Referat af Skolebestyrelsesmøde
Skovboskolen, mødelokale K2
tirsdag den 2. oktober 2007 kl. 18.30 - 21.00


Dirigent: Dorte Myhre Therkildsen
Referent: Erling Grøn-Jensen

Tilstedeværende: Dorte Myhre Therkildsen, Ejner Vismoes Andersen, Anne-Marie Enevoldsen, Kenn Birger Klinthøj (fra 18.50), Knud Birkedal Nielsen (fra 19.00), Brian Folmann Christiansen, Birgit Pedersen, Lene Fog Jørgensen, Erling Grøn-Jensen, Annemette Jørgensen, Kirsten Vej Petersen.
Afbud: Peter Knappmann.
Elevrepræsentanter: Marie Kristine Braad Carstens. Fraværende: Kaja Schuster Damgaard.

Præsentation.
Kontoret sørger for mad.

 1. Godkendelse af referat:
  Referatet godkendt i h.t. sidste mødes beslutning.

 2. Elevråd:
  • Elevrådet p.t.:
  • Skoleboden: Vegetarmad i skoleboden. Eleverne ønsker en anden madordning. Sagen tages op i agenda 21 udvalget.
  • Cykelskure - overdækning: Cykeloverdækning ved Halvejen. Sagen er sat på budgettet for 2008.
  • Vikarskab i Kildebjerg:
  • Færdselspatrulje:
  • Fælleselevråd:
  • Andet: Elevrådet ønsker en ændring af lokaleplanen. Gymnastiksalen åbnet også for udskolingen. Vil komme med et forslag til ændring af udearealerne. Dette medfører at ordensreglerne skal ændres.

 3. Skole/hjem-samarbejdet:
  • Indtryk fra forældremøder:
  • Principper: Nyvalg til kontaktforældre skal ske inden 1. nov.
  • Kontaktforældrenes rolle: Skolebestyrelsen afholder et informationsmøde for kontaktforældrene ultimo november 2007. Folderen fra Skole/samfund udleveres af klasselæreren til kontaktforældrene.
  • Andet: Skolen udarbejder en opdateret liste over hvilke klasser skolebestyrelsesmedlemmerne er knyttet til. Listen lægges ud på nettet.
   Årsplaner for de enkelte fag skal være færdige og lagt ud på nettet inden 1. oktober.

 4. Kvalitetsrapport V/ Kirsten Vej Petersen:
  Bilag: Kvalitetsrapporten.
  Kirsten Vej Petersen (KV) gennemgik kvalitetsrapporten og grundlaget for samme. Der var en kort drøftelse. På næste møde udleverer KV skabelonen for virksomhedsplanen.

 5. Virksomhedsplan 2008 V/ Kirsten Vej Petersen:
  Der skal udarbejdes en virksomhedsplan for Skovboskolen, der beskriver hvorledes Skovboskolen vil arbejde med de politiske og egne mål i skoleåret 2008/2009.
  Aflevering til forvaltningen 31. januar 2008.
  Tages op på næste møde.

 6. Orientering om projekt Partnerskab og God Skole V/ Kirsten Vej Petersen:
  Tages op på næste møde.

 7. Budget og regnskab oktober 2007 V/ Kirsten Vej Petersen:
  Kirsten Vej Petersen gennemgik regnskabet ud fra oversigten på det udleverede bilag.

 8. Indskrivning til nye børnehaveklasser i uge 47 V/ Annemette Jørgensen:
  Skolebestyrelsen inviteres til at deltage den 13. november 2007 kl. 19 - 21.

 9. Meddelelser:
  a) Formanden: Skolebestyrelsen ønskede gennemført førstehjælps kurser for lærerne og evt for enkelte klasser.
  Rasmus Bjarkehøj (RB) er uddannet instruktør. Kunne evt. forestå undervisningen.

  b) Skoleledelsen: Vikar situationen i uge 39 blev drøftet.

  c) Forældreråd SFO: Til stillingen i SFO 2 er der 4 ansøgere.
  16 november 2007 invitation til institutioner i område syd. Deltagelse i "koks og kage".

  d) Øvrige: Intet.

 10. Eventuelt: Intet.

 11. Lukket møde:
      a) Personalesituationen.
      b) Nationale test - Bilag til kvalitetsrapporten.

  Mødet sluttede klokken 21.15.


Sidst opdateret den 11. oktober 2007