Referat af Skolebestyrelsesmøde
Skovboskolen, biblioteket
tirsdag den 4. september 2007 kl. 18.30 - 21.00


Dirigent: Dorte Myhre Therkildsen
Referent: Inge Lindgren

Tilstedeværende: Dorte Myhre Therkildsen, Ejner Vismoes Andersen, Anne-Marie Enevoldsen, Kenn Birger Klinthøj, Peter Knappmann, Knud Birkedal Nielsen, Brian Folmann Christiansen, Signe Ejrnæs, Lene Fog Jørgensen, Erling Grøn-Jensen, Annemette Jørgensen, Inge Lindgren.
Elevrepræsentanter: Marie Kristine Braad Carstens.

Kontoret sørger for mad.

 1. Godkendelse af referat:
  Referat fra 12. juni 2007 godkendt af alle, bortset fra Kenn Klinthøj.
  Beslutning: Fremover vil beslutningsreferat blive læst op og godkendt af bestyrelsen efter hver enkelt punkt.

 2. Elevråd:
  Formand: Marie Kristine Braad Carstens, 8.A.
  Næstformand: Kaja Schuster Damgaard, 8.A.
  Der har været afholdt fælles elevrådsmøde for 4. - 9. klasserne og følgende er drøftet:

  Eleverne finder forholdene vedr. cykelparkering meget dårlige, idet cyklerne ikke står under halvtag. Eleverne ønsker cykelskure med halvtag til alle cykler.

  Foreslår elevrådet tager kontakt til færdselslærer med henblik på oprettelse af skolepatrulje på skolen.

  Madbestilling fungerer ikke. Ønsker skoleboden tilbage, hvor man kan få mere sund mad.
  Punktet skolemad tages op på næste skolebestyrelsesmøde.

  På mellemtrinnet er man ikke tilfreds med borde og stole, og de ønskes udskiftet.
  Skolebestyrelsen oplyser, at man tidligere har besluttet, at der skal udskiftes 1 klassesæt om året.

  Eleverne ønsker, at vikarlisten hver morgen hænges op i afd. Kildebjerg - idet de store elever ikke kommer i nærheden af kontoret om morgenen. Dette loves fra kontorets side.

  De nye 4. klasser vil gerne have en legeplads i Rosengården.

 3. Orientering fra dialogmødet:
  Ejner og Annemette orienterede fra dialogmødet den 16. august 2007 med forvaltningen vedr. budget 2008.

 4. Orientering fra Folkeskolesamlingen lørdag den 1. september 2007:
  Erling orienterede om folkeskolesamlingen og dens indhold.
  Ledelse, lærere og pædagoger deltog, undtagen det teknisk adm. personale.
  1. Debatforum mellem udvalgsformanden for børneudvalget og direktør i Børne unge forvaltningen.
  2. Dacapo teatret med cases fra det "virkelige liv".
  3. Workshops fra de 16 skoler i Køge Kommune hvor den enkelte skole præsenterede et eller flere emner.
  4. Indlæg fra Hans Henrik Knoop om den inkluderende skole som inspiration til det videre pædagogiske arbejde i lærer-pædagoggrupper.

 5. Førstehjælps kursus:
  Dorthe orienterede om førstehjælpskursus - en landsdækkende kampagne.
  Skolebestyrelsen forslår, at ledelsen arbejder videre med emnet - herunder økonomien.

 6. Orientering om Skovboskolen økonomi.
  Høringssvar vedr. budget 2008 fra Skovboskolen
  Forslag til organisering af det tværfaglige samarbejde i Køge Kommune:

  Økonomi blevet kort gennemgået.

  Dorthe orienterede om skolens høringssvar og baggrunden for, at hun efter underskrift har fremsendt dette til forvaltningen på bestyrelsens vegne.

  Forslag til organisering af det tværfaglige samarbejde i Køge kommune blev forelagt skolebestyrelsen.

 7. Orientering om stillingsopslaget. Barselsvikariat:
  Erling orienterede om stillingsopslag til barselsvikariat. Der har allerede været mange henvendelser/ansøgninger inden ansøgningsfristens udløb den 20. september 2007.
  Fra skolebestyrelsen deltager Brian i ansættelsessamtalen.

 8. Meddelelser:
  a) Formanden: Intet.

  b) Skoleledelsen: Intet.

  c) Forældreråd SFO:
      Ansættelsesudvalg til afd.leder/souchef i SFO 2:

  Beslutning: Fra skolebestyrelsen deltager Dorthe og Brian. Forældrerådet vælger deres egen repræsentant. Ansættelsessamtaler finder sted i uge 38 / 39.

  d) Øvrige: Intet.

 9. Lukket møde:
  a) Skoleledelsen: Orientering givet.

  b) Kvalitetsrapport: Udsættes til næste møde.

 10. Eventuelt: Intet.
  Mødet sluttede klokken 20.45.


Sidst opdateret den 7. september 2007