Referat af Skolebestyrelsesmøde
Skovboskolen, mødelokale K2
tirsdag den 6. november 2007 kl. 18.30 - 21.00


Dirigent: Ejner Vismoes Andersen
Referent: Erling Grøn-Jensen

Tilstedeværende: Dorte Myhre Therkildsen, Ejner Vismoes Andersen, Brian Folmann Christiansen, Kenn Birger Klinthøj, Peter Knappmann, Knud Birkedal Nielsen.
Afbud: Anne-Marie Enevoldsen.
Elevrepræsentanter: Kaja Schuster Damgaard. Fraværende: Marie Kristine Braad Carstens.
Skolerepræsentanter: Birgit Pedersen, Lene Fog Jørgensen, Erling Grøn-Jensen, Annemette Jørgensen, Kirsten Vej Petersen.

 1. Godkendelse af referat:
  Referatet godkendt.

 2. Elevråd:
  • Problemerne omkring rygning blev endnu en gang drøftet. Eleverne skal, hvis de ryger, opholde sig bag Skovbohallen.
  • Orientering om Køge Kommunes Børneråd. Der er afsat 150.000,- kr. til projektet.
   Der er valg den 4. december 2007. Emner til Børnebyrådet:
       Opkridtning af banerne
       Stand UP komiker.
       Oprettelse af legepatruljer.

 3. Skole/hjem-samarbejdet:
  • Torsdag den 22 november 2007: Kontaktforældremøde.
       Foredrag ved SSP konsulent Pia Borg Køge.
         Emne: Konfliktløsning og livsglæde.
       Skoleleder Kirsten Vej Petersen vil orientere om projektet: God Skole.

  • Månedsbladet "Kontakten" der udsendes en gang om måneden var til debat.
       Skal den fortsat trykkes eller skal den udsendes på forældreintra?
       Emnet tages op på næste møde til endelig beslutning.

  • Tryghed omkring børnenes fremmøde til undervisningen.
       Forældre, der har behov for at ringe ind til skolen, er det ok?

 4. Ændring af styrelsesvedtægten:
  Fællesledelse mellem Gørslev og Skovboskolen.
  Formand og næstformand har været til et indledende møde med repræsentanter fra Lellinge Skole, Vemmedrupskolen, og Gørslev Skole.
  Her blev de enige om at afholde et møde med Skoleleder Jan Mindegaard, der selv har været med til en skolesammenlægning (Fællesledelse).

 5. Virksomhedsplan:
  Udsættes til næste møde, hvor første udkast forlægges.

 6. Forslag til ændring af styrelsesvedtægten for placering af 10. klasserne i Køge Kommune:
  Skolebestyrelsen udarbejder et høringsforslag og fremsender.

 7. Orientering om projektet: God Skole:
  Bilag udleveres på næste møde.

 8. Meddelelser:
  a) Formanden: Ingen.

  b) Skoleledelsen:

  • Energiprojekter.
  • Idrætskonsulenten om en skaterbane ved Skovbohallen.
  • Filmselskab som ønsker optagelse af forskellige skolesituationer.
  • Skolemad. Flere forslag blev nævnt. Ingen beslutning om ændring af den nuværende ordning.
  • Principper vedrørende mobiltelefoner.

  c) Forældreråd SFO:

  • Afholdt fællesmøde - ny formand valgt.
  • Legepladskontrol - det gamle legefort rives ned.

  d) Øvrige:

  • Skolebestyrelsesvalg - forskudt.
   På valg: Anne-Marie Enevoldsen og Ejner Vismoes Andersen.
  • Genopslag af stedfortræderstillingen i SFO 2.
  • Indeklimaundersøgelse.

 9. Eventuelt: Husk decembermødet er med forplejning.


Sidst opdateret den 22. november 2007