirigent: Dorte Myhre Therkildsen
Referent: Johnny I. Larsen

Kontoret sørger for mad - der er spisning ca. kl. 20.00.

 1. Godkendelse af referat:
  Referatet godkendt af alle bortset fra Kenn Klinthøj.

 2. Elevråd:
  Sidste skoledag for 9. klasserne var en vellykket dag med god underholdning.
  Dog var det lidt ulækkert med alt det skum og dressing.

 3. Udtalelser om ferieplaner for 2008/09 - 2009/2010:
  Henrik Marker orienterede om den nye ferieplan 2008/2009 og 2009/2010.
  SFO kan ikke havde lukkedag en dag, hvor skolen har åben.
  Vedrørende lukkedage i SFO, så har proceduren været, at det blev taget op på forældrerådet og derefter besluttet i Skolebestyrelsen.
  Der skal være sammenfald mellem de dage, hvor skolen holder åbent og de øvrige institutioner i Køge Kommune gør det.
  Resten af kalenderen ser fin ud.

 4. Orientering om folkeskolesamling lørdag den 1. september 2007:
  Henrik Marker orienterede om det store arrangement på Asgård Skole den 1. september. Her er alle lærere, kontorpersonale, pædagoger, skolebestyrelsesmedlemmer og skoleledelsen inviteret.
  Skovboskolen har fået tildelt et lokale på ca. 60 kvm. Hvor Skovboskolen vil præsentere EDB i undervisningen, læsevejledere og deres arbejde samt SFO med brobygning mellem institutioner til SFO og skole.
  SFO vil fortælle om erfaringer med kolonier.
  Alle emner er noget, der kendetegner Skovboskolen.
  Skolebestyrelsen håber, det bliver en inspirerende dag.
  Mødet den 19. august er aflyst, der kommer en ny dag, hvor bestyrelsen kan evaluere folkeskolesamlingen den 1. september.

 5. Prøveafvikling og test:
  Skriftlige afgangsprøver er afsluttet og karakterer er ved at komme ind fra de forskellige censorer.
  De mundtlige prøver er godt i gang.
  Nationale test: Her har 6. klasse været igennem matematikprøven og 8. klasserne har været igennem danskprøven. Den 13. juni vil 8. klasserne være færdige med fysik/kemi prøven.
  Testresultater er ikke fremsendt fra ministeriet.

 6. Timetildeling - specialundervisning:
  Henrik Marker fortalte om timetildelingen. Der bliver ikke skåret i timetildelingen, men en lille ændring af timerne, så de timer, der er taget fra specialundervisningen er brugt til AKT-funktionen.
  Der er tildelt over 100 timer til specialundervisning, holddannelse og AKT-funktionen.
  AKT = adfærd, kontakt og trivsel.

 7. Evaluering af skolebesøg af Køge Kommunes skoleudvalg den 16. maj 2007:
  Knud Birkedal fortalte, at mødet med Skoleudvalget var positivt, og at de fik et godt indtryk af Skovboskolen med gode sunde visioner.

 8. Status omkring fagfordeling:
  Henrik Marker orienterede om fagfordelingen. Vi er kommet langt med arbejdet. Lærerne er ved at få udarbejdet deres skemaer. Derudover skal der ansættes en lærer med liniefag i sløjd.
  Skovboskolen er ved at overføre data fra TR2000 til Matrix.
  Knud Birkedal spurgte ind til de lærerteams, hvor lærerne følger med i næste faseopdeling eller bliver i den respektive afdeling eller stopper med klasselærerfunktionen mellem indskoling, mellemtrin og udskoling.
  Skovboskolen er en faseopdelt skole, dvs. med indskoling, mellemtrin og udskoling.
  Der bliver arbejdet godt i de enkelte lærerteams og lærerne er godt tilfredse med den faseopdelte skole.

 9. Meddelelser:
  a) Formanden: Intet.

  b) Skoleledelsen: Annemette Jørgensen meddelte at Jens Jørn Bruun som er afdelingsleder i SFO2 går på pension den 22. juni 2007.
  Der er ansat 2 personaler, en i Regnemark og en i Dalmosen.
  Der har været store legepladsdag, hvor der desværre kun var 8 forældre, der mødte op. Derfor blev alt arbejdet ikke nået. Annemette Jørgensen håber, at der er større deltagelse næste gang.
  Formanden for forældrerådet fratræder, der er umiddelbart ikke nogen, der har interesse for at gå ind i dette vigtige arbejde.
  Henrik Marker fortalte om lærere der går på pension og efterløn efter flere år på Skovboskolen - Niels Langholm og Helle Therkildsen. Derudover går skolens ene sekretær Sonja Vangkilde på efterløn efter mange år på Skovboskolen.
  Lukket møde: Elevsag og personalesag.

  c) Forældreråd SFO: Intet.

  d) Øvrige: Intet.

 10. Eventuelt: Anne-Marie Enevoldsen syntes, at vi skulle fremhæve punkt 3 vedrørende cykelparkeringen, hvor der henstilles til at forældrene i bilerne ikke sætter deres børn af ved hovedindgangen, men at børnene bliver sat af ved Hallen.
  Forældre, der stopper og sætter deres børn af på Halvejen, bedes sætte deres børn af på P-Plads ved Hallen.
  Dialogmøde i skoleudvalget gik ud på læringsledelse. De fire læringstyper: problemknuseren, ildsjælen, traditionsvogteren og den harmoniske type.
  Mødet sluttede klokken 21.15.


Sidst opdateret den 18. juni 2007